Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.18 - sak 105/18 - Oversendelsesforslag - Organisasjonsgjennomgang

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2018/12572
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.11.18 105/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

De spørsmålsstillingene som reises i oversendelsesforslaget fremma av Hans Heieraas i kommunestyret 17.10 vil bli belyst i pågående organisasjonsgjennomgang. Forslaget tas derfor ikke til følge. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Oversendelsesforslag fremma av Hans Heieraas (SP) i kommunestyret 17.10.18 vedtatt oversendt uten realitetsbehandling.

Vedlegg:

1

Prosjektplan Organisasjonsgjennomgang 2018 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I forbindelse med behandling av sak 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune ble følgende oversendelsesforslag sendt over uten realitetsbehandling:

«Det gjøres en gjennomgang av den administrative organiseringen. Har vi rett organisering for å møte utfordringene framover?
Det må bl.a. vurderes om vi skal ha en egen personalenhet og egen økonomienhet. Videre om organiseringen innenfor helse / omsorg bør endres.
Det må tas stilling til om det kan bli nødvendig å bruke ekstern bistand i dette arbeidet» 

Kommunen har følgende retningslinjer for behandling av slike oversendelsesforslag:

«Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:

A.     Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget

B.     Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget

C.    Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.» 

Rådmannen legger opp til en behandling av forslaget ut fra alternativ A.

Vurdering:

I forbindelse med behandling av kommunestyresak 40/18 den 30.mai 2018 ble bl.a følgende vedtatt:

«Kommunestyret ber om at rådmannen foretar en kritisk gjennomgang av hele organisasjonen med fokus på antall ledernivåer, støtte/stabfunksjoner og koordinerende stillinger. Kommunestyret har en forventning om en betydelig langsiktig effekt fra og med regnskapsåret 2019.»

Rådmannen her oppnevnt en prosjektgruppe som er i gang med en organisasjonsgjennomgang. Følgende mandat ble gitt til prosjektet:

a)      Prosjektet skal lage en prosjektplan som viser hvordan prosjektet vil arbeide for å løse oppgaven i henhold til PLP-metodikken.

b)      Prosjektet skal kartlegge hvor mange ledere en har i Levanger og hvor mange medarbeidere den enkelte leder har ansvar for å følge opp. Prosjektet skal også dokumentere hvilke koordinerende stillinger en har i kommunen.

c)      Videre skal prosjektet kartlegge hvilke forventninger lederne har til lederstøtte, og vurdere i hvilken grad disse forventningene oppfylles i dag. Det må spesielt vurderes om det kan være effektiviseringsgevinster å hente på å sentralisere funksjoner som i dag løses ute på enheter, evt om det er funksjoner som løses sentralt som kan desentraliseres.

d)      For å vurdere omfanget av administrative støttefunksjoner og ledelsesstøtte for øvrig, skal prosjektet hente inn sammenlignbare data fra andre kommuner.
Prosjektet skal som en premiss/innledning i rapporten beskrive kommunens fire roller og kommunen som «konsern».

e)      Prosjektet skal spesielt vurdere omfanget og organiseringen av Service- og digitaliseringssenteret og Rådmannens stab.

f)       På bakgrunn av forventninger/behov for støttefunksjoner i organisasjonen og egne vurderinger, skal prosjektet komme med forslag på prinsipper for hvor mange medarbeidere en leder maksimalt skal ha personalansvar for, og forslag på dimensjonering av sentrale stab- og støttefunksjoner.

Fullstendig prosjektplanen følger som vedlegg.

Etter rådmannens vurdering er spørsmålene som reises i Heieraas sitt oversendelsesforslag så sammenfallende med mandatet for den allerede oppstarta organisasjonsgjennomgangen at det vil være lite hensiktsmessig og ressurskrevende å starte enda en gjennomgang av stab og støttefunksjoner. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2018 14:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051