Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.02.17 - sak 12/17 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.01.17

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.02.17 12/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høyring

Departement

Frist

Høring Rett til barnehageplass for barn født i november

Kunnskapsdepartementet

27.02.2017

Høring av Europakommisjonens forslag til direktiv om meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet

Nærings- og fiskeridepartementet

09.04.2017

Høring av Europakommisjonens forslag til forordning og direktiv om europeisk tjenestekort

Nærings- og fiskeridepartementet

08.03.2017

Høring av forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

Helse- og omsorgsdepartementet

20.04.2017

Refusjon mellom kommunene

Helse- og omsorgsdepartementet

25.04.2017

Høring – EU-kommisjonens forslag til system for fremreisetillatelse – European Travel Information and Authorisation System

Justis- og beredskapsdepartementet

13.02.2017

Høring - adgangsregulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy under 11 meter

Nærings- og fiskeridepartementet

28.04.2017

Høring - forslag om bruk av utvidet uttømmende politiattest ved tilsettinger i Tolletaten

Finansdepartementet

19.04.2017

Høring Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger

Kunnskapsdepartementet

21.04.2017

Høringsbrev – evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015–2016)

Justis- og beredskapsdepartementet

10.03.2017

Høring - forslag om utvidelse av fartsområde for utenriksferger i NIS

Nærings- og fiskeridepartementet

03.03.2017

Invitasjon til høringsmøte og høring om endringer i utlendingsforskriften – underholdskravet i familieinnvandringssaker – senking av underholdskravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger

Justis- og beredskapsdepartementet

08.02.2017

Høring av rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger»

Arbeids- og sosialdepartementet

02.05.2017

Høring - Endring av yrkestransportloven og jernbaneloven

Samferdselsdepartementet

08.03.2017

Høring - om visitasjon mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

13.03.2017

Høring Hjemmel til å gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon og oppdatering av bestemmelsen om statlig tilsyn

Kunnskapsdepartementet

24.02.2017


Vurdering:

Rådmannen foreslår ikke at det legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.02.2017 16:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051