Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 07.06.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetid: 13:25 - 15:30

Sakliste som PDF (rev. 06.06.17)  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 59/17 Godkjenning av protokoll - vedtak
PS 60/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.05.17 utredning vedtak
PS 61/17 Søknad om fortsatt permisjon fra politiske verv - Ingvill Berg Fordal utredning vedtak
PS 62/17 Foretaksnummer 981 671 619, Levanger Hotelldrift AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 63/17 Videre framdrift utvikling av kulturarenaer utredning vedtak
PS 64/17 Rekruttere av fastleger i Levanger kommune. Ny modell for utdanningsstillinger i allmennpraksis (ALIS) utredning vedtak
PS 65/17 Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl. tjenesteavtaler utredning vedtak
PS 66/17 Økonomirapportering 1. tertial 2017 - Levanger kommune utredning vedtak
 PS 67/17 Organisering av interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27 utredning vedtak
PS 68/17 Foretaksnummer 980 090 752, Brygga Restaurantdrift AS v/ Pøbben, Sjøgata 16. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 – utlagt 06.06.17 utredning vedtak
FO 1/17 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - valg av representanter til representantskapsmøter i interkommunale selskaper (IKS) tekst  vedtak

     
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf - forfall
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed ap varamedlem  ap/sp/krf x Anita Ravlo Sand
Ingen vara     ap/sp/krf  - Robert Svarva

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Unni Storstad kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder enhet økonomi  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  
Tove Nordgaard byantikvar  
Tove Randi Olsen Fagforbundet  


Forespørsler:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet forespørsel angående salg av Tuv skole.

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet forespørsel angående utbygging i Sjøgata – parkeringsplass ved fergeleiet - festekontrakter.

Ordfører og rådmann besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet forespørsel til at opprop ikke ble gjennomført i henhold til reglementet.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

 

 

PS 59/17 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Børge Lund og Astrid Juberg Vordal

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Børge Lund og Astrid Juberg Vordal
        Til toppen av siden

 

 

PS 60/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.05.17

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelser. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 61/17 Søknad om fortsatt permisjon fra politiske verv - Ingvill Berg Fordal

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til Interkommunalt fjellområde velges: Kjell Bullen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Ingvill Berg Fordal innvilges permisjon fra sine politiske verv fram 1. mai 2018. 

Som nytt medlem til Interkommunalt fjellområde velges: Kjell Bullen 
        Til toppen av siden

 

 

PS 62/17 Foretaksnummer 981 671 619, Levanger Hotelldrift AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 981 671 619, Levanger Hotelldrift AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Kirkegata 41 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. 
 2. F.nr. 31.05.57, Anne Lise Haugen, og f.nr. 04.09.92, Petter Yksnøy, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.
          Til toppen av siden

 

 


PS 63/17 Videre framdrift utvikling av kulturarenaer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag:

 1. I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres planene for en kultursatsing på havna (vaskeriet). Rådmannen bes kontakte eventuelle interessenter med tanke på en etablering av hotell på havna, samt søke å få en avklaring av Nord universitets interesser omkring et samarbeid.
 2. Rådmannen bes også om å arbeide videre med planer om å realisere nytt bibliotek og eventuelt kino på bibliotektomta. Kinodrift legges da ut på anbud under planleggingsprosessen.
 3. Om eventuelt kinoen flyttes ut av Festiviteten, oppgraderes Festiviteten til bruk for andre kulturelle formål.


Børge Lund (KRF) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 1:
I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres det å realisere nytt bibliotek på dagens tomt. Kinodrift legges ut på anbud under planleggingsprosessen, og kino kan tas inn i planene hvis man kommer til enighet med en ekstern driver av kinoen.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Punkt 3: Setningen: "Realisering av et slikt prosjekt forutsetter konkretisert samarbeid med eksterne aktører" tas ut.

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag pkt. 1, og Lunds forslag til nytt punkt 1 ble Lunds forslag tiltrådt med 7 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3, tiltrådt med 6 mot 2 stemmer som ble avgitt for Buchholdts endringsforslag.

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag til innstilling med endring i møtet, og Johansens forslag til innstilling ble Johansens forslag tiltrådt med 7 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres planene for en kultursatsing på havna (vaskeriet). Rådmannen bes kontakte eventuelle interessenter med tanke på en etablering av hotell på havna, samt søke å få en avklaring av Nord universitets interesser omkring et samarbeid.
 2. Rådmannen bes også om å arbeide videre med planer om å realisere nytt bibliotek og eventuelt kino på bibliotektomta. Kinodrift legges da ut på anbud under planleggingsprosessen.
 3. Om eventuelt kinoen flyttes ut av Festiviteten, oppgraderes Festiviteten til bruk for andre kulturelle formål.
          Til toppen av siden 

PS 64/17 Rekruttere av fastleger i Levanger kommune. Ny modell for utdanningsstillinger i allmennpraksis. (ALIS)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune prøver ut Prosjekt for å rekruttere og legge til rette for utdanningsstillinger i allmennpraksis. (ALIS) fra høsten 2017.
 2. Økt årlig kostnad på 500 000 fra 2018 søkes innarbeidet i økonomiplan 2018-2021.
          Til toppen av siden 

PS 65/17 Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl. tjenesteavtaler

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Revidert samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag HF med tilhørende tjenesteavtaler godkjennes
        Til toppen av siden

 

 

PS 66/17 Økonomirapportering 1. tertial 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Økonomirapport for 1. tertial 2017 tas til etterretning.
 2. Budsjettjusteringer drift vedtas slik:
  a.      Avdragsutgifter økes med 2,7 millioner kroner og renteutgifter med 1,3 millioner kroner. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.
  b.      Rammen til Kommunalteknikk økes med 425.000 til dekning av allmennyttige tiltak på Skogn, Ekne og flytebrygge på Hammervatnet. Dekkes ved å øke eiendomsskatteanslaget med tilsvarende beløp.
  c.      Rammen til Institusjonstjenester økes med kr. 350.000 pga. økte utgifter til legevakt. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.
  d.      Rammen til Kultur økes med kr 350.000 til tilskudd til frivilligsentralen. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør.
  e.      Med bakgrunn i korrigert avregning for Innherred samkommune for 2016, justeres Fellesområdets budsjett for 2017 med 1,1 mill. kroner i økte inntekter, og at dette beløpet avsettes til disposisjonsfond.
  f.       For å samle alle utgifter vedrørende kontrollutvalg og revisjon overføres kr 1.365.000 fra gruppeansvar 130 Felleskostnader til gruppeansvar 100 Politikk.
  g.      Barne- og familietjenesten styrkes med kr. 700.000,- til styrking av jordmor- og skolehelsetjenesten. Dekkes ved å redusere rammen til Oppvekst felles tilsvarende.
  h.      Vann- og avløpsgebyr for 2017 reduseres til hhv. kr. 8,00 pr. m3 og kr. 14,92 pr. m3. Redusert inntekt kompenseres ved bruk av oppsparte sjølkostfond.
 3. Budsjettjusteringer investeringer vedtas i samsvar med rapportens pkt. 4.3. Levanger kommunes låneopptak for 2017 økes med 13.365.000,- kroner.
          Til toppen av siden

 

 

PS 67/17 Organisering av interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

 1. Fagområdet oppmåling etableres som samarbeid etter kommuneloven §27, med navn Innherred kommunesamarbeid geodata og oppmåling.
 2. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, regnskap innfordring og lønn vedtas som foreslått.
 3. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide tilsvarende vedtekter for Innherred kommunesamarbeid kemner, ikt, innkjøp og kommuneadvokater samt for Innherred kommunesamarbeid geodata og oppmåling.
 4. Utfyllende dokumenter som understøtter vedtektene utarbeides og legges fram for politisk behandling over sommeren.
 5. Generell samarbeidsavtale for å understøtte fortsatt samarbeidsstrategi utarbeides og legges fram for politisk behandling over sommeren. 
          Til toppen av siden

 

 

PS 68/17 Foretaksnummer 980 090 752, Brygga Restaurantdrift AS v/ Pøbben, Sjøgata 16. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.  

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 980 090 752, Brygga Restaurantdrift AS v/ Pøbben, Sjøgata 16, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
 2. F.nr. 21.01.72, Guri Johansen, og f.nr. 12.01.91, Erik Strugstad, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder under forutsetning av godkjenning av politiet og skattemyndighetene i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l.
          Til toppen av siden

 


FO 1/17 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - valg av representanter til representantskapsmøter i interkommunale selskaper (IKS)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Behandling:

Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) til ordføreren:

Hvordan vil ordføreren bidra til at oppnevning / valg av representanter til representantskapsmøtene i interkommunale selskaper (IKS) blir gjort på lovlig måte i fremtiden?

Ordføreren besvarte spørsmålet. Nærmere opplysninger vil bli gitt i neste formannskapsmøte.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 28.07.2017 13:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051