Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 09.11.16 - sak 108/16 - Høring - effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder - Trøndelag politidistrikt

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2015/6593 - /X31
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.11.16 104/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune har tiltro til at både de politiske og lokalt forankrede mål til nærpolitireformen har som intensjon å skape et mer effektivt, tilgjengelig og synlig politi innenfor de til enhver tid gitte økonomiske rammer.
  2. Levanger kommune viser til den høringsuttalelse avgitt den 17.08.2016 i F-sak nr.63/16.
  3. En kommune med Levangers størrelse bør ha bemannet politikontor i egen kommune. Om det likevel etableres felles lensmannskontor for flere kommuner i vårt distrikt, bør Verdal, Levanger og Frosta tilhøre samme kontor.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Trøndelag politidistrikt har på nytt henvendt seg til de respektive høringsinstanser herunder kommunene i forbindelse med prosessen som til slutt skal tilrå framtidig struktur i Trøndelag politidistrikt. Høringsfristen er satt til den 14.11.2016. 

Politiske mål til Nærpolitireformen, samt mål for lokal struktur, fremgår av brev fra Trøndelag politidistrikt av den 03.10.2016, jfr.  side nr. 1 i forsendelsen fra politiet.

Framtidig struktur i Trøndelag politidistrikt har utløst et betydelig engasjement fra mange. Levanger formannskap behandlet saken i møte den 17.08.2016 i sak nr. 63/16 og utskrift av saken herunder møteprotokoll ble oversendt prosjektansvarlig innad i politiet, samt regionlensmann, den 22.08.2016. I saksframlegget er redegjort for hvorfor Levanger kommune mener at stedlig politistasjon bør ligge innenfor kommunegrensene i Levanger. Denne argumentasjon er kommunisert både av den politiske og administrative toppledelse i en rekke møter som er avholdt med politiet denne høsten.

Vurdering:

Nærpolitireformen har som intensjon å skape et mer effektivt, tilgjengelig og synlig politi innenfor de til enhver tid gitte økonomiske rammer. Vi viser til den høringsuttalelse som allerede er avgitt i saken den 17.08.2016 i F-sak nr. 63/16 og den argumentasjon som fremgår av saksframlegget.

Av innspill som har fremkommet etter den 17.08.2016, synes det nå naturlig at blikket   rettes mot Frosta og et evt samarbeid opp mot politiet også i denne region. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i forbindelse med kommunereformen pekt på at en framtidig regionkommune med Frosta, Levanger og Verdal vil være naturlig. Å skulle betjene Frosta fra Stjørdal virker unaturlig da lensmannen for å komme dit må kjøre 2 mil gjennom Levanger kommune. Det er naturlig at et lensmannsdistrikt henger sammen geografisk.

Rådmannen er av den mening at det i dag er et godt samarbeid med lokalt politi, både på øverste politiske og administrative nivå, samt i organisasjonen for øvrig. Politiråd er allerede etablert og i organisasjonen er det også mange medarbeidere som har et godt forhold til «sine» avdelinger/folk innad i politiet. For øvrig har politiet etter at de midlertidig flyttet fra Levanger sommeren 2014 hatt tilgang til et lokalt kontor med beliggenhet i Levanger Rådhus.

Hva angår konkret spørsmål om risiko og sårbarhetsvurderinger, vises også til vedtak i F-sak nr. 63/16 av den 17.08.2016.

Samarbeidet for fremtiden mellom politi og kommune må selvsagt være tuftet på gjeldende lover og forskrifter. Hvis den reelle situasjon blir kun en politikontakt for de kommuner som mister det lokale lensmannskontor, mener vi at denne personen i utgangspunktet bør være leder ved kontoret. En kommune på vår størrelse har medarbeidere innenfor mange enheter og fagfelt som har «sine» polititjenestemenn – og kvinner som de forholder seg til. Denne kontakten bør være rettet mot fagavdelinger og stillingshjemler, ikke bestemte personer. Dette anses også for å være viktig i en beredskapssammenheng.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.11.2016 13:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051