Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.18 - sak 101/18 - Cittaslow – evaluering av medlemskapet

Berit Hakkebo - klikk for personkort
Saksbehandler: Berit Hakkebo
Arkivref. 2018/10015
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.11.18 101/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommunes medlemskap i Cittaslow-nettverket avsluttes av økonomiske årsaker. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommune har siden 2003 vært medlem i det internasjonale Cittaslow-nettverket. Nettverkets formål er å hindre at byene utvikler seg til å bli mer og mer like og mister sitt unike særpreg. Cittaslow har også mål om å bedre livskvaliteten til innbyggerne, skape identitet gjennom å ta vare på stedets kvaliteter og sikre bærekraftig utvikling.

Cittaslow har 7 overordnede prinsipper for by- og stedsutvikling:

 1. God energi- og miljøpolitikk
  Opprettholde og utvikle byens og omgivelsenes særpreg med fokus på bedring og gjenbruk.
  Parker og grønne områder, fornybarenergi, transport, resirkulering, etc.
 2. Utvikle god infrastrukturpolitikk
  Fokus på forbedring av arealer. Det skal legges vekt på grønne områder, myke trafikanter og tilgjengelighet for alle. Alternativ mobilitet, sykkelstier, gatemøbler, etc.
 3. Utvikle og bevare god kvalitet i byutviklingen
  Ta vare på og vektlegge miljø og estetikk, byens særpreg og historiske forankring for å bedre byens og omgivelseneskvaliteter. Man er åpen for bruk av moderne datateknologi.
 4. Stimulere til å ta vare på lokale mat- og håndverkstradisjoner
  Oppmuntre til produksjon og bruk av matvarer som er produsert naturlig og økologisk, og utelukke genmanipulert mat. Videre skal byene fremme håndverksprodukter som har sin rot i lokalkultur og tradisjon. Byene skal legge til rette for møteplasser for handel.
 5. Fremme vennlighet og gjestfrihet
  Sørge for god velkomstgjennominformasjon, skilting og god ivaretakelse av vertskapsfunksjonen.
 6. Fremme sosial tilhørighet
  Integrering av alle mennesker, motvirke fattigdom, diskriminering av minoriteter etc.
 7. Samarbeide med andre organisasjoner (partnere)
  Støtte opp om Cittaslowprosjekter og -kampanjer, og fremme Cittaslow-ideen. Samarbeid med andre organisasjoner som fremmer naturlig og tradisjonell mat mv.


Som Cittaslow-by skal Levanger arbeide for

 • En bevisstgjøring av byens historie, særpreg og byggeskikk, trehusbebyggelsen, kulturmiljøet og den unike byplanen
 • Mindre støyforurensing og redusert biltrafikk
 • Flere møteplasser, gågater, gang- og sykkelstier
 • Gode estetiske løsninger i forbindelse med skilting
 • Satsing på lokal kultur, miljø- og landbrukstradisjonene, mat- og håndtverkstradisjoner
 • Vise gjestfrihet overfor tilreisende
 • Skape en atmosfære som fremmer trivsel og folkehelse


3 av 252 medlemsbyer i Cittaslow-nettverket er norske: Levanger, Sokndal og Ulvik. Eidsskog kommune som også har vært medlem, har nylig valgt å melde seg ut. 

I formannskapets møte 10. januar 2018 fremkom det ønske om en evaluering av Levanger kommunes medlemskap i Cittaslow-bevegelsen. Dette som grunnlag for en vurdering av hvorvidt Levanger kommune skal fortsette sitt medlemskap eller melde seg ut av nettverket.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt:)

(listet til slutt i evalueringsrapporten - lett versjon)

 • Spørreundersøkelse
 • Uttalelse fra Levanger Vel datert 14.06.18
 • Uttalelse fra Visit Innherred datert 06.06.18
 • Uttalelse fra Levanger næringsforum AS datert 20.06.18
 • Uttalelse fra Levanger Handelsstand


Spørreundersøkelse og uttalelser inngår i evalueringsrapporten. 

Saksopplysninger:

I vedlagte evalueringsrapport for Cittaslow-medlemskapet har fokuset vært å avklare om nytteverdien av medlemskapet er større eller mindre enn kostnaden med å delta. Vurderingen bygger på

 • Cittaslow sine prinsipper for by- og stedsutvikling sett i forhold til mål og strategier i kommunens planverk
 • Aktiviteter med «Cittaslowstempel».
 • Kostnader i kommuneregnskapet og bruk av kommunal innsats for å følge opp medlemskapet i Cittaslow.
 • Spørreundersøkelse for å avklare hvordan Cittaslow oppleves av innbyggere, lag og foreninger og næringsliv i dag
 • Uttalelser fra Levanger Næringsforum AS, Levanger Vel, Visit Innherred og Levanger handelsstand
 • Cittaslow-rådets arbeid


Vurdering:

Cittaslow sine prinsipper for by- og stedsutvikling sammenfaller med mål og strategier i kommunens planverk og understøtter plan- og bygningslovens krav om at kommunene skal bidra til nå FNs bærekraftsmål. 

Evalueringen av Cittaslow viser at det gjennomføres en rekke aktiviteter og arrangementer med Cittaslow-stempel som gir gode opplevelser og aktiviteter som fremmer folkehelsa. Cittaslow bidrar til å binde sammen disse aktivitetene og å sette fokus på forhold som er viktige for å sikre bærekraftig utvikling.

Cittaslow handler om å dyrke det lokale og unike på hvert enkelt sted. Prinsippene for Cittaslow er en rettesnor for bærekraftig utviklingsarbeid som kan nyttes som en strategi og et konkurransefortrinn. Fordi byene må oppfylle en rekke kriterier for å kunne bli Cittaslow-medlemmer, er medlemskapet et kvalitetsstempel for Levangers by- og stedsutvikling.

Over tid er det jobbet lite med Cittaslow og det har lenge vært uvisst hvordan medlemskapet skulle forankres i og utenfor organisasjonen. Cittaslow-ideene har derfor ikke vært godt nok forankret verken i kommuneadministrasjonen eller blant politikerne. Deler av næringslivet har heller ikke integrert Cittaslow, og det er ikke godt nok forankret blant kommunens lag/foreninger og innbyggere. 

I følge formannskapssak 82/13 Opprettelse av Cittaslowråd, har medlemskapet i Cittaslow på ulike måter vært oppfattet som noe negativt. Oppnevnelsen av Cittaslow-rådet bidro til å løfte fram betydningen av Cittaslow, men har også vist at det er store utfordringer i arbeidet med å snu et negativt omdømme.

Gjennomført spørreundersøkelse sommeren 2018 hadde som formål å avklare hvordan Cittaslow oppleves av innbyggere, lag og foreninger og næringslivet i dag. Det kom inn 118 svar på undersøkelsen, som gir en pekepinn på opplevelsen av Cittaslow.

Flertallet av de 118 som har svart kjenner hovedprinsippene for Cittaslow. De fleste opplever Cittaslow som noe positivt. Et knapt flertall opplever også at Cittaslow bidrar positivt til Levangers omdømme og utvikling, mens en litt lavere andel mener at Cittaslow bidrar negativt for omdømmet og har hatt liten betydning for utviklingen. Av bedriftene, organisasjonene og lag/foreningene som har svart sier over halvparten at Cittaslow ikke har hatt betydning for dem. Et knapt flertall på 43,2 % mener at Levanger fortsatt skal være medlem av Cittaslow, mens 39,8 % mener at kommunen skal melde seg ut.

I tilknytning til undersøkelsen er det kommet uttalelser fra Visit Innherred, Levanger næringsforum AS, Levanger Vel og Levanger Handelsstand. Alle tilrår videreføring av medlemskapet, samtidig som de påpeker et behov for å tydeliggjøre hvordan vi vil nyttiggjøre oss Cittaslow.

I henhold til evalueringsrapporten er den årlige kostnaden på mellom 50-70.000 kroner.

I tillegg bidrar byantikvar som sekretær for rådet. Kronekostnaden er ikke spesielt stor dersom medlemskapet gir tilstrekkelig nytteverdi. Arbeidstiden som går med til oppfølging av Cittaslow må imidlertid vurderes ut fra at oppfølgingskapasiteten er presset, og at den må brukes til utviklingsoppgaver som anses som viktige for kommunen.

Arbeidet med Cittaslow de siste årene viser at prosjektet styrker og er brukt som argument i finansieringssøknader for andre utviklingsprosjekter som for eksempel «Attraktive og bærekraftige byer» (nordisk prosjekt), «Tre- og tradisjonshåndtverk – grenseløst bygningsvern» (Interreg/samarbeid med Sverige) og «Næring i Trehusbyen» (lokalt prosjekt).

Videre kan Cittaslow ses som et kvalitetsstempel for arbeidet med bærekraftig by- og stedsutvikling. Både dette og at Cittaslow er mer kjent i Europa enn i Norge kan nyttes som et konkurransefortrinn i markedsføring av reiseliv og i kommunens omdømmebygging.

Det kan være fordeler med å være medlem i en stor internasjonal nettverksorganisasjon bestående av steder som ønsker å utvikle seg attraktivt og bærekraftig. Ved aktivt å bruke nettverk og kontakter, kan Levanger kommune tilegne seg mye ny kunnskap. Antall medlemsbyer i Cittaslow har i løpet av de siste månedene økt fra 236 til 254, noe som tyder på at nettverket er i vekst.

Med tanke på forankring er Cittaslowrådet som ble etablert i 2016 bredt sammensatt med representanter fra hele kommunen. Rådet har arbeidet aktivt for å forankre Cittaslow i hele kommunen, blant annet med innføring av Cittaslow-prisen som er utdelt en gang, i 2017. For å oppnå effekt må dette gjentas over flere år. Avslutning av medlemskapet kan innebære at prisen får redusert betydning for de bedriftene som har mottatt den.

Eventuell videreføring av medlemskapet i Cittaslow vil forplikte kommunen i forhold til tydeliggjøring av hva kommunen ønsker med medlemskapet og til etterlevelse av prinsippene for Cittaslow. Videreføring forutsetter også fokus på uttak av potensial knyttet til bolyst, reiselivs- og næringsutvikling, omdømmebygging, og markedsføring av kommunen nasjonalt og internasjonalt.

I evalueringsrapporten anbefales det videreføring av medlemskapet i Cittaslow i en periode som følger rådets funksjonstid på to år, dvs. fram til høsten 2020. Dette for å gi Cittaslow-rådet tilstrekkelig tid til å gjennomføre arbeidet som rådet har startet. Det anbefales også at det høsten 2020 gjennomføres en ny evaluering og en ny spørreundersøkelse for å avklare om betydningen av Cittaslow har utviklet seg videre i positiv retning.

Imidlertid ser ikke rådmannen at det med dagens økonomiske situasjon og begrensede arbeidskapasitet er riktig å prioritere videreføring av medlemskapet. Avslutning av medlemskapet innebærer at kommunen kan omdisponere ressurser som i dag brukes til Cittaslow til annet utviklingsarbeid. Det kan også være et positivt signal for noen at vi avslutter noe som mange over tid har opplevd som lite viktig og fjernt. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2018 14:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051