Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 08.05.19

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13.00 - 15.35

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 42/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 43/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 44/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.4.19 utredning vedtak
PS 45/19 Langtidsplan 2019-2037 "Pilegrimsleden - En reise som berører" - Høringsuttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 46/19 Omsorgsbase Marknadsvegen - interpellasjon FO 1/19 utredning vedtak
PS 47/19 Plan for vedlikehold av kommunale bygg 2020-2030 utredning vedtak
PS 48/19 Ny organisering av løypekjøring på Vulusjøen - etablering av Vulusjøen løypekjøring AS utredning vedtak
PS 49/19 Opprettelse av regionalt næringsfond i Levanger og Verdal utredning vedtak
PS 50/19 Naboer AB, videreføring av aksjeeieravtale for perioden 2020 – 2023 utredning vedtak
PS 51/19 Utbygging av bredbånd Ekne, området 3 - kommunal egenandel utredning vedtak
PS 52/19 Refinansiering lån til kjøp av tomt Skoleparken 3 - Leva-Fro AS utredning vedtak
PS 53/19 Regnskap og årsberetning 2018 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 54/19 Økonomirapportering 1. kvartal 2019 utredning vedtak
FO 5/19 Spørsmål fra Astrid Juberg Vordal (AP) - Utredning av bygningsmasse ved Åsen Barne- og Ungdomsskole tekst behandl.
FO 6/19 Spørsmål fra Astrid Juberg Vordal (AP) - ROS analyse for Innherred brann og redning tekst behandl.
FO 7/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Hovedfunn i tilsynsrapport fra tilsyn ved Breidablikktunet tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Boneng sp varamedlem ap/sp/krf x Ina Helen Kollerud Pedersen
Khalil Obeed ap  varamedlem  ap/sp/krf  x Ingrid Olga Hallan

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef fungerende rådmann
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Marit Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Mari Berg Ness økonomikonsulent  

    
Orienteringer:

        Til toppen av siden

 

Anita Ravlo Sand (SP) stilte spørsmål angående ordning for godtgjørelse for medlemmer i forliksrådet.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående oppfølgingstilsyn Stokkbakken.

Kommunalsjef helse besvarte spørsmålet. 

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående status i arbeidet med kommunedelplan Sentrum.

Ordføreren besvarte spørsmålet. 

Astrid Juberg Vordal (AP) stilte spørsmål angående oppfølging av pkt. 4 og pkt. 5 i kommunestyrets vedtak i sak 20/19 «Organisasjonsgjennomgang 2018 - behandling av sluttrapport».

Kommunalsjef helse og fungerende rådmann besvarte spørsmålet.
Til toppen av siden

 

 

PS 42/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Bjørg Boneng og Khalil Obeed

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Bjørg Boneng og Khalil Obeed
Til toppen av siden

 

 

PS 43/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 44/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.4.19

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.  
Til toppen av siden

 

 

PS 45/19 Langtidsplan 2019-2037 "Pilegrimsleden - En reise som berører" - Høringsuttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse om «Langtidsplan 2019-2037 Pilegrimsleden – En reise som berører» i tråd med saksframlegget.
Til toppen av siden

 

 

PS 46/19 Omsorgsbase Marknadsvegen - interpellasjon FO 1/19

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Driften av omsorgsbase i Marknadsvegen videreføres.

I forbindelse med økonomiplan 2020 – 2023 vurderes eventuell bygging av nye heldøgns omsorgsboliger i nærheten av eksisterende base

Driften av omsorgsbasen finansieres ved økte refusjoner på ressurskrevende tjenester og omdisponering innen enhetens ramme
Til toppen av siden

 

 

PS 47/19 Plan for vedlikehold av kommunale bygg 2020-2030

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Avstemning:

Lunds forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes.
Til toppen av siden

 

 

PS 48/19 Ny organisering av løypekjøring på Vulusjøen - etablering av Vulusjøen løypekjøring AS

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Kjersti Nordberg velges som Levanger kommunes representant til styret i Vulusjøen løypekjøring AS. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune støtter forslaget om å etablere Vulusjøen løypekjøring AS i tråd vedlagt rapport om fremtidig organisering av løypekjøring på Vulusjøen
 2. Levanger kommune går inn som deleier av selskapet ved tegning av 20 aksjer (20%) for totalt kr. 20 000, sammen med Frol IL (40%), Frol bygdeallmenning (25%), Munkebyvola og omegn hytteforening (10%) og Vulusjølaget (5%). Dette dekkes gjennom Formannskapets midler.
 3. Som Frol IL og Levanger kommunes representant til styret i Vulusjøen løypekjøring AS velges:

 
Frol IL: Jo Severin Matberg og Ole A. Hustad

Levanger kommune: Kjersti Nordberg
Til toppen av siden


 

PS 49/19 Opprettelse av regionalt næringsfond i Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Følgende personer oppnevnes fra formannskapet i Levanger kommune: Ordfører og varaordfører 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune etablerer et felles næringsfond med Verdal kommune.
 2. Fondet styres av to personer oppnevnt av formannskapet i Levanger og to personer oppnevnt av formannskapet i Verdal.
 3. Følgende personer oppnevnes fra formannskapet i Levanger kommune: Ordfører og varaordfører.
 4. Vedtekter for fondet som ligger vedlagt saken, vedtas.
  Til toppen av siden
PS 50/19 Naboer AB, videreføring av aksjeeieravtale for perioden 2020 – 2023

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vil videreføre eierskapet i Naboer AB innenfor rammene av framlagt utkast til aksjeeieravtale for perioden 2020-2023.
Til toppen av siden

 

 

PS 51/19 Utbygging av bredbånd Ekne, området 3 - kommunal egenandel

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Det gis kommunal støtte til utbygging av bredbånd til Ekne, område 1, med inntil kr. 1 725 000,-. Beløpet belastes disposisjonsfondet.
Til toppen av siden

 

 

PS 52/19 Refinansiering lån til kjøp av tomt Skoleparken 3 - Leva-Fro AS

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt 14,0 mill. kroner.
 2. Garantien gjelder for 80% av lånets hovedstol maks. 11.200.000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (11.200.000 kroner + 10 %).
 3. Garantien erstatter tidligere garanti gitt i K-sak 14/19
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år, med tillegg på inntil 2 år.
 5. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
 6. Eventuelle tilskudd som blir innvilget til prosjektet skal gå til nedbetaling på lånet
 7. Garantivedtaket er ikke gyldig før Fylkesmannen har godkjent det
  Til toppen av siden 

PS 53/19 Regnskap og årsberetning 2018 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2018 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-
 2. Rådmannens årsberetning for 2018 vedtas.
  Til toppen av siden

 

 

PS 54/19 Økonomirapportering 1. kvartal 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt punkt 4:

Det settes ned et uavhengig utvalg som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat.

Nytt punkt 5

a)      Det utredes en ordning for innføring av søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og SFO.

b)     Ordningen innføres i økonomiplanen for 2020-2023.

Begrunnelse:

I dag er det moderasjon for familier som har søsken i barnehage og søsken i SFO. Det eksisterer ingen «crossover-ordning» mellom barnehage og SFO. Dette innebærer at en familie med barn i både barnehage og SFO ikke får søskenmoderasjon. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Buchholdts tilleggsforslag, nytt pkt. 4, avvist med 7 mot 2 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag, nytt pkt. 5a, enstemmig tiltrådt.

Buchholdts tilleggsforslag, nytt pkt. 5b, avvist med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

1. Økonomirapport for 1. kvartal 2019 tas til etterretning.

2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:

 • Avsetningen til avdrag reduseres med 3,4 mill. kroner
 • Avsetningen til rentekostnader reduseres med 1,8 mill. kroner
 • Skatteanslaget økes med 8,5 mill. kroner
 • Inntektsutjevning reduseres med 5,9 mill. kroner
 • Rammetilskudd økes med 3,5 mill. kroner
 • Overføring til «Kommunesamarbeid Regnskap, Innfordring, Lønn» reduseres med 0,7 mill. kroner
 • Overføringen til Trønderhallen økes med 0,5 mill. kroner
 • Rentekompensasjon reduseres med 1,0 mill. kroner
 • Grunnskolene styrkes med 3,0 mill. kroner
 • Institusjonstjenesten styrkes med 6,0 mill. kroner
 • NAV styrkes med 1,5 mill. kroner


3.      Levanger kommunes investeringsbudsjett endres slik:

 • Avsetningen til IKT i skole/barnehage økes med 0,6 mill. kroner
 • Det settes av 0,3 mill. kroner til inventar/utsyr ved Levanger ungdomsskole
 • Det bevilges 1,8 mill. kroner til innkjøp av ny tankbil
 • Finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler (2,16 mill. kroner) og mva-kompensasjon (0,54 mill. kroner)

 
4.      Det utredes en ordning for innføring av søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og SFO
Til toppen av siden

 

 

FO 5/19 Spørsmål fra Astrid Juberg Vordal (AP) - Utredning av bygningsmasse ved Åsen Barne- og Ungdomsskole

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Behandling:

Astrid Juberg Vordal (AP)

I budsjettet for 2018 ble det satt av kr. 500.000 til utredning av bygningsmasse ved Åsen barne- og undomsskole. Dette beløpet ble vedtatt overført til 2019, da det ikke ble gjennomført utredning i 2018. Skolen har stort behov for flere klasserom / spesialrom for å ivareta krav i læreplanen.


Spørsmål til ordføreren:

Når vil arbeidet med utredning av bygningsmassen komme i gang?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet

Det har vært flere møter mellom Åsen skole og bygg og eiendom, slik at både ønsker om framtidig behov og situasjon i dag er kjent.

Etter at hallen nå er åpnet vil aktiviteten i gymsalen gå ned og det skal gjennomføres en mulighetsstudie. Både kapasitet internt i bygg og eiendom samt avklaring på en del andre mindre prosjekter er forklaringen på at arbeidet ikke er sendt ut på anbud.

Levanger kommune har rammeavtale med tre arkitektkontor og vil i løpet av mai sende ut konkurranser på mange mindre utredningsprosjekter, deriblant Åsen skole.

Dette gjøres samlet for å utnytte tilgjengelige ressurser best mulig.

Arbeidet skal startes opp i løpet av Juni og det vil leveres rapport i løpet av høsten 2019.
Til toppen av siden

 

 

FO 6/19 Spørsmål fra Astrid Juberg Vordal (AP) - ROS analyse for Innherred Brann og redning

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Behandling:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende spørsmål:

Det ble i Kommunestyret i mars vedtatt å utrede beliggenhet for ny brannstasjon / blålysbygg.  Dette er en viktig prosess, men det løser ikke de problemer som er påpekt i Arbeidstilsynets rapport fra 2016 og i ROS-analysen fra mars i 2019 på kort sikt. Denne ROS analysen burde vært presentert for Formannskapet og Kommunestyret.

Det har vært kjent lenge at de bygningsmessige forholdene ved Levanger brannstasjon ikke har vært slik de burde være. Det alvorligste er utfordringer man har i forhold til ren og skitten sone. Her oppleves en sterk bekymring blant ansatte da det er fare for at det på sikt kan føre til alvorlige helseplager.


Spørsmål til ordføreren:

Hvilke strakstiltak vil bli satt i gang for å ivareta ansattes helse i forhold til de utfordringer som beskrives i ROS-analysen?

Hvilket tidsaspekt er satt for strakstiltak, og er det utarbeidet en økonomisk oversikt som viser kostnader?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet om en viktig faktor både for innbyggernes sikkerhet og arbeidsmiljøet til de som bidrar til det.

Her tenkes det vel på påleggene fra arbeidstilsynet, det står ikke noe om helse og forholdene med ren og skitten sone i ROS. Den påpeker problemet med innsatstid.

I forhold til strakstiltak for helsen til de ansatte er det iverksatt innkjøp av dobbelt sett med utrykningsklær og rutiner for å redusere at de ansatte blir påvirket av giftige stoffer som bl.a. finnes i røyk.

Hvilket tidsaspekt er satt for strakstiltak, og er det utarbeidet en økonomisk oversikt som viser kostnader?

Det er ikke iverksatt noen form for strakstiltak på selve bygningsmassen, men i følge brannsjefen er det vedtatt innkjøp av verneutstyr som ekstra sett med utrykningstøy, vernemasker, hansker, vaskebagger o.l. er bestilt og vil komme på ca. 800.000,- Dette er ikke beregnet i budsjettet, men vil bli gjennomført. Utstyret må også være på plass, og brukes også når de bygningsmessige forholdene er utbedret i henhold til påleggene fra arbeidstilsynet.

Jeg er kjent med hvor dårlig de bygningsmessige forholdene er bl.a i forhold til ventilasjonsanlegg og det er vi nødt til å gjøre noe med, kommunestyret vil få en sak som bestilt og da må vi bestemme oss om hvor den framtidige brannstasjonen med forhåpentligvis samlokalisering av flere nødetater skal være.

I tillegg mener jeg det er viktig at vi tar høyde for en brannstasjon med døgnbemannet mannskap siden jeg er sikker på at det vil bli etablert etter hvert som en forutsetning for å møte kravene knyttet til innsatstid som nok ikke vil bli mer lempelig i tiden som kommer.
Til toppen av siden

 

 

FO 7/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - hovedfunn i tilsynsrapport fra tilsyn ved Breidablikktunet

Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2019

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Begrunnelse
Trønderavisa skriver 10. april at fylkeslegen har gjennomført tilsyn ved Breidablikktunet. Her ble det avdekket en del kritikkverdige forhold.


Spørsmål:

Kan ordføreren gi en kort redegjørelse for hovedfunnene i tilsynsrapporten?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet

Tilsyn ved Breidablikktunet omsorgssenter (BBT)- hovedfunn fra tilsyn foretatt av Fylkesmannen 25.02.19.

Vi har de siste par årene jobbet mye med å heve kompetansen og oppmerksomheten til våre ansatte på spørsmål som gjelder bruk av tvang, og da særlig hvordan tvang kan unngås gjennom miljørettede tiltak. Fylkesmannens tilsyn viser imidlertid at kommunen ikke har kommet i mål med dette utviklingsarbeidet enda.

Hovedfunn i rapporten:

Pasientens journal:

 • Motstand til pasienten føres i journalen, men vurdering om pasienten er samtykkekompetent er ikke skriftliggjort i journalen.
 • Ansatte er ikke kjent med hvem som fatter vedtak og vurderer pasientens samtykkekompetanse.
 • Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse journalføres ikke og legges ikke frem for pasienten og pasientens nærmeste pårørende.
 • Tvang iverksettes før det er fattet vedtak om tvungen helsehjelp ved pleie- og omsorgstiltak. Av intervju og journal fremgår det at tre pasienter blir stelt med tvang uten at det foreligger helsefaglige vurderinger av om det skulle ha vært fattet vedtak etter pbrl. kapittel 4A.
 • Miljørettede tiltak som utføres til pasienten blir ikke journalført.
 • Det foreligger ikke skriftlige rutiner og praksis for at beboerne kan innlegges i kommunal institusjon når helsebehovet øker og det er behov for ytterligere helsefaglig kompetanse jf. Sykehjemsforskriften § 3-2.


Pasientene:

 • Det skal ikke være begrensninger i brukers bevegelsesfrihet.
 • Dør til sansehagen var lukket og låst under tilsynet. 
 • Pasientene skal ha egen postkasse, ha mulighet til å ha tørrmat og kjøleskap på rommene.


Ledelsen

 • Ikke avklart og kjent av ansatte hvem som er ansvarlig for å fatte vedtak og motstand blir ikke rapportert til ledelsen.
 • Feil og mangler i arbeidet med å oppdage motstand meldes ikke fortløpende til ledelsen.
 • Ledelsen har ikke skriftlige rutiner som følger opp at rutinene og manglene på tjenesteområdet etterleves, er hensiktsmessige og om nødvendig korrigeres.

 
Samarbeid med fastlegene

 • Det foreligger ikke skriftlige rutiner for involvering og samarbeid med fastlegene for å vurdere pasientens samtykkekompetanse, herunder at relevant og nødvendig informasjon for å sikre forsvarlig helsehjelp til pasienten utveksles.


Etter tilsynet

Det er utarbeidet en tiltaksplan som er oversendt til Fylkesmannen som beskriver hvordan vi har planlagt å lukke hovedfunnene i lovbruddet. I tillegg kan jeg opplyse om at over 100 ansatte har i løpet av den siste måneden blitt kurset i regi av Fylkesmannen spesielt angående vurdering og dokumentasjon av samtykkekompetanse.
Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 09.05.2019 08:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051