Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.18 - sak 108/18 - Økonomirapportering 3. kvartal 2018

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/12499
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.11.18 108/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Økonomirapport for 3. kvartal tas til etterretning.

2. Budsjett for 2018 endres slik:

a.      Rammetilskudd økes med kr. 3.545.000,-. På bakgrunn av mottatte skjønnsmidler. Rammen økes for følgende enheter:

 i.      Service- og digitaliseringssenter med kr. 325.000,-

 ii.      Rådmannens stab kr. 900.000,-

 iii.      Frol barneskole kr. 650.000,-

 iv.      Habilitering kr. 1.670.000,-

b.      Fellesområder styrkes med kr. 17,6 mill. kroner i samband med periodisering av variabel lønn. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

c.      Netto renteutgifter økes med 1,0 mill. kroner. Finansieres gjennom økt skatteinngang.

d.      Overføring til Innherred kommunesamarbeid Brann/redning styrkes med 1,9 mill. kroner til dekning av nødnett og alarmsentral. Finansieres ved reduserte pensjonskostnader.

e.      Avsetning til lønnsoppgjør økes med 1,0 mill. kroner. Finansieres ved reduserte pensjonskostnader.

f.       Mottatte midler (kr. 470.000,-) i forbindelse med avvikling av Høgberget barnehage AS avsettes til ubundet investeringsfond.

g.      Endringer i bruk av funksjon i investeringsbudsjettet vedtas i henhold til vedlegg.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommunes økonomireglement og Kommunestyrets vedtak i sak 50/17  

Vedlegg:

1

Økonomirapport 3. kvartal 2018 PDF

2

Finansrapport 30. september 2018 PDF

3

Budsjettendringer funksjonsbruk, investeringer PDF

4

Tiltak "Helse og velferd" status etter 3. kvartal PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Som følge av betydelig merforbruk på mange enheter, rapporterte rådmannen etter 2. kvartal 2018 at merforbruket på kunne bli i overkant av 52 millioner kroner ved utgangen av året. Rapporten som legges frem etter 3. kvartal viser at tallene er noe bedret, men at det er klart at man ikke vil nå målsettingen som er fastlagt i årets budsjett med tanke på avsetning til disposisjonsfond. Selv med flere tiltak vedtatt gjennom året har man ikke klart å justere ned driften til et nivå som er i samsvar med vedtatt budsjett så raskt som ønskelig. Alle enheter er pålagt å iverksette tiltak for å justere driften for kommune som helhet ned mot vedtatt nivå. Målet er balanse i driftsnivået i løpet av høsten slik at man ved inngangen til 2019 har et riktig nivå på aktiviteten. En slik krevende omstilling kan være smertefulle prosesser som berører hele organisasjonen, og lar seg ikke gjennomføre i løpet av kort tid. I det videre arbeidet er det nødvendig med godt samarbeid mellom ansatte, ledelse og folkevalgte.

På bakgrunn av vedtak i K-styresak 40/18 er budsjettene for den enkelte enhet, med unntak av Institusjonstjenesten, justert ned med samlet 13,0 millioner kroner. Institusjonstjenesten ble i samme sak styrket med 5,0 mill. kroner. Denne reduksjonen har forverret prognosene på de fleste enheter.

I forbindelse med økonomiplan 2019-2022 ble det lagt fram en «Handlingsplan for god økonomistyring og bærekraftig økonomi». Denne viser et behov for tilpasning av aktivitet til ramme på 35 mill. kr., noe som tilsvarende en nedtrapping av aktivitet tilsvarende 3 mill. kr pr. mnd. Selv om en ikke når budsjettmålet totalt sett er det viktig at aktiviteten høsten 2018 ligger 3 mill. lavere pr. mnd. enn våren 2018 slik at budsjettet for 2019 er realistisk. Administrasjonen har full oppmerksomhet på å oppnå dette og er også i ferd med å gjennomføre prioriterte tiltak i denne handlingsplanen. 

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2018 14:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051