Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.02.17 - sak 17/17 - Falstadskogen. Plan for forvaltning og skjøtsel 2015-2025

Øyvind Nybakken - klikk for personkort
Saksbehandler: Øyvind Nybakken
Arkivref. 2017/789
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.02.17 17/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Nord-Trøndelag Fylkeskommune har utarbeidet en detaljert og god plan for forvaltning og skjøtsel av Falstadskogen frem til 2025. For et fredet kulturminne som er så mye besøkt, både nasjonalt og internasjonalt er det svært viktig at roller og ansvar med forvaltningen og skjøtsel over hele området er avklart. 

Planen vil være et viktig verktøy for å ivareta forvaltning og skjøtsel på en god måte slik at det frede kulturminnet og minnestedet sikres for framtiden.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Nord-Trøndelag fylkeskommune har sendt Plan for forvaltning og skjøtsel av Falstadskogen 2015 – 2025 på høring. I samarbeid med Innherred samkommune er det laget nye kart for området i 2016. Disse er mer korrekte enn tidligere plankart. Det som gjenstår nå er å få digitalisert bekkene riktig i området. Dette er Statens kartverk sitt ansvar.  

Planen er sendt til grunneier, Levanger kommune, Falstadsenteret, Falstadsenterets Venneforening, og Falstadfangenes Forening samt til Riksantikvaren. Etter høring behandles planen i fylkesrådet.

Formålet med planen er å gi en oversikt over de formelle rammene for forvaltningen av Falstadskogen og avklare skjøtsels- og vedlikeholdstiltak i Falstadskogen fra 2015 til 2025. Tidligere er det kun laget planer for skjøtsel av skogen. I denne revisjonen integreres skjøtsel og vedlikehold av monumentplassen, de ulike minnesmerkene, skilting, og stier, traktorveger, og grøfter. Området som er parkeringsplass for besøkende i Falstadskogen er også tatt med. Dette ligger på andre siden av fylkesvegen vis a vis monumentplassen. Planen beskriver tiltak som er planlagt i perioden, hvordan tiltakene skal gjennomføres, når og av hvem.

Nord-Trøndelag fylkeskommune tar initiativ til kontaktmøter med eier og kommunen for å gå igjennom status for oppfølging av planen hvert år innen 15. september. Møtene skal sikre god dialog og at planen lar seg gjennomføre.

Vurdering:

Både enhet for kommunalteknikk og byantikvaren har vurdert planen og vurderer den slik:

Kommentarer på Levanger kommunes ansvarsområde

  • Vedlikehold av stier, vegetasjon, rundt pyramidene og generell vedlikeholdsarbeid


Dette arbeidet er det Torbjørn Brenne som utfører på vegne av Levanger Kommune, kommunalteknikk og gjøres fortløpende. Drift og anlegg bistår ved behov. 

  • Sanitære forhold


På parkeringen står det i dag et toalett. Dette er ikke universelt utformet og bør utbedres i løpet av de nærmeste årene. Avfallshåndteringen bør være i sammenheng med det nye sanitærbygget. Levanger kommune, kommunalteknikk har i dag ansvaret for tømming av toalett og renovasjon. 

  • Skilting og vedlikehold av skilt.


Arbeid med skiltingen og vedlikehold av disse må foregå kontinuerlig. I planen er det beskrevet at i planperioden bør det lages nye og en mere helhetlig skilting for området. Denne jobben må gjøres i tett samarbeid med Falstadsenteret. 

  • Økonomi


Flere av oppgavene som står i planen er driftsoppgaver som Levanger kommune utfører i dag. Nye oppgaver forutsetter at det blir satt av ressurser på budsjettet i 2018 og framover for at de kan realiseres. 

  • Kulturminnefaglig


Falstadskogens historiske og dramatiske hendelser fra andre verdenskrig og opplevelsen av stedet slik det fremstår i dag gir det høye kulturminneverdier både nasjonalt og internasjonalt. 

Kraften av den historiske opplevelsen og autensiteten er sterk tilstede. Denne er viktig å bevare. Inngrep bør minimaliseres og underordne seg stemningen i det historiske minnestedet. 

Det er mange som besøker Falstadskogen, og lokalt har stedet stor betydning som en arena for formidling, rekreasjon for ettertanke, som minnelund og sted for offentlige minnemarkeringer. Nødvendig tilrettelegging, benker og skilt for bør planlegges og få en utforming som underordner seg og ikke forringer stemningen i skogen.

Vedlikehold og skjøtsel må gjennomføres med omhu slik at skogen sikrer naturlig vekst.

Levanger kommune er i gang med å lage ny Kulturminneplan, og denne planen vil være et godt grunnlagsdokument. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.02.2017 16:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051