Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 09.11.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetidspunkt: 13:00 - oppmøte

Sakliste som PDF  -  Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 105/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 106/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 107/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr.1.11.16 utredning vedtak
PS 108/16 Høring - effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder - Trøndelag politidistrikt utredning vedtak
PS 109/16 Reglement for kommunestyre, formannskap og komiteer - revidering utredning vedtak
PS 110/16 Tildeling av aktivitetstilskudd høst 2016 utredning vedtak
PS 111/16 Budsjettjustering 2016 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 112/16 Kommunereformen - oppløsning av Innherred samkommune - videreføring av oppgaver utredning vedtak
FO 4/16 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - rutiner hjemmetjenesten tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng   sp varamedlem  ap/sp/krf Ingrid Olga Hallan 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Unni Storstad kommunalsjef  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  
Vidar Solheim enhetsleder personal og organisasjon  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  


Forespørsel fremmet i møtet fra Karl Meinert Buchholdt (V) angående presseoppslag «Obligasjonslån på børsen».

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Orientering:

 • Moan – utvidelse av fotballanlegg – grunnundersøkelser v/kommunalsjef Unni Storstad.
    Til toppen av siden

 

 

PS 105/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.11.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 26. oktober 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 26. oktober 2016 godkjennes.
  Til toppen av siden

 

 

PS 106/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.11.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 107/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr.1.11.16

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.11.2016

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det avgis høring:

Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver – avgjøres av driftskomiteen

Avstemning:

Pedersens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det avgis høring:

Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver – avgjøres av driftskomiteen
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 108/16 Høring - effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.11.2016

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende tilleggsforslag – pkt. 1:

Det er en forutsetning at politikontakten har god kjennskap til - og oversikt over – lokalmiljøene i kommunen, og har oversikt over kriminalitetsbildet og hvor det er behov for å sette inn kriminalitetsforebyggende tiltak. Politikontakten må ha myndighet til å treffe beslutninger om ulike tiltak i kriminalitetsforebyggende øyemed.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune har tiltro til at både de politiske og lokalt forankrede mål til nærpolitireformen har som intensjon å skape et mer effektivt, tilgjengelig og synlig politi innenfor de til enhver tid gitte økonomiske rammer.
  Det er en forutsetning at politikontakten har god kjennskap til - og oversikt over – lokalmiljøene i kommunen, og har oversikt over kriminalitetsbildet og hvor det er behov for å sette inn kriminalitetsforebyggende tiltak. Politikontakten må ha myndighet til å treffe beslutninger om ulike tiltak i kriminalitetsforebyggende øyemed.
 2. Levanger kommune viser til den høringsuttalelse avgitt den 17.08.2016 i F-sak nr.63/16.
 3. En kommune med Levangers størrelse bør ha bemannet politikontor i egen kommune. Om det likevel etableres felles lennsmannskontor for flere kommuner i vårt distrikt, bør Verdal, Levanger og Frosta tilhøre samme kontor.
    Til toppen av siden

 

 

PS 109/16 Reglement for kommunestyre, formannskap og komiteer - revidering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.11.2016

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Frist for innsending av interpellasjoner settes til 9 dager før møtet.

Merknad: «Delegasjonsreglement» endres til «Delegeringsreglement».

Avstemning:

Buchholdts endringsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til reglement for kommunestyre, formannskap, komiteer og administrasjonsutvalg vedtas.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 110/16 Tildeling av aktivitetstilskudd høst 2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.11.2016

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Nordenget gårdsmuseum tildeles kr 5000 i tilskudd til utbedring av adkomst for å øke tilgjengeligheten til museet. Tildelingen til P.Okkenhaug jubileet i 2018 reduseres tilsvarende.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med endringsforslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5000:

Levanger cup

Arrangementsstøtte

kr

20 000,00

Foreningen for gml. Håndverk

Trykking av bokverk om gammelt håndverk (inkl. Levanger)

kr

10 000,00

IL Aasgutten

Renhold og drift toalett Stokkvola

kr

17 600,00

Levanger håndballklubb

Aktivitet jenter med minoritetsbakgrunn (samarb Frol OS)

kr

10 000,00

Levanger barne- og u.korps

Korpstur

kr

10 000,00

Åsen skolekorps

Prosjekt NY FANE

kr

20 000,00

IL Sverre v/fotb-gr.

Aktivitetstilbud for barn (gratis) etter skoletid

kr

30 000,00

Paul Okkenhaugselskapet

Planlegging og markering av jubileet 2018

kr

45 000,00

Skogn rotary

Jernvinneprosjekt

kr

10 000,00

Barnas turlag Innherred

Lavvo og hengekøyer

kr

12 000,00

 Nordenget gårdsmuseum

Utbedring av adkomst

kr

5 000,00

 

 

kr

189 600,00


2. De øvrige søknader avslås under henvisning til mål og strategier i kommunens planverk og øvrige kriterier for tildeling av aktivitetstilskudd, samt skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.
  Til toppen av siden

 

 

PS 111/16 Budsjettjustering 2016 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.11.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Overføring til Innherred samkommune økes med kr. 570.000,-. Avsetning til lønnsoppgjør reduseres tilsvarende.
 2. Budsjettramme for Bygg og eiendom økes med kr. 750.000,- til dekning av flyttekostnader i skoler. Dekkes ved bruk av mottatt erstatning etter vannskade ved Nesheim skole.
 3. Levanger rådhus AS innvilges et kommunalt lån på kr. 40.623.000,- til refinansiering av eksisterende lån. Utlånet finansieres ved opptak av lån.
 4. Avdrag formidlingslån økes med 12,6 mill. kroner – finansieres ved bruk av mottatte avdrag og bruk av fond.
 5. Investeringstilskudd til Den norske kirke justeres ned med kr. 300.000,-. Beløpet overføres til prosjekt for utvidelse av Alstadhaug kirkegård.
    Til toppen av siden

 

 

PS 112/16 Kommunereformen - oppløsning av Innherred samkommune - videreføring av oppgaver

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.11.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger og Verdal kommuner er godt tjent med fortsatt bredt samarbeid etter avvikling av Innherred samkommune. En samarbeidsstrategi er grunnperspektivet i arbeidet med avvikling av Innherred samkommune. På sikt kan formalisert samarbeid utvikles med hensyn til innhold og flere samarbeidskommuner innen flere områder.
 2. Avviklingsprosessen legges opp slik at Innherred samkommune som driftsform opphører 1. januar 2018.
 3. Organisering av Brann- og redningstjeneste utredes og besluttes i egen prosess.
 4. Oppgavene i Dokumentsenter vurderes generelt som egnet for videreføring i samarbeidsløsning. Rådmann må likevel vurdere nærmere om oppgaveløsningen kan være best egnet sett sammen med andre tjenester i «ny» kommune.
 5. Oppgavene i IKT-enheten søkes videreført som samarbeidsløsning.
 6. Kemnerens oppgaver søkes videreført som samarbeidsløsning.
 7. Oppgavene som ligger i dagens personal- og organisasjonsenhet deles slik at ansvar for personal- og arbeidsgiverpolitikk etableres i egen kommune, mens lønnsforvaltning søkes videreført som samarbeidsløsning.
 8. Kommunestyret ønsker selv å forvalte arealpolitikk og landbrukspolitikk, som i dag i hovedsak ligger til Enhet for samfunnsutvikling. Kapasitet og kompetanse etableres derfor i egen kommune. Produksjonsoppgavene i oppmålingsseksjonen vurderes nærmere av rådmennene.
 9. Oppgavene i dagens Servicekontor etableres i egen kommune.
 10. Oppgavene i økonomienheten deles ved at overordnet styring og ledelse innen økonomistyring og –forvaltning etableres i egen kommune, mens regnskap, innfordring og innkjøp søkes videreført som samarbeidsløsning.
 11. Oppgavene i utviklingsstaben søkes videreført som samarbeidsløsning når det gjelder kommuneadvokatene. Oppgavene som ivaretas av kommuneoverlege, koordinatorer og rådgivere etableres i egen kommune. Det forutsettes at utviklingsmiljøene samarbeider og bidrar til felles identitetsbygging og samfunnsutvikling for innherredskommunene.
 12. Rådmannen har fullmakt til å gjøre mindre justeringer innen den beskrevne hovedstruktur.
 13. Ansatte i Innherred samkommune skal opprettholde sine rettigheter og medlemskap i KLP ved avvikling av samkommunen, og inntreden i ny organisasjon.
 14. Sak om organisering av oppgaver i samarbeidsløsninger legges fram for kommunestyret tidlig våren 2017.
    Til toppen av siden

 

 

FO 4/16 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - rutiner hjemmetjenesten

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.11.2016

Behandling:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Har kommunen et tilfredsstillende informasjons- og styringssystem som sikrer en helhetlig styring av tjenestene, - og mer konkret med ovennevnt sak som bakteppe; oversikt over ressursbehovet i hjemmetjenesten?  

Hvilke tiltak har kommunen gjennomført og/eller har planer om å gjennomføre når det gjelder nødvendig opplæring av ansatte om gjeldende rutiner i hjemmetjenesten?


Rådmannen besvarte spørsmålet:

Denne hendelsen fra februar 2016 er en svært alvorlig hendelse og skyldes sannsynligvis mer en feilvurdering av en situasjon enn manglende informasjon- og styringssystem.

Det sier seg selv at det er grenser for hva et styringssystem betyr når det skjer uventede hendelser, men vi skal selvsagt også foreta en gjennomgang av system og rutiner. Det viktigste er sannsynligvis å ha trent og snakket om hvordan man skal reagere. Det er nedfelt i en rekke lover og forskrifter at man ikke skal forlate et menneske i nød uten å sørge for at det blir gitt hjelp. Dette er et prinsipp som alle møter og et grunnlag for utviklingen av mellommenneskelig samhandling. Det kan imidlertid se ut til at noe i denne situasjonen ikke ble oppfattet som så kritisk som det senere utviklet seg til å bli.

Begge de involverte hadde også fått førstehjelpsopplæring og hadde like før deltatt på konferanse med tema eldre, psykisk helse og rus.

Når det kommer til dokumentasjonen av hendelsen ble denne først oppdatert to dager senere når Levanger kommune selv meldte saken til Helsetilsynet og Fylkesmannen. Dette er også et avvik som nok handler om en usikkerhet i f.h.t. omfanget av hendelsen og hva som skulle skrives. Levanger kommune har også bedt Statens helsetilsyn om en vurdering av autorisasjonen til den ansatte på grunnlag av det som tidligere er nevnt.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 10.11.2016 08:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051