Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 07.02.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Trønderhallen OBS!
Tid: 13.00 - 15.35

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 10/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 11/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 12/18 Fritak fra kommunale verv - Andreas Jenssen Hjelmstad utredning vedtak
PS 13/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Kristin Aas utredning vedtak
PS 14/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.1.18 utredning vedtak
PS 15/18 Innherred renovasjon - endring av selskapsavtale utredning vedtak
PS 16/18 Kollektivtilbudet i gamle Nord-Trøndelag fylke - (sak opprettet i møtet) - vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Boneng  sp  vara  ap/sp/krf  Anita Ravlo Sand 


 
Orienteringer:


Sak opprettet i møtet etter forslag fra Karl Meinert Buchholdt (V):
Sak nr. 16/18 Kollektivtilbudet i gamle Nord-Trøndelag fylke

Spørsmål fremmet i møtet:

Ingrid Olga Hallan (AP) stilte spørsmål angående status for planlegging av oppstart Skogn helsetun.

Ordfører og rådmann besvarte spørsmålet.

Informasjon fra ordfører og rådmann:

  • Barnehagesituasjonen – «midlertidige plasser» v/ordføreren
  • Midt-Trøndelag Regionråd – formell etablering v/ordføreren
  • Prosjekt «Sykle til jobben» - finansiering v/rådmannen

        Til toppen av siden

 

PS 10/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 07.02.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Ina Helen Kollerud Pedersen og Alf Magnar Reberg

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Ina Helen Kollerud Pedersen og Alf Magnar Reberg

     Til toppen av siden

 

PS 11/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 07.02.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

     Til toppen av siden

 

PS 12/18 Fritak fra kommunale verv - Andreas Jenssen Hjelmstad

Saksprotokoll i Formannskap - 07.02.2018

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

Innherred renovasjon Representantskapet: Per Olav Gilstad

Eiermøte til NTE: Knut Sigurd Hjelmstad

Varamedlem til prostistyret: Anne Kathrine Solberg

Varamedlem til valgstyret: Knut Sigurd Hjelmstad

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Andreas Jenssen Hjelmstad innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Per Olav Gilstad rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Utsending til Eiermøte NTE: Knut Sigurd Hjelmstad

Medlem Innherred renovasjon representantskap: Per Olav Gilstad

Varamedlem til prostistyret for Søndre Innherred: Anne Kathrine Solberg

Vara til valgstyret: Knut Sigurd Hjelmstad

     Til toppen av siden

 

PS 13/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Kristin Aas

Saksprotokoll i Formannskap - 07.02.2018

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Som medlem til driftskomiteen velges: Laila M. Inderberg

Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: Asbjørn Brustad

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kristin Aas innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1.7.18. 

Tove Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Laila M. Inderberg

Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: Asbjørn Brustad

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien

     Til toppen av siden

 

PS 14/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.1.18

Saksprotokoll i Formannskap - 07.02.2018

Forslag i møte:

Bjørg Boneng  (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Høring - Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – forslag til endring av postloven

Avgjøres av: Formannskapet


Avstemning:

Bonengs forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene: 

Høring av NOU 2017: 17 På ein søndag?

Avgjøres av: Formannskapet

Høring - Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – forslag til endring av postloven

Avgjøres av: Formannskapet

     Til toppen av siden

 

PS 15/18 Innherred renovasjon - endring av selskapsavtale

Saksprotokoll i Formannskap - 07.02.2018

Forslag i møte:

Rådmannen trekker pkt. 2 i sin innstilling.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS oppdateres med presisering om at Indre Fosen kommune opprettholder samme eierandel og ansvar som Leksvik kommune hadde i eksisterende selskapsavtale.
        Til toppen av siden

 


PS 16/18 Kollektivtilbudet i gamle Nord-Trøndelag fylke  (sak opprettet i møtet)

Saksprotokoll i Formannskap - 07.02.2018

Forslag i møte:

Sak opprettet i møtet etter forslag fra Karl Meinert Buchholdt (V):

Bakgrunn for saken:

I fylkesutvalget 06.02 ble det kjent at det kommer store nedskjæringer innen kollektivtilbudet i gamle Nord-Trøndelag fylke. Nedskjæringene som ATB må gjennomføre knytter seg til 32 millioner kroner, fordelt på 25 millioner kroner på buss og 7 millioner på sjø.

Det er ikke bra dersom slike tilbud blir lagt ned, og dette er en problemstilling som berører hele Trøndelag fylke nord for Gevingåsen.

Levanger kommune har klare forventninger om at fylkeskommunen opprettholder et rutetilbud innen busstransport og sjøtransport som er minst på samme nivå som i dag. Dette for å sikre at vi fremstår som attraktive lokalsamfunn.

Forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune har klare forventninger om at rutetilbudet innen busstransport og sjøtransport blir opprettholdt minst på dagens nivå.
  2. Ordfører bes ta kontakt med nabokommuner / Midt-Trøndelag regionråd for å se på muligheten for en felles uttalelse om saken.


Avstemning:

Buchholdts forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Levanger kommune har klare forventninger om at rutetilbudet innen busstransport og sjøtransport blir opprettholdt minst på dagens nivå.
  2. Ordfører bes ta kontakt med nabokommuner / Midt-Trøndelag regionråd for å se på muligheten for en felles uttalelse om saken.

    Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 22.02.2018 10:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051