Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 08.11.17

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetid:
Tid: 13:00 – 15:45

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 98/17 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 99/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 100/17 Fritak fra politiske verv - driftskomiteen - Silje Augdal Friberg utredning vedtak
PS 101/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.10.17 utredning vedtak
PS 102/17 Kommunal vigsel fra 1. januar 2018 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 103/17 Overtakelse av ikke kommunal barnehage utredning vedtak
PS 104/17 Foretaksnummer 819 116 652, Banken Bar & Disco AS, Kirkegata 50. Søknad om virksomhetsoverdragelse utredning vedtak
PS 105/17 Foretaksnummer 918 753 087, Famille AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 106/17 Foretaksnummer 919 472 669, Skallstuggu Fjellstue AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 107/17 Midt-Trøndelag regionråd - vedtekter og mandat for Innherredssamarbeidet (tidligere Innherredsprogrammet) utredning vedtak
PS 108/17 Innherred kommunesamarbeid brann og redning - vedtekter utredning vedtak

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Kahlil Obeed  ap varamedlem ap/sp/krf  x Astrid Juberg Vordal

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Unni Storstad kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder enhet økonomi  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Kari Olafsen Aunet enhetsleder barnehage  
Hartvik Eliasson seniorrådgiver barnehage rådmannens stab  
Jørgen Worum enhetsleder enhet institusjonstjenester  


Sak 103/17 ble behandlet før sak 100/17

Orienteringer:

 • Årsplanlegging i Levanger kommune – helse- og omsorgstjenesten v/enhetsleder Jørgen Worum - presentasjon PDF
 • Stokkbakken omsorgssenter – rapport etter tilsyn v/kommunalsjef helse Jon Ketil Vongraven
 • «Reis Smart» – presseoppslag v/rådmann Ola Stene


Spørsmål:

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående planovergangen på Skogn.

Ordføreren besvarte spørsmålet.
   Til toppen av siden

 

 

PS 98/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.11.2017

Forslag i møte:

Godkjenning/signering av protokoll: Ina Helen Kollerud Pedersen og Karl Meinert Buchholdt

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning/signering av protokoll: Ina Helen Kollerud Pedersen og Karl Meinert Buchholdt
   Til toppen av siden

 

 

 

PS 99/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.11.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
   Til toppen av siden

 

 

PS 100/17 Fritak fra politiske verv - driftskomiteen - Silje Augdal Friberg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.11.2017

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Erik Undlien

Som nytt medlem til kulturpriskomiteen velges: Asbjørn Brustad 

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Silje Augdal Friberg innvilges fritak for resten av perioden fra sitt verv som medlem til driftskomiteen.

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Erik Undlien

Som nytt medlem til kulturpriskomiteen velges: Asbjørn Brustad 
   Til toppen av siden

 

 

PS 101/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.10.17

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
   Til toppen av siden

 

 

PS 102/17 Kommunal vigsel fra 1. januar 2018 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.11.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

I medhold av ekteskapsloven har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet i Levanger fra 01.01.2018. I tillegg gis rådmann og kommunalsjefer (Marit E. Aksnes, Unni Storstad og Jon Ketil Vongraven) vigselsrett. 

Vigsler kan finne sted i Levanger rådhus på ordinære ukedager kl. 9-15.

Lokaler for vigsler vil primært være «MOT-rommet» (1119).  Dersom det ønskes vigsel utenom normalarbeidstid og eventuelt i andre lokaliteter, avtales dette i hvert enkelt tilfelle med den kommunale vigsleren.

Kommunale vigsler i Levanger skal inntil videre være gratis også utenfor det offisielle lokalet og for innbyggere fra andre kommuner.

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide rutiner for den praktiske gjennomføringen av kommunale vigsler i Levanger.
   Til toppen av siden

 

 

PS 103/17 Overtakelse av ikke kommunal barnehage

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.11.2017

Habilitet:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) ba om formannskapets vurdering av sin habilitet. Pedersen ble av et enstemmig formannskap erklært habil.

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende fellesforslag på vegne av V og KRF – nytt punkt 3:

Tidligere midlertidige godkjente barnehageplasser i Skogn flyttes ikke til Kosekroken, men gjøres permanente for barnehagene som har disse plassene i dag.

Avstemning:

Rådmannens forslag, punkt 1, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, punkt 2, enstemmig tiltrådt.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 7 mot 2 stemmer. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune overtar Kosekroken barnehage fra 1.1.2018 i samsvar med vedlagte avtale. Kjøpet finansieres med bruk av lån.
 2. Rådmannen får fullmakt til å justere investeringsbudsjettet for 2018 og foreta nødvendig låneopptak for kjøpesummen og avgifter til staten i den forbindelse.
     Til toppen av siden

 

  

PS 104/17 Foretaksnummer 819 116 652, Banken Bar & Disco AS, Kirkegata 50. Søknad om virksomhetsoverdragelse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 overføres fra foretaksnummer 992 455 675, Catena Trading AS, til foretaksnummer 819 116 652, Banken Bar & Disco AS ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
 2. F.nr. 10.05.93, Zabih Rahimi, og f.nr. 28.05.96, Murtaza Rahimi, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
     Til toppen av siden

 

 

PS 105/17 Foretaksnummer 918 753 087, Famille AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.11.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 918 753 087, Famille AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Moafjæra 14 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. 
 2. F.nr. 27.12.77, Rune Elnan, og f.nr.10.11.87, Magnus Fossheim, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.    
     Til toppen av siden

 

 

PS 106/17 Foretaksnummer 919 472 669, Skallstuggu Fjellstue AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 919 472 669, Skallstuggu Fjellstue AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 relatert til finstue og spisestue ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. 
 2. F.nr. 30.01.70, Monica Helden, og f.nr. 01.02.74, Christian Green, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder. 
     Til toppen av siden

 

 

PS 107/17 Midt-Trøndelag regionråd - vedtekter og mandat for Innherredssamarbeidet (tidligere Innherredsprogrammet)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Det er viktig for kommunestyret å bidra til vekst og utvikling i kommunen og Trøndelag fylke. Kommunen må finne en posisjon for å være med på å skape balanserende regional politikk, og samtidig kunne understøtte andre i nasjonale og internasjonale prosesser.
 2. Stjørdal, Levanger og Verdal representerer et svært mangfoldig område mellom Trondheim og Steinkjer, både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer.  Kommunestyret slutter seg til opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd og vedtektene for dette. Regionrådet utgjør fellesskapet for kommunenes felles møter med regional stat og fylkeskommune m.v. 
 3. Tradisjonen med samarbeid med tilstøtende kommuner nordover fortsetter i form av et nytt mandat for samarbeid gjennom Innherredssamarbeidet. Kommunestyret slutter seg til mandat for Innherredssamarbeidet.
     Til toppen av siden

 

 

PS 108/17 Innherred kommunesamarbeid brann og redning - vedtekter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.11.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning vedtas som foreslått.
 2. Som ekstern styremedlem pekt ut av Levanger kommunestyre velges: 

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 16.02.2018 14:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051