Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 09.11.16 - sak 110/16 - Tildeling av aktivitetstilskudd høst 2016

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2016/2979 - /243
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.11.16 110/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5000:

Levanger cup

Arrangementsstøtte

kr

20 000,00

Foreningen for gml. Håndverk

Trykking av bokverk om gammelt håndverk (inkl. Levanger)

kr

10 000,00

IL Aasgutten

Renhold og drift toalett Stokkvola

kr

17 600,00

Levanger håndballklubb

Aktivitet jenter med minoritetsbakgrunn (samarb Frol OS)

kr

10 000,00

Levanger barne- og u.korps

Korpstur

kr

10 000,00

Åsen skolekorps

Prosjekt NY FANE

kr

20 000,00

IL Sverre v/fotb-gr.

Aktivitetstilbud for barn (gratis) etter skoletid

kr

30 000,00

Paul Okkenhaugselskapet

Planlegging og markering av jubileet 2018

kr

50 000,00

Skogn rotary

Jernvinneprosjekt

kr

10 000,00

Barnas turlag Innherred

Lavvo og hengekøyer

kr

12 000,00

 

 

kr

189 600,002. De øvrige søknader avslås under henvisning til mål og strategier i kommunens planverk og øvrige kriterier for tildeling av aktivitetstilskudd, samt skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Søknader og forslag til aktivitetstilskudd høst 2016 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Frie tilskuddsmidler fra Formannskap og enhet kultur behandles felles vår og høst. Innbyggere og organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd til aktiviteter som bidrar til livskvalitet og vekst i vår kommune. 

Mål og strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler.

Våre samfunnsmål er:

  • Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet
  • Alle barn får en best mulig start på livet
  • Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
  • Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge


Følgende formål prioriteres:

  • Prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge, familier, og møter mellom ulike generasjoner
  • Prosjekter/tiltak med mål om fellesskap, sosial inkludering og aktivitet/innsats som er lavterskel og gratis for deltakere
  • Prosjekter/tiltak som fremmer aktivitet, sunne vaner og gode opplevelser for innbyggere og gjester i Levanger kommune
  • Prosjekter/tiltak med overføringsverdi og som bidrar til samarbeid, erfarings- og kunnskapsspredning mellom organisasjoner
  • Prosjekter/tiltak som fremmer Levanger kommunes bolyst, dokumenterer kommunens historie, og/eller bidrar til positiv omdømmebygging


Det gis ikke tilskudd til landsomfattende tiltak, skoleturer o.l. 

Tilskudd inntil kr. 5 000.- kan tildeles ved administrativt vedtak. Ved eventuell klage vil saken gå til politisk behandling. Forslag på tilskudd over kr. 5 000,- skal i henhold til vedtak i Kommunestyret 27.01.16, avgjøres av Formannskapet.

Alle vedtak om tilskudd vil bli offentliggjort på nettsidene til kommunen.

Omfang og saksbehandling

Det kom inn 26 søknader på aktivitetstilskudd på tilsammen over 860 000 kroner.

For 2016 gjenstår det ca. kr. 200 000.- til fordeling.

Søknader om tilskudd er gjennomgått og vurdert i henhold til mål og strategier i kommunens planverk av ei tverrfaglig sammensatt gruppe som har bestått av enhetsleder kultur, idrettskonsulent, folkehelsekoordinator, frivilligkoordinator og en saksbehandler fra rådmannens stab.

To aktivitetstiltak er innvilget beløp inntil 5000.-. Tilsammen er det bevilget 10 000.- i tilskudd etter administrativt vedtak. (Se vedlegg over søknader og forslag til tilskudd.)

Det er 10 aktivitetstiltak som innstilles på beløp over 5000.-, som nå legges fram for politisk behandling. Samlet beløp er kr. 189 600.-. Tilsammen er det da foreslått tilskudd på kr. 199 600.- høsten 2016. 

Vurdering:

Dette er andre behandling av søknader om tilskudd etter revidering av tilskuddsordning vedtatt i kommunestyret i januar 2016. Mulighetene for tilskudd har vært synliggjort bedre på hjemmesider og i annonsering. Den tverrfaglige gruppens vurdering i vår av å bruke størsteparten av summen første halvår var riktig. Både antall søknader og søknadssum i høst er omtrent halvparten av det som kom inn i vår.

Gruppa har vurdert alle søknadene i lys av vedtatte mål og strategier og øvrige kriterier for tilskudd. (Se saksopplysninger). Der det er naturlig vil det bli gitt signaler om at tilskuddsmottaker må forsterke elementene som treffer kriteriene i planverket, og om det har overføringsverdi, vil det bli bedt om at tilskuddsmottaker sprer info om dette til andre lag.

14 søknader har fått avslag. Avslagene er gitt med ulike begrunnelser. Noen fordi det er søkt om ren driftsstøtte, og andre fordi det ikke foreligger en tydelig planlagt aktivitet. Noen søknader kommer ikke inn under kriteriene, og andre er sendt etter at aktiviteten har funnet sted. Noen har også fått avslag da aktiviteten tidligere har fått støtte, eller at aktiviteten er blitt prioritert ned i forhold til andre søknader. Avslag er også gitt om aktiviteten budsjetterer med overskudd.

Gruppen har vurdert det slik at det er bedre å gi en større sum til søknader som treffer kriteriene godt, og som er avhengig av tilskudd for gjennomføring, i stedet for å gi mindre tilskuddsbeløp til flere.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.11.2016 13:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051