Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 08.02.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetidspunkt: 13:00 (etter Administrasjonsutvalgets møte) - oppmøte

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 10/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 11/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 12/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.01.17 utredning vedtak
PS 13/17 Krisesenteret i Nord-Trøndelag IKS - valg av representanter til representantskapsmøtet utredning vedtak
PS 14/17 Delegeringsreglement - oppdatering utredning vedtak
PS 15/17 Debatthefte KS spør - uttalelse fra Levanger kommune om mellomoppgjøret utredning vedtak
PS 16/17 Budsjett 2017 for SMISO - senter mot incest og seksuelle overgrep utredning vedtak
PS 17/17 Falstadskogen. Plan for forvaltning og skjøtsel 2015-2025 utredning vedtak
PS 18/17 Orientering om granulat til kunstgressbane på nye Levanger fotballstadion utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Kahlil Obeed ap  varamedlem  ap/sp/krf   x Ina Helen Kollerud Pedersen 

 

 

Orienteringer før møtet ble satt:

  • Nye Veier AS – presentasjon av prosjekt i Trøndelag – samarbeid med Levanger kommune i videre planarbeid v/prosjektdirektør for E6 Trøndelag Johan Arnt Vatnan og Jan Olav Sivertsen - presentsajon PDF


Orienteringer i møtet:

  • Oljesøl i Sundet – kilde funnet v/kommunalsjef Unni Storstad
  • Regnskapsresultat 2016 pr. 8.2.17 v/rådmann Ola Stene


Forespørsel fra Karl Meinert Buchholdt (V) angående salg av Tuv skole og ballbinge/spillemidler.

Rådmannen besvarte spørsmålet. Utdypende svar vil bli gitt i neste møte.
    Til toppen av siden

 

 

 

PS 10/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2017

Forslag i møte:

Godkjenning av protokoll: Anita Ravlo Sand og Karl Meinert Buchholdt

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Godkjenning av protokoll: Anita Ravlo Sand og Karl Meinert Buchholdt
    Til toppen av siden

 

 

PS 11/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 12/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.01.17

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
    Til toppen av siden

 

 

PS 13/17 Krisesenteret i Nord-Trøndelag IKS - valg av representanter til representantskapsmøtet

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2017

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til innstilling til kommunestyret:

Som Levanger kommunes representanter til representantskapsmøtet for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS velges:


Avstemning:

Svarvas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Som Levanger kommunes representanter til representantskapsmøtet for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS velges:

 

 

PS 14/17 Delegeringsreglement - oppdatering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2017

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til innstilling:

Forslaget fra arbeidsgruppens mindretall vedtas som nytt delegeringsreglement

Begrunnelse:

Levanger kommune har behov for å styrke lokaldemokratiet og å øke antallet saker i politisk utvalg. Det kan for eksempel nevnes at driftskomiteen har hatt et lavt antall politiske saker i de siste årene. Forslaget fra arbeidsgruppens mindretall vil ivareta hensynet til økt politisk saksbehandling best. Begge komiteene vil bli trukket inn i behandlingen av kommunens budsjett og økonomiplan, i tillegg vil driftskomiteen få økt beslutningsmyndighet innenfor utdanningssektoren. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Buchholdts forslag til innstilling.

INNSTILLING:

Arbeidsgruppens forslag til revidering av kommunens delegeringsreglement vedtas.
    Til toppen av siden

 

 

PS 15/17 Debatthefte KS spør - uttalelse fra Levanger kommune om mellomoppgjøret

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune har følgende svar på Debatthefte KS spør:

Spørsmål

Forslag til svar fra Levanger kommune

Mellomoppgjøret 2017
Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten?

Ved en økning av potten ut over 0,9 % vil kommunen øremerke økningen til lokale behov f eks ved rekruteringsproblematikk.

Hovedavtalen
Ser kommunen/fylkeskommunen behov for endringer i Hovedavtalen?
I så fall – hvilke endringer?

Kommunen ser ikke behov for endringer i hovedavtalen.

 

 

Særavtalene
Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017?
I så fall – hvilke endringer?

 Arbeidstidsavtale undervisningspersonell
Bør styres sentral i den enkelte kommune og ikke delegeres den enkelte rektor.

Særavtalen for barnehager og SFO
Ingen forslag til endring.

Kommunelegeavtalen
Ingen forslag til endring 

Inkludering
Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner?

 Kommunen trenger hjemmel/virkemidler for å særbehandle grupper som står utenfor arbeidslivet. Slik at de gis mulighet for å få praksis.

Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb?

Lønn og tilretteleggingstilskudd for å kunne gi praksismulighet til arbeidsgiver. Tilby f eks språkopplæring og videreopplæring, øke kompetansen.

     Til toppen av siden

 

 

PS 16/17 Budsjett 2017 for SMISO - senter mot incest og seksuelle overgrep

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2017

Habilitet:

Astrid Juberg Vordal ba om vurdering av sin habilitet. Vordal ble av et enstemmig formannskap erklært inhabil. Vordal fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Budsjett for SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) 2017 godkjennes.
    Til toppen av siden

 

 

PS 17/17 Falstadskogen. Plan for forvaltning og skjøtsel 2015-2025

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Nord-Trøndelag Fylkeskommune har utarbeidet en detaljert og god plan for forvaltning og skjøtsel av Falstadskogen frem til 2025. For et fredet kulturminne som er så mye besøkt, både nasjonalt og internasjonalt er det svært viktig at roller og ansvar med forvaltningen og skjøtsel over hele området er avklart.

Planen vil være et viktig verktøy for å ivareta forvaltning og skjøtsel på en god måte slik at det fredede kulturminnet og minnestedet sikres for framtiden.
    Til toppen av siden

 

 

PS 18/17 Orientering om granulat til kunstgressbane på nye Levanger fotballstadion

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 24.02.2017 08:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051