Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 07.09.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13:00 - 14:50

Sakliste, rev. 02.09.16, kl. 15, som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 76/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 77/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 78/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.08.16 utredning vedtak
PS 79/16 Forslag til ny kontorstruktur i Skatteetaten utredning vedtak
PS 80/16 Debattgrunnlag ny kommunelov - Uttalelse til KS Nord-Trøndelag utredning vedtak
PS 81/16 Politiråd mellom Lensmannen i Levanger og Levanger kommune - samarbeidsavtale utredning vedtak
 PS 82/16 Foretaksnummer 817 500 722 - Bryggestua restaurant AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
 PS 83/16 Ny skole, barnehage og samfunnshus – Ytterøy utredning vedtak
PS 84/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed  ap  varamedlem ap/sp/krf Ingrid Olga Hallan 
Asbjørn Brustad  ap  varamedlem  ap/sp/krf  x   Anita Ravlo Sand

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Håvard Heistad enhetsleder bygg og eiendom  

 

Sakene PS 83/16 og PS 84/16 ble flyttet fram på sakskartet, behandlet etter sak PS 77/16

 

 

PS 76/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 31. august 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 31. august 2016 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 77/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

        Til toppen av siden

 

 

PS 78/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.08.16

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB       

Avgjøres av: Formannskapet

        Til toppen av siden

 

PS 79/16 Forslag til ny kontorstruktur i Skatteetaten

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Formannskapet i Levanger går i mot forslaget om å legge ned skattekontoret for Levanger og Verdal med den begrunnelse som fremgår av saksframlegget.
 2. Utskrift av saksbehandlingen herunder vedtaket oversendes til Finansdepartementet v/ finansministerens kontor.
          Til toppen av siden

 

 

PS 80/16 Debattgrunnlag ny kommunelov - Uttalelse til KS Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannens forslag til besvarelse på spørsmålene i heftet «Debattgrunnlag ny kommunelov» tiltredes.

        Til toppen av siden

 

 

PS 81/16 Politiråd mellom Lensmannen i Levanger og Levanger kommune - samarbeidsavtale

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Samarbeidsavtale om Politiråd mellom Lensmannen i Levanger og Levanger kommune godkjennes.

        Til toppen av siden

 

 

PS 82/16 Foretaksnummer 817 500 722 - Brygge Stua Restaurant AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 817 500 722, Bryggestua Restaurant AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for planlagt oppstart av virksomhet i Sjøgata 1 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
 2. F.nr. 06.10.46, Odd Einar Langø, og f.nr. 30.11.73, Santiago Artiles Leon, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.
          Til toppen av siden

 

 

PS 83/16 Ny skole, barnehage og samfunnshus - Ytterøy

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Det settes av inntil 95 millioner kroner til bygg og uteområdet ved Ytterøy skole, barnehage og samfunnshus

Finansiering

 • Brutto investeringer 95 millioner kroner
 • Mva 19 millioner kroner
 • Tilskudd 2,5 millioner kroner
 • Låneopptak 73,5 millioner kroner
          Til toppen av siden

 

 

PS 84/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2016

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP følgende alternative forslag til innstilling:

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas med følgende endringer/tillegg:

Investeringsbudsjettet

 1. Hall i Åsen: Vi framskynder prosessen ett år, og legger 2 millioner i 2017 og 25 millioner i 2018. Forslaget begrunnes med trafikksikkerhetsmessige forhold og behov for rom i skolen.
 2. Levanger kommune er en folkehelsekommune og prioriterer å oppgradere og utvikle uterom som fremmer helse og aktivitet for innbyggerne. Et sentralt spørsmål som politikere bør stille seg selv er: «Hvordan er de gode uteområdene fordelt i kommunen? Finnes det sosiale forskjeller i hvordan aktivitet i friluft utøves? Hvordan skal det løses?»


AP/SP/KrF mener at noe av midlene som er satt av til restinvesteringer i Stadionparken, kan omprioriteres til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i kommunen.

Vi foreslår derfor at

 • 500 000 kr settes av til tilrettelegging av badestranda på Holsand i samspill med frivillige lag og foreninger.
 • For Tinnbuen friluftsområde økes investeringsbudsjettet med 200 000,- i 2017 til for realisering av gjesteflytebrygge.
 • Investeringene på Stadionparken reduseres med 700000,- i 2017 til 1,8 millioner.


Driftsbudsjettet:

 1. Driftsmarginen styrkes med 2,5 millioner kroner ved å redusere posten «felleskostnader» med tilsvarende beløp.
 2. Hvis statsbudsjettet medfører økte rammer for kommunen, skal alle frie midler legges til driftsmarginen. Et revidert budsjett legges fram for kommunestyret når statsbudsjettet er klart.
 3. Budsjett for 2018 skal vedtas med en margin på minimum 1,5 %. Denne marginen skal ligge inne allerede ved rådmannens forslag til budsjett.
 4. Vi har ikke mottatt evaluering fra årets «Sommerjobb for ungdom». Forutsatt at det er positive erfaringer med tiltaket, foreslås ordningen videreført. Når evalueringen foreligger, blir kommunestyret informert og forelagt en finansieringsplan for en videreføring av ordningen.


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Budsjett og økonomiplan 2017-2020

Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Reduserte investeringer:

                             2017 2018 2019 2020

Frol Barnehage         1    10
Skogn barnehage      7    15

En videre utbygging av barnehageplasser søkes løst ved å øke kapasiteten til de private barnehagene.

Avstemning:

Buchholdts forslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Pedersens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas med følgende endringer/tillegg:

Investeringsbudsjettet:

a. Hall i Åsen: Prosessen framskyndes ett år, og legger 2 millioner i 2017 og 25 millioner i 2018. Begrunnelse: trafikksikkerhetsmessige forhold og behov for rom i skolen.

b. Levanger kommune er en folkehelsekommune og prioriterer å oppgradere og utvikle uterom som fremmer helse og aktivitet for innbyggerne. Et sentralt spørsmål som politikere bør stille seg selv er: «Hvordan er de gode uteområdene fordelt i kommunen? Finnes det sosiale forskjeller i hvordan aktivitet i friluft utøves? Hvordan skal det løses?»

Midlene som er satt av til restinvesteringer i Stadionparken, kan omprioriteres til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i kommunen:

 • 500 000 kr settes av til tilrettelegging av badestranda på Holsand i samspill med frivillige lag og foreninger.
 • For Tinnbuen friluftsområde økes investeringsbudsjettet med 200 000,- i 2017 til for realisering av gjesteflytebrygge.
 • Investeringene på Stadionparken reduseres med 700000,- i 2017 til 1,8 millioner.


Driftsbudsjettet:

a. Driftsmarginen styrkes med 2,5 millioner kroner ved å redusere posten «felleskostnader» med tilsvarende beløp.

b. Hvis statsbudsjettet medfører økte rammer for kommunen, skal alle frie midler legges til driftsmarginen. Et revidert budsjett legges fram for kommunestyret når statsbudsjettet er klart.

c. Budsjett for 2018 skal vedtas med en margin på minimum 1,5 %. Denne marginen skal ligge inne allerede ved rådmannens forslag til budsjett.

d. Vi har ikke mottatt evaluering fra årets «Sommerjobb for ungdom». Forutsatt at det er positive erfaringer med tiltaket, foreslås ordningen videreført. Når evalueringen foreligger, blir kommunestyret informert og forelagt en finansieringsplan for en videreføring av ordningen.

2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2017 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:

 • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 • Skogn folkehøgskoles eiendommer
 • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
 • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 • Levanger videregående skoles eiendommer
 • Trondheim Havn IKSs eiendommer
 • Innherred Renovasjons eiendommer
 • Museenes eiendommer
 • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver.
 • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.


Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2017 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2017 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten 2016.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 243.900.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 07.09.2016 15:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051