Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.02.17 - sak 18/17 - Orientering om granulat til kunstgressbane på nye Levanger fotballstadion

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2017/699
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.02.17 18/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • PS 63/16 Håndtering av granulat fra kunstgressbaner i Levanger.
  • PS 34/16 Orientering om oppgradering av Levanger fritidspark.


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Oppgradering av fotballstadion på Moan er nå under arbeid. Det arbeides bla med innkjøp av kunstgress. På bakgrunn av vedtaket i PS 63/16 Håndtering av granulat fra kunstgressbaner i Levanger, ble det hentet inn tilbud på alternative miljøvennlige granulater til kunstgressbanen på nye Levanger fotballstadion.  

Det er i  LOA § 5 krav til at oppdragsgiver om å innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger.  Videre så er det i ute på høring nå en endring av FOA ift miljø. Forslaget er som følger:

FOA § 7-5 a. Minimering av miljøbelastning:

«Oppdragsgiver skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det minimum vektes 30%»

På bakgrunn av kommunens økte fokus på håndtering av granulat og dens påvirkning på helse og miljø, ble vekting av miljøprofil økt fra 5 % til 15 % når det gjelder tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget.

Tildelingen omfatter en evaluering av tilbyder/tilbud basert på følgende tildelingskriterier:

Tildelingskriterie

Vekting

Pris

60 %

Tekniske forhold

  5 %

Prosjekt- og serviceorganisasjon

10 %

Miljøprofil

15 %

Garantert levetid/garantier

10 %


Det er mottatt tilbud fra fire ulike leverandører, hvorav alle har levert tilbud på kunstgress med både SBR- (oppmalte bildekk, som er den mest brukte) og miljøvennlig granulat. De miljøvennlige granulatene ligger på + 40-90 kr / m2 over pris for tradisjonell granulat fra oppmalte bildekk. Dette gir en merkostnad på kr. 500 000-800 000 ved valg av miljøvennlig granulat. 

Gummigranulat fra kunstgressbaner er trukket fram som en potensiell kilde til mikroplast i havet. Alle gummibaserte innfyll har imidlertid mikroplast i seg. Dette gjelder også det miljøvennlige granulatet EPDM, som er farget gummigranulat med opphav i nyprodusert industrigummi. 

Det er kun Bioinnfyll basert på sukkerrør som er 100% biologisk og miljøvennlig. Produktet er fortsatt under utvikling, og det foreligger per dags dato ikke dokumentasjon på at dette innfyllet tilfredsstiller kravene for toppfotballanlegg (Quality pro). Dette er til testing nå.

Granulat fra oppmalte bildekk som nå brukes, blir levert fra nye fabrikker med ny teknologi, og er derfor renere enn for få år tilbake. EU har faset ut flere uheldige bestanddeler i nye bildekk slik at nytt granulat blir stadig renere.

Vurdering:

På bakgrunn av tidligere forskning på ulike granulater var konklusjonen til Norges fotballforbund at det var trygt å bruke granulat fra bildekk, men at det likevel anbefales alternativer innendørs og nær stillestående resipienter. Bakgrunnen for PS 63/16 var å utarbeide en handlingsplan for å forhindre avrenning av granulater til vassdrag. 

Med den beliggenheten nye Levanger fotballstadion har ved Eidsbotn som ble fredet som fuglefredningsområde i 1984 og fikk Ramsar-status i 2002 som en del av Trondheimsfjorden våtmarkssystem, er det viktig å ta hensyn til miljø.

Det er først og fremst ved vinterdrift at granulat på avveie kan bli en utfordring, da større mengder granulat blir brøytet utenfor banen. Levanger fritidspark AS har hatt og vil fortsatt ha vinterdrift på kunstgressbanen. Fritidsparken har imidlertid lang erfaring og mye kunnskap om drift og vedlikehold av kunstgressbaner, og det gjennomføres i henhold til de gjeldende anbefalingene fra Norges fotballforbund som beskrevet i PS 63/16. Den nye banen blir i tillegg bredere på sidene, for å ha enda bedre muligheter til å lagre snø og gjenvinne gummigranulat. Dette er et viktig forberedende tiltak.  

Det er derfor lite sannsynlig at store mengder granulat kommer på avveie i Eidsbotn og gir negative miljømessige konsekvenser. 

Jfr. vedtaket i PS 63/16 skal det i tiden fremover etterstrebes bruk av andre materialer enn resirkulert gummigranulat. Derfor er det tatt høyde for denne muligheten ved å hente inn tilbud på miljøvennlig granulat og vekte miljøprofil høyere. Videre så har man her satt fokus på miljøvennlige alternativer og reduksjon av miljøpåvirkninger. En evt. endring av FOA §7-5 a. minimering av miljøbelastningen vil i fremtiden gi sterkere forankring av miljø i en re-anskaffelse av granulater. Oppfølging av tilbyderne og utvikling av miljøvennlige alternativ vil i så måte være viktig i det videre arbeidet med hvordan man skal håndtere granulatene. 

De miljøvennlige granulatene som er godkjent for toppfotball, inneholder også mikroplast. Det innfyllet som er 100 % miljøvennlig er foreløpig ikke godkjent for toppfotball. Det er i tillegg såpass nytt på markedet. Det er viktig å følge med utviklingen videre og evt. prøve ut dette på mindre baner etterhvert. Det jobbes hardt blant leverandørene for å lage alternative granulatprodukter, og det vil etterhvert komme flere produkter.

Miljøgevinsten ved å velge alternativ type granulat er noe uklar. Spesielt med tanke på de forberedende tiltakene det er mulig å gjøre for å unngå granulat på avveie som helt sikkert blir ivaretatt av Levanger fritidspark. Ingen forskning har vist at gummigranulat medfører helsefare. Merkostnaden er også utfordrende, da oppgraderingen forutsettes gjort innenfor gjeldene rammer for viderelån til Levanger fritidspark AS. Det er utfordrende nok å greie dette innenfor gjeldende budsjett og økonomiplan.  

Rådmannen vurderer det derfor slik at innenfor de gjeldende økonomiske rammene for oppgradering av kunstgressbanen på Levanger fritidspark, vil det bli valgt tradisjonell granulat. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.02.2017 16:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051