Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.11.17 - sak 108/17 - Innherred kommunesamarbeid brann og redning - vedtekter

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2017/7699
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 08.11.17 108/17
Kommunestyre    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning vedtas som foreslått.
  2. Som ekstern styremedlem pekt ut av Levanger kommunestyre velges:

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Sak 56/16 i Levanger kommunestyre 23. november 2016 Avvikling av Innherred samkommune.
  2. Sak 7/17 i Innherred samkommunestyre 9. februar 2017 Brannutredning for Innherred Samkommune
  3. Sak 19/17 i Levanger kommunestyre Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune.
  4. Sak 77/17 i Verdal kommunestyre Brann- og redningsberedskap i Verdal

 
Saksopplysninger:

Kommunestyret behandlet 23.november 2016 (sak 56/16) sak om avvikling av Innherred samkommune. I denne saken ble det tatt standpunkt til hvilke av samkommunens oppgaver kommunene fortsatt skulle ha sammen og hvilke som skulle tilbakeføres de respektive kommuner. Det ble besluttet at det skulle være en egen prosess for framtidig organisering av brann og redning. 

Samkommunestyret fikk framlagt en brannutredning 9. februar 2017. Følgende vedtak ble fattet:

Samkommunestyret tar utredning om fremtidsbildet for brann- og redningstjenesten i kommunene til orientering.

Samkommunestyret anser utredningen som et godt utgangspunkt for deltakerkommunene å utrede og drøfte videre samarbeidsmuligheter ut fra. Videre utredninger og drøftinger om brann- og redningstjeneste fases sammen med avviklingsprosessen for øvrige tjenester i Innherred samkommune.

Frosta kommune har i dag et samarbeid med brann- og redningstjenesten. Dette må ivaretas i den videre prosessen.

I sak 19/17 den 29. mars vedtok kommunestyret at regnskap, fakturering, innfordring, lønn IKT, kemner, innkjøp og kommuneadvokat organiseres sammen med utgangspunkt i kommunelovens §27. Vedtektene for disse samarbeidene samt oppmåling og geodata ble godkjent av kommunestyret 21. juni, sak 39/17.

Når det gjelder brann og redning vedtok Levanger kommunestyre følgende den 29. mars (punkt 7 i vedtaket):

Kommunen ønsker fortsatt felles brann- og redningstjeneste. Samarbeidsløsning konkretiseres for kommunestyrebehandling i juni.

Kommunestyret i Verdal vedtok følgende om brann- og redning ved behandling av tilsvarende sak som sak 19/17 i Levanger på sitt møte 27. mars:

Kommunestyret ser at Verdal kommunes brann- og redningstjeneste bør inngå/være tilknyttet et større samarbeid.
Kommunestyret ber om at det utredes flere alternativer og med ulike samarbeidskonstellasjoner.
Kommunestyret vektlegger tilstedeværelse i Verdal kommune med egen brannstasjon.

Før en kunne komme videre med organiseringen av brann og redning måtte Verdal kommune avklare sin holdning. Det har nå skjedd gjennom vedtak i kommunestyret 25. september hvor følgende vedtak ble fattet:

  1. Det er viktig å få etablert en bærekraftig løsning fra 1. januar 2018 og samtidig være organisert på en slik måte at vi kan være del av, og ha fleksibilitet til, de nye diskusjoner som vil komme om organisering framover i tid – jf Brannstudien.
  2. Det etableres et selskap etter kommunelovens §27 sammen med Levanger kommune, hvor mannskapene tilsettes i selskapet ut fra beredskap med deltidsstyrke i Verdal. Dette ledes av et styre på fem personer, og med Brannsjef som daglig leder. Selskapsdannelse i h.h.t. kommuneloven § 27 legger virksomheten så nært opp mot ordinære kommunale styringslinjer som mulig, og gir fleksibilitet for videre utvikling.
  3. Det skal være brannstasjon for deltidsmannskap i Verdal kommune. Kostnader for å etterkomme Arbeidstilsynets pålegg inntas i økonomiplan 2018 – 2021. I denne prosessen må logistikk og bygninger sees i sammenheng med øvrig kommunal tjenesteproduksjon.
  4. Vedtekter og ressursfordelingsmodell utarbeides til egen sak i kommunestyret i oktober/november.

Etter dette vedtakene har rådmennene i fellesskap utarbeidet forslag til vedtekter Brannsjef og hovedtillitsvalgte har også deltatt i arbeidet med vedtektene.

Vurdering:

Vedtektene bygge på samme mal som de vedtatte vedtektene for de øvrige kommunesamarbeidene Levanger og Verdal skal opprette fra 1.1.2018, men i motsetning til de øvrige samarbeidsordningene hvor de ansatte tilsettes i den kommunen hvor samarbeidet har sin forretningsadresse foreslås det for brann og redning at mannskapet tilsettes i samarbeidet. Fordi volumet i antall ansatte er så stort og at en kommer til å ha oppmøtested i begge kommunene ville det vært unaturlig å ansette alle i en av kommuenne. Det er valgt en modell som ligger så nær opp til dagens samkommunemodell som mulig.

Som nevnt bygger vedtektene på de allerede vedtatt vedtektene for samarbeidsløsninger mellom Levanger og Verdal. Dessuten har en tatt med innhold fra vedtekter eller selskapsavtaler for andre samarbeid, i hovedsak IKS-er.

Samarbeidet må ha forretningsadresse i en av kommunene selv om det skal være lokalisering i begge. Ettersom det tettstedet Levanger er den største befolkningskonsentrasjonen i regionen og som dermed må ha dagkasernering er det etter rådmennens vurdering naturlig å legge forretningsadressen dit.

Når det gjelder ressursfordelingsmodell foreslås den samme som for øvrige samarbeidsløsninger, folketall som prinsipp. Dette med unntak av beredskap for Ytterøy da Levanger kommune foreslås å dekke disse kostnadene utenom modellen så lenge en ønsker å en egen brannstyrke på øya.

Til sammenligningens skyld har en i 2016 og 2017 hatt slik fordeling av kostnadene mellom Levanger og Verdal når en holder Ytterøy utenom og fordeler tillegg overbefal på begge kommunene:

Det legges ikke opp til at samarbeidet skal ha investeringsbudsjett. Deltakerkommunene må invester i utstyr etc slik de har gjort mens tjenesten har ligget i samkommunen.

For brann og redning foreslås et noe større styre enn for de mer administrative samarbeidene. Det foreslås at styret består av fem personer, hvorav rådmennene i de samarbeidende kommunene utgjør to og ansatte har en representant. Kommunestyrene velger hver seg ett medlem til styret, hvor samarbeidets kompetansebehov er førende.

Som for de øvrige samarbeidene legges det opp til at en følger personalpolitikken til forretningskontorkommunen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.11.2017 16:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051