Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 09.11.16 - sak 111/16 - Budsjettjustering 2016 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2016/7805
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.11.16 111/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Overføring til Innherred samkommune økes med kr. 570.000,-. Avsetning til lønnsoppgjør reduseres tilsvarende.
  2. Budsjettramme for Bygg og eiendom økes med kr. 750.000,- til dekning av flyttekostnader i skoler. Dekkes ved bruk av mottatt erstatning etter vannskade ved Nesheim skole.
  3. Levanger rådhus AS innvilges et kommunalt lån på kr. 40.623.000,- til refinansiering av eksisterende lån. Utlånet finansieres ved opptak av lån.
  4. Avdrag formidlingslån økes med 12,6 mill. kroner – finansieres ved bruk av mottatte avdrag og bruk av fond.
  5. Investeringstilskudd til Den norske kirke justeres ned med kr. 300.000,-. Beløpet overføres til prosjekt for utvidelse av Alstadhaug kirkegård.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Levanger kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Levanger kommunes budsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret.   

Vurdering:

Levanger kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017-2019 både en investerings- og en driftsdel i budsjettet for 2016. Disse er justert et par ganger tidligere i år ved behandling av tertialrapporter. Rådmannen finner det likevel nødvendig å foreslå enkelte justeringer på bakgrunn av endrede forutsetninger. Disse er:

  • Overføring til Innherred samkommune. Enheten Brann og redning i Innherred samkommune har fått en kostnad i forbindelse med nytt nødnett som er ca. 1 million kroner høyere enn budsjettert. Dette er et nivå som vil videreføres i årene fremover. Levanger kommunes andel av denne kostnaden er ut fra befolkningstall beregnet til kr. 570.000,-. Økningen foreslås dekket ved bruk av avsetning til årets lønnsoppgjør.
  • I forbindelse med flytting av inventar og utstyr ved skoler i forbindelse med nybygg (Nesheim og Ytterøy) oppstår det kostnader som ikke kan føres på byggeprosjektene. Disse kostnadene ble tidligere belastet et område i budsjettet kalt «Større drift» (midler til ekstraordinære driftsoppgaver). Dette området har vi ikke lenger i kommunens budsjett, og dekning må derfor finnes en annen plass. Rådmannen finner det naturlig at slike kostnader belastes «Bygg og eiendom», og foreslår at denne enheten styrkes med kr. 750.000,-. Inndekkes ved bruk av mottatt erstatning etter vannskade ved Nesheim skole.
  • Levanger rådhus AS er et aksjeselskap heleid av Levanger kommune. Selskapet har lånegjeld, og deler av den måtte refinansieres i 2016. For at selskapet skal få best mulig lånebetingelser ser rådmannen det som naturlig at Levanger kommune tar opp lån og videreformidler til selskapet. Dette med bakgrunn i at kommunen låner til bedre vilkår enn et kommunalt aksjeselskap. I tillegg har Levanger rådhus AS et mellomværende med Levanger kommune opparbeidet gjennom flere år (hovedsakelig «likviditetslån» fra perioden 2002 – 2010, blant annet til kjøp av Rolfsjordgården og lån som følge av høyere rentenivå enn i dag) på samlet kr. 14.623.000,-. Det foreslås at dette konverteres til et lån. Det foreslås at Levanger rådhus AS innvilges et kommunalt lån på kr. 40.623.000,-, og at dette finansieres ved økt låneopptak. Levanger rådhus as betaler for renter og avdrag til kommunen slik at dette ikke påvirker kommunens driftsbudsjett.
  • Levanger kommune har gjennom 2016 mottatt avdrag på formidlingslån som ikke er budsjettert. Disse avdragene skal videreføres til Husbanken, og det foreslås derfor at avdragsposten for formidlingslån økes med 4,0 millioner kroner, og posten for ekstraordinære avdrag økes med 8,5 millioner kroner. Finansieres ved bruk mottatte avdrag (4,0 mill kroner) og bruk av fond (8,5 mill kroner).


Ved behandlingen av budsjett for 2016 ble det i investeringsbudsjettet satt av 2,3 millioner kroner til investeringstilskudd til den norske kirke. Av dette beløpet var 0,3 millioner kroner tenkt brukt til investering i utvidelse av Alstadhaug kirkegård. Dette prosjektet ble senere overført til Levanger kommune, og det er derfor naturlig å redusere overføringen til den norske kirke med 0,3 millioner kroner og overføre disse midlene til det kommunale prosjektet for utvidelse av Alstadhaug kirkegård.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.11.2016 07:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051