Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.18 - sak 100/18 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.10.18

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/7093
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.11.18 100/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høyring

Departement

Frist

Høyring Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2019

Kunnskapsdepartementet

05.12.2018

Høring - Forslag til endringer i forskriftsbestemmelse om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g som følge av ny regnskapsstandard

Finansdepartementet

04.12.2018

Høringsnotat. Forslag til endring av energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)

Olje- og energidepartementet

18.01.2019

Høring - Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere og forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Landbruks- og matdepartementet

03.12.2018

Høring - forslag om å oppheve dispasjørordningen

Justis- og beredskapsdepartementet

01.02.2019

Høring - Forslag om endringer i stedsnavnloven

Kulturdepartementet

14.01.2019

Høring – Den europeiske grense- og kystvakt (EBCG)

Justis- og beredskapsdepartementet

15.11.2018

Høring – forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Arbeids- og sosialdepartementet

09.01.2019

Høring – forslag om endringer i pakkereiseloven

Barne- og likestillingsdepartementet

11.12.2018

Høring av forslag til endring i opplæringsloven. Opplæring i kvensk og yrkesopplæringsnemnder

Kunnskapsdepartementet

12.01.2019

Høring - Endring i yrkestransportloven om ekspressbuss

Samferdselsdepartementet

02.01.2019

Høring - forslag til endringer i forskrift om Fond for utøvende kunstnere

Kulturdepartementet

23.11.2018

Høyringsnotat om lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens

Helse- og omsorgsdepartementet

14.01.2019

Høring - Forslag til forskriftsendringer knyttet til kommunenes saksbehandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket m.m.

Landbruks- og matdepartementet

23.11.2018

Høring: Forslag til endring i forskrift om registrering og melding av vigsel

Barne- og likestillingsdepartementet

26.11.2018

Høring av forslag til endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Helse- og omsorgsdepartementet

30.11.2018

Høring – lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Justis- og beredskapsdepartementet

30.11.2018

Tilleggshøyring om endringer i forskrift om opptak til høgre utdanning for opptak til studieåret 2019-2020, Medisin ved Universitetet i Oslo

Kunnskapsdepartementet

14.11.2018

Høring - verdipapirforetaks tilknyttede agenter

Finansdepartementet

15.11.2018

Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

Kunnskapsdepartementet

03.12.2018

Høring - tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg

Nærings- og fiskeridepartementet

15.11.2018

Høring - etablering av Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud

Helse- og omsorgsdepartementet

02.01.2019

Høring - enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler

Justis- og beredskapsdepartementet

18.01.2019

Høring - Endring av drosjereguleringen - oppheving av behovsprøvingen mv.

Samferdselsdepartementet

01.01.2019

Høring - NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet

28.11.2018

Høring - utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Finansdepartementet

06.12.2018

Høring - endringer i reglene om kildevern i straffeprosessloven og tvisteloven

Justis- og beredskapsdepartementet

01.02.2019


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de framlagte høringer.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2018 14:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051