Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.18 - sak 102/18 - Tildeling aktivitetstilskudd høst 2018

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2018/9316 - /223
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.11.18 102/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5 000: 

Søker

Formål

Innvilget tilskudd

Ungdomslaget Vårglimt

Lys og lydrigg til teateroppsettinger

30 000

Skogn ungdomslag

Teateroppsetting

20 000

Lion Club / Skeyna

Høstleker funksjonshemmede, Vulusjøen

10 000

Kveldskoret

Verksted joik og norsk folkemusikk

25 000

Levanger barne- og ungdomskorps

Korpstur

10 000

Redningsselskapet

Familiedag om sjøsikkerhet

15 000

Falstadsenterets venner / Unge Falstadvenner

En serie arrangement for ungdom

15 000

Diabetesforbundet

Treningsgrupper 3T

10 000

Levanger Husflidsforening

Kreativ uke for barn og unge

25 000

Falstadsenteret

Kommandantboligen

35 000

Totalt

 

195 000


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyret 27.01.16 - sak 6/16 - Revidering av tilskuddsordninger.  

Vedlegg:

1

Oversikt over søknader om aktivitetstilskudd og forslag til tildeling høst 2018 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Søknader på aktivitetstilskudd (frie tilskuddsmidler fra Formannskap og enhet kultur) har søknadsfrist 15. mars og 15. oktober hvert år. Innbyggere og organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd til aktiviteter som bidrar til livskvalitet og vekst i vår kommune.

Mulighetene for tilskudd har vært synliggjort på hjemmesider, samt sendt ut til alle lag og foreninger vi har kontaktinfo på, og delt via Tilskuddsportalen.

Mål og strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler.

Våre samfunnsmål er:

 • Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet
 • Alle barn får en best mulig start på livet
 • Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
 • Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge

 
Følgende formål prioriteres:

 • Prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge, familier, og møter mellom ulike generasjoner
 • Prosjekter/tiltak med mål om fellesskap, sosial inkludering og aktivitet/innsats som er lavterskel og gratis for deltakere
 • Prosjekter/tiltak som fremmer aktivitet, sunne vaner og gode opplevelser for innbyggere og gjester i Levanger kommune
 • Prosjekter/tiltak med overføringsverdi og som bidrar til samarbeid, erfarings- og kunnskapsspredning mellom organisasjoner
 • Prosjekter/tiltak som fremmer Levanger kommunes bolyst, dokumenterer kommunens historie, og/eller bidrar til positiv omdømmebygging

 
Det gis ikke tilskudd til ren drift, landsomfattende tiltak, skoleturer o.l., eller tiltak som ellers skal finansieres gjennom andre kommunale budsjettposter.

Tilskudd inntil kr. 5 000 kan tildeles ved administrativt vedtak. Ved eventuell klage vil saken gå til politisk behandling. Forslag på tilskudd over kr. 5 000 skal i henhold til vedtak i Kommunestyret 27.01.16, avgjøres av Formannskapet.

Alle vedtak om tilskudd vil bli offentliggjort på nettsidene til kommunen.

Omfang og saksbehandling

Det kom inn 20 søknader på aktivitetstilskudd på tilsammen litt over kr. 800 000. For hele 2018 er det kr. 650 000 til fordeling, og ved tildeling i vår ble det brukt kr. 473 700 av potten. Et av tiltakene var markering av at det er 300 år siden Karolinerne/Armfeldt invaderte Trøndelag. Av de midlene som ble avsatt til lag og foreninger for å markere dette, ble ca. 20 000 ikke brukt. Det er derfor ca. 200 000 igjen å fordele nå i høst.

Søknader om tilskudd er gjennomgått og vurdert i henhold til mål og strategier i kommunens planverk av ei tverrfaglig sammensatt gruppe som har bestått av enhetsleder kultur, idrettskonsulent, folkehelsekoordinator, frivilligkoordinator og en saksbehandler fra rådmannens stab.

To aktivitetstiltak er innvilget beløp på 5 000 etter administrativt vedtak (se vedlegg over søknader og forslag til tilskudd). Det er 10 aktivitetstiltak som innstilles på beløp over 5 000, som nå legges fram for politisk behandling, tilsammen kr. 195 000.

8 søknader foreslås avslått. Avslagene er gitt med ulike begrunnelser, som:

 • søknader om ren driftsstøtte
 • søknader hvor det ikke foreligger en tydelig planlagt aktivitet
 • søknader som ikke kommer inn under kriteriene
 • søknader som er sendt etter at aktiviteten har funnet sted
 • aktiviteten har tidligere fått støtte eller kommer inn under andre ordninger
 • aktiviteten er blitt fullfinansiert av andre etter at søknad er sendt
 • aktiviteten budsjetterer med overskudd
 • søknaden er ufullstendig
 • aktiviteten er blitt prioritert ned i forhold til andre søknader etter en helhetlig vurdering 

 
Vurdering:

Den tverrfaglige gruppa har vurdert alle søknadene i lys av vedtatte mål og strategier og øvrige kriterier for tilskudd. (Se saksopplysninger). Der det er naturlig vil det bli gitt signaler om at tilskuddsmottaker må forsterke elementene som treffer kriteriene i planverket, og om det har overføringsverdi, vil det bli bedt om at tilskuddsmottaker sprer info om dette til andre lag.

Gruppa har vurdert det slik at det er bedre å gi en større sum til søknader som treffer kriteriene godt, og som er avhengig av tilskudd for gjennomføring, i stedet for å gi mindre tilskuddsbeløp til flere. Etter en helhetlig vurdering av søknadene har gruppa kommet frem til fordeling som vist i tabellen. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2018 14:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051