Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 07.11.18

Sted: Formannskapssalen, 3. etg., Levanger rådhus
Tid: 13.00 - 14.20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 98/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 99/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 100/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.10.18 utredning vedtak
PS 101/18 Cittaslow - evaluering av medlemsskapet utredning vedtak
PS 102/18 Tildeling aktivitetstilskudd høst 2018 utredning vedtak
 PS 103/18 Fritak for eiendomsskatt for studentboliger - oversendelsesforslag fra kommunestyret i sak 62/18 utredning vedtak
PS 104/18 Vedlikeholdsprognose for svømmehallen på Skogn- oversendelsesforslag fra kommunestyret i sak 62/18 utredning vedtak 
PS 105/18 Oversendelsesforslag - Organisasjonsgjennomgang  utredning vedtak 
PS 106/18 Vann- og avløpsgebyr 2019  utredning vedtak 
PS 107/18 Gebyr og betalingssatser 2019 - Levanger kommune  utredning vedtak 
PS 108/18 Økonomirapportering 3. kvartal 2018  utredning vedtak 
FO 2/18 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - døgnplasser ved Staup helsehus  tekst vedtak 

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Boneng   sp  vara ap/sp/krf  Astrid Juberg Vordal  


 

 

PS 98/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Forslag i møte:

Godkjenning/signering protokoll: Børge Lund og Bjørg Boneng 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning/signering protokoll: Børge Lund og Bjørg Boneng 
  Til toppen av siden

 

 

PS 99/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
  Til toppen av siden

 

 

PS 100/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.10.18

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 
  Til toppen av siden

 

 

PS 101/18 Cittaslow - evaluering av medlemsskapet

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende tilleggsforslag:

Deler av besparelsen ved å avslutte Citta Slow engasjementet benyttes til å gjeninnføre «ukepengene» for arbeidsgjengen tilsluttet Staupshaugen Verksted på samme nivå som tidligere. Rådmannen får ansvar for å iverksette dette og sikre at dette ikke får negative konsekvenser knyttet til reduksjon av øvrige ytelser.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer.

Svarvas tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommunes medlemskap i Cittaslow-nettverket avsluttes av økonomiske årsaker.

Deler av besparelsen ved å avslutte Citta Slow engasjementet benyttes til å gjeninnføre «ukepengene» for arbeidsgjengen tilsluttet Staupshaugen Verksted på samme nivå som tidligere. Rådmannen får ansvar for å iverksette dette og sikre at dette ikke får negative konsekvenser knyttet til reduksjon av øvrige ytelser.
  Til toppen av siden

 

 

PS 102/18 Tildeling aktivitetstilskudd høst 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5 000:

Søker

Formål

Innvilget tilskudd

Ungdomslaget Vårglimt

Lys og lydrigg til teateroppsettinger

30 000

Skogn ungdomslag

Teateroppsetting

20 000

Lion Club / Skeyna

Høstleker funksjonshemmede, Vulusjøen

10 000

Kveldskoret

Verksted joik og norsk folkemusikk

25 000

Levanger barne- og ungdomskorps

Korpstur

10 000

Redningsselskapet

Familiedag om sjøsikkerhet

15 000

Falstadsenterets venner / Unge Falstadvenner

En serie arrangement for ungdom

15 000

Diabetesforbundet

Treningsgrupper 3T

10 000

Levanger Husflidsforening

Kreativ uke for barn og unge

25 000

Falstadsenteret

Kommandantboligen

35 000

Totalt

 

195 000

   Til toppen av siden

 

PS 103/18 Fritak for eiendomsskatt for studentboliger - oversendelsesforslag fra kommunestyret i sak 62/18

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Studentboliger eid av Studentinord fritas for eiendomsskatt fra og med kalenderåret 2020.

Avstemning:

Buchholdts alternative forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Studentboliger eid av Studentinord fritas for eiendomsskatt fra og med kalenderåret 2020. 
  Til toppen av siden


 

PS 104/18 Vedlikeholdsprognose for svømmehallen på Skogn- oversendelsesforslag fra kommunestyret i sak 62/18

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Formannskapet ber rådmannen utrede fremtidig bruk av Skogn svømmehall med bakgrunn i oversendelsesforslag i K-sak 62/18. Saken fremmes for Kommunestyret i løpet av 1. halvår 2019.
  Til toppen av siden


 

PS 105/18 Oversendelsesforslag - Organisasjonsgjennomgang

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

De spørsmålsstillingene som reises i oversendelsesforslaget fremma av Hans Heieraas i kommunestyret 17.10 vil bli belyst i pågående organisasjonsgjennomgang. En ekstern aktør skal bistå i gjennomgang av rapporten, for kvalitetssikring og optimalisering av egen organisasjon.  

Avstemning:

Sands forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

De spørsmålsstillingene som reises i oversendelsesforslaget fremma av Hans Heieraas i kommunestyret 17.10 vil bli belyst i pågående organisasjonsgjennomgang. En ekstern aktør skal bistå i gjennomgang av rapporten, for kvalitetssikring og optimalisering av egen organisasjon.  
  Til toppen av siden


 

PS 106/18 Vann- og avløpsgebyr 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2018-2023 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2019.
  2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016-2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2019.
      Til toppen av siden


 

PS 107/18 Gebyr og betalingssatser 2019 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. 
  Til toppen av siden

 

 

PS 108/18 Økonomirapportering 3. kvartal 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

1. Økonomirapport for 3. kvartal tas til etterretning.

2. Budsjett for 2018 endres slik:

a.      Rammetilskudd økes med kr. 3.545.000,-. På bakgrunn av mottatte skjønnsmidler. Rammen økes for følgende enheter:

 i.      Service- og digitaliseringssenter med kr. 325.000,-

 ii.      Rådmannens stab kr. 900.000,-

 iii.      Frol barneskole kr. 650.000,-

 iv.      Habilitering kr. 1.670.000,-

b.      Fellesområder styrkes med kr. 17,6 mill. kroner i samband med periodisering av variabel lønn. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

c.      Netto renteutgifter økes med 1,0 mill. kroner. Finansieres gjennom økt skatteinngang.

d.      Overføring til Innherred kommunesamarbeid Brann/redning styrkes med 1,9 mill. kroner til dekning av nødnett og alarmsentral. Finansieres ved reduserte pensjonskostnader.

e.      Avsetning til lønnsoppgjør økes med 1,0 mill. kroner. Finansieres ved reduserte pensjonskostnader.

f.       Mottatte midler (kr. 470.000,-) i forbindelse med avvikling av Høgberget barnehage AS avsettes til ubundet investeringsfond.

g.      Endringer i bruk av funksjon i investeringsbudsjettet vedtas i henhold til vedlegg.
  Til toppen av siden

 

 

FO 2/18 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - døgnplasser ved Staup helsehus

Saksprotokoll i Formannskap - 07.11.2018

Behandling:

Det foregår for tiden en prosess med å redusere antallet døgnplasser i den nye institusjonen på Staup. Disse blir nå gjort om til dagplasser for personer som trenger avlastning og forebyggende tiltak.

Venstre har flere ganger fremmet evalueringsforslag om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat. Fra Venstres side mener vi fortsatt at en evaluering er behøvelig, ikke minst med bakgrunn i den nedbyggingen som nå skjer ved Staup helsehus.

Nedbyggingen innebærer store endringer i tjenestetilbudet, og ikke minst innebærer det en betydelig endring i antallet institusjonsplasser.


Spørsmål til ordføreren:

Er Levanger kommune i stand til å yte forsvarlig helsehjelp når antallet døgnplasser ved Staup helsehus reduseres?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Den midlertidige reduksjonen av plasser ved Staup Helsehus må sees i sammenheng med økning av heldøgnsomsorgplasser ved Breidablikktunet (BBT)

For å ha tilstrekkelig personell til drift av 22 heldøgnsomsorgsplasser ved BBT er det nødvendig med en midlertidig stenging av 12 institusjonsplasser ved Staup helsehus.  I uke 43 var 20 pasienter ved Staup Helsehus på korttidsopphold i påvente av bolig med heldøgnsomsorg. Kommunen vil gjennom åpning av heldøgnsomsorgplassene ved BBT ha mulighet til å gi disse pasientene det de har fått vedtak på.  Institusjonsplasser som da blir fristilt vil kunne ta imot pasienter med behov for korttidsopphold i institusjon. Arbeidet med å etablere flere, og mer varierte dagtilbud til rehabiliteringspasienter, personer med demens og pårørende til personer med demens er et arbeid som er beskrevet i kommunedelplan Helse og omsorg 2015 -2030. Arbeidet har pågått gjennom flere år, etablering av hverdagsrehabiliteringsteam, Turgruppe for yngre demente og Møtestedet er tiltak som alle faller inn under dette arbeidet.

Levanger kommune leverer forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Endringene vi står overfor nå endrer ikke dette, Levanger kommune skal levere forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere uavhengig av arena for tjenesteproduksjonen.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 07.11.2018 14:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051