Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.18 - sak 103/18 - Fritak for eiendomsskatt for studentboliger - oversendelsesforslag fra Kommunestyret i sak 62/18

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/12500
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.11.18 103/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Studentboliger eid av studentsamskipnaden (Studentinord) fritas ikke for eiendomsskatt.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Oversendelsesforslag reist i kommunestyrets behandling av budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022 (PS 62/18)) hvor følgende ble oversendt til behandling:

«Studentboliger eid av studentsamskipnaden (Studentinord). Reduser e-skatt studentboliger 0,3 mill.  Inndekning politisk 0,3.»

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger har følgende retningslinjer for behandling av oversendelsesforslag:  

«Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:

A.    Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget

B.    Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget

C.    Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.» 

Vurdering:

Bakgrunnen for oversendelsesforslaget er som rådmannen oppfatter det å gjøre Levanger mer attraktiv som studentby gjennom å kunne gjøre det billigere for studenter å leie bolig.

I dag betaler Studentinord ca. kr. 120.000,- i eiendomsskatt for sine eiendommer i Sjøgata, Kirkegata, Moafjæra og Byborgvegen. Et nytt bygg med 150 studentboliger på Røstad vil med dagens regime utløse en eiendomsskatt på i underkant av kr. 90.000,- fra 2020 om det står ferdig i løpet av 2018. En beregning viser at eiendomsskatten utgjør om lag kr. 50,- pr. hybel/bolig pr. måned.

Slik takseringen i dag er gjort gis Studentinord en gunstig taksering, og dermed konkurransefordeler i det kommersielle utleiemarkedet de deltar i. Dette med bakgrunn i at Studentinords boliger er taksert med kr. 5000,- pr. kvadratmeter (som Studenthjem/-bolig), mens andre utleieboliger er taksert med kr. 10.000,- pr. kvadratmeter (som ordinær bolig). Kommunen har ikke oversikt over private som opererer i utleiemarkedet til studenter.

På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, samt at Studentinord allerede gis en fordel i utleiemarkedet, anbefaler rådmannen at studentboliger eid av Studentinord ikke gis fritak for eiendomsskatt.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2018 14:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051