Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.11.17 - sak 102/17 - Kommunal vigsel fra 1. januar 2018 - Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2016/5238 - /F82
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 08.11.17 102/17
Kommunestyre    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

I medhold av ekteskapsloven har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet i Levanger fra 01.01.2018. I tillegg gis rådmann og kommunalsjefer (Marit E. Aksnes, Unni Storstad og Jon Ketil Vongraven) vigselsrett. 

Vigsler kan finne sted i Levanger rådhus på ordinære ukedager kl. 9-15.

Lokaler for vigsler vil primært være «MOT-rommet» (1119).  Dersom det ønskes vigsel utenom normalarbeidstid og eventuelt i andre lokaliteter, avtales dette i hvert enkelt tilfelle med den kommunale vigsleren.

Kommunale vigsler i Levanger skal inntil videre være gratis også utenfor det offisielle lokalet og for innbyggere fra andre kommuner.

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide rutiner for den praktiske gjennomføringen av kommunale vigsler i Levanger. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Brev fra Barne- og likestillingsdepartementet, datert 30.06.17 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Stortinget har vedtatt lovendringer i Lov om ekteskap (ekteskapsloven). Lovendringene innebærer at vigselsmyndighet overføres fra tingrettene (notarius publicus) til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet. Lov- og forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2018, jfr. brev fra Barne– og likestillingsdepartementet

Departementet har gitt ut et, Rundskriv Q/11-2017, som gir nærmere veiledning om reglene som gjelder for kommunale vigsler.

Det er vedtatt forskrift om kommunale vigsler, med bestemmelser om tilgjengelighet og om betaling for vigsler.

Det er også vedtatt forskriftsendringer i forskrift om registrering og melding av vigsel. Endringene gjelder hvem som skal føre vigselsbok og dokumentasjon for vigselsmyndighet.

Det formelle regelverk rundt vigsler er gitt i lov og forskrift, men overføringen av vigselsmyndigheten til kommunen innebærer også at kommunene må utarbeide lokale løsninger for å ivareta denne myndigheten. Dette gjelder bl.a. hvem som skal ha vigselsmyndighet, lokaler, tidspunkt, tilbud utover det vanlige, betaling m.m.

Kommunen kan selv bestemme hvor og når de skal tilby vigsler. Det er likevel viktig at tilbudet er tilgjengelig. Tilbudet i kommunen skal dekke etterspørselen på en god måte ifølge forskriften, og departementet legger til grunn at kommunene har rådhus, kommunehus eller andre lokaler som er egnet og kan gjøres tilgjengelige for vigsler. Kommunens ordinære vigselstilbud skal være gratis, men kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Med vanlig tid menes både tidspunktet for vigsel og vigselens varighet. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før vigselen.

Det er også gitt retningslinjer og bestemmelser for rammen rundt vigselen. Dette er av stor betydning for om seremonien oppleves som høytidelig og verdig. Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler. Vigselsformularet setter en ramme rundt hva vigselsseremonien skal inneholde. Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudefolkene ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

I tillegg til det rent praktiske rundt vigselen, vil nyordningen også innebære at kommunen må sørge for å få på plass det formelle rundt vigsler. Dette er f.eks. sjekk av prøvingsattest, vitner, melding om vigsel/vigselsbok og utstedelse av midlertidig vigselattest. I tillegg bør man på kommunens internettsider ha den informasjon som er nødvendig og muligheter for bestilling av vielse.

I 2016 var 13 vigsler fra Levanger i Tingretten. I 2017 var det pr. 30. juni, 9 vigsler fra Levanger.

Vurdering:

Det må tas en beslutning på om det kun er kommunens ordfører og varaordfører som skal foreta vigslene. Ut fra forventet antall vigsler for Levanger er det ikke behov for at mange skal ha vigselsrett. Det kan likevel være fornuftig å oppnevne noen i tillegg til ordfører og varaordfører, slik at oppgaven kan fordeles lettere i perioder hvor det er større pågang og ved ferieavvikling. Kommunestyret kan etter en tids erfaring foreta eventuelle justeringer.

Det er ikke lagt noen føringer fra departementet i hvem som kan ha vigselsrett utover at de skal være kommunalt ansatte eller folkevalgte, men vi ser at flere kommuner gir bl.a. rådmannen vigselsrett.

Kommunen skal stille lokale til disposisjon. Det er bare unntaksvis at det er mange personer tilstede ved vigslene. Det vanlige er at kun et fåtall personer fra familie er tilstede i tillegg til brudeparet og forloverne. Rådmannen har vurdert det slik at et av møterommene kan innredes slik at en får til den høytid som vigsel skal være. Det er da «MOT-rommet» (møterom 1119) som utpeker seg som best egnet. Det kan heller ikke utelukkes at enkelte brudepar ønsker å ha vigselen i andre lokaler eller utendørs. Vi anser at det bør åpnes for dette, men at vigsleren må godkjenne vigselsstedet og opplegget for vigselen på forhånd.

Når det gjelder åpningstid ser rådmannen for seg at det som hovedregel bør være ukedager innenfor servicekontorets åpningstid (mand-fred 9-15). Dersom det ønskes vigsel utenom normalarbeidstid og eventuelt i andre lokaliteter, bør dette kunne avtales i hvert enkelt tilfelle med den kommunale vigsleren. Det må presiseres at kommunen ikke plikter å ha et slikt tilbud, og at det i så fall blir opp til de med vigselsrett å imøtekomme slike ønsker.

Det anses som et viktig prinsipp at vigsler i Levanger skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Når det gjelder vigsler utenfor det «offisielle lokalet» og for innbyggere fra andre kommuner bør en vurdere innføring av betaling etter at en ser hvordan etterspørselen blir.

I tillegg til lovbestemmelsene for gjennomføring av kommunale vigsler foreslås at rådmannen får fullmakt til å utarbeide egne rutiner for den praktiske gjennomføringen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.02.2018 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051