Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.11.17 - sak 104/17 - Foretaksnummer 819 116 652, Banken Bar & Disco AS, Kirkegata 50. Søknad om virksomhetsoverdragelse

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2017/7512 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 08.11.17 104/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 overføres fra foretaksnummer 992 455 675, Catena Trading AS, til foretaksnummer 819 116 652, Banken Bar & Disco AS ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. F.nr. 10.05.93, Zabih Rahimi, og f.nr. 28.05.96, Murtaza Rahimi, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet. 

 
Saksopplysninger:

Foretaksnummer 992 455 675, Catena Trading AS, er innehaver av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som løper til den 31.12.2019.

Etablissementet er relatert til Kirkegata 50 i Levanger sentrum.

Grunnet virksomhetsoverdragelse, søkes nå den forannevnte skjenkebevilling overført til foretaksnummer 819 116 652, Banken Bar & Disco AS og da i medhold av overgangsbestemmelsene i alkoholloven. Søknaden er datert den 08.08.2017.

F.nr. 10.05.93, Zabih Rahimi, og f.nr. 28.05.96, Murtaza Rahimi, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og skattemyndighetene til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden. 

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet og vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at søknaden innvilges slik at foretaksnummer 819 116 652, Banken Bar & Disco AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.

F.nr. 10.05.93, Zabih Rahimi, og f.nr. 28.05.96, Murtaza Rahimi, tilrås godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.11.2017 16:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051