Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.18 - sak 104/18 - Vedlikeholdsprognose for svømmehallen på Skogn - oversendelsesforslag fra kommunestyret i sak 62/18

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/12501
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.11.18 104/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet ber rådmannen utrede fremtidig bruk av Skogn svømmehall med bakgrunn i oversendelsesforslag i K-sak 62/18. Saken fremmes for Kommunestyret i løpet av 1. halvår 2019. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Oversendelsesforslag reist i kommunestyrets behandling av budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022 (PS 62/18)) hvor følgende ble oversendt til behandling:

«Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide en vedlikeholdsprognose for svømmehallen på Skogn. Denne skal inneholde behov for vedlikehold, estimert pris, hvor lenge kan svømmehallen være i drift uten store vedlikeholdskostnader, o.l.» 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger har følgende retningslinjer for behandling av oversendelsesforslag:  

«Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:

A.    Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget

B.    Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget

C.    Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.» 

Vurdering:

Fremtidig drift av svømmehallen på Skogn har vært opp til vurdering flere ganger de siste årene. Svømmehallen ble bygd i 1974, og vil dermed være 45 år i 2019. Beregnet teknisk levetid på en svømmehall er 20 til 30 år, og avskrivningstid på bygget er 40 år. Det har gjennom årene vært foretatt mindre investeringer for å kunne opprettholde videre drift av anlegget.

På bakgrunn av anleggets alder og tilstand anser rådmannen det som fornuftig at det utarbeides en rapport på bakgrunn av oversendelsesforslaget som legges frem for Kommunestyret til behandling i løpet av 1. halvår 2019.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2018 14:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051