Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 06.09.17

Sted: Rom 1119, Levanger rådhus
Møtetid: 13:00 - 16:05

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 81/17 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 82/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.8.17 utredning vedtak
PS 83/17 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanna Ellisiv Johansen utredning vedtak
PS 84/17 Søknad om kommunal garanti - Nordbygda vasslag SA utredning vedtak
PS 85/17 Fremtidig utvikling av idretts- og aktivitetsanlegg på nye Levanger stadion utredning vedtak
PS 86/17 Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021, Levanger kommune utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - Forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed  ap varamedlem  ap/sp/krf  x Anita Ravlo Sand

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Unni Storstad kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder enhet økonomi  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  
Rigmor Strand Bakkan enhet økonomi budsjett/analyse  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  

 

Orienteringer:


Kai Lennert Johansen (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 15.30, før behandling av sak 86/17.

Spørsmål fremmet i møtet:

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående demenstiltak for unge.

Rådmannen besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 81/17 Valg til godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.09.2017

Forslag i møte:

Godkjenning og signering protokoll: Børge Lund og Ingrid Olga Hallan

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning og signering protokoll: Børge Lund og Ingrid Olga Hallan
        Til toppen av siden

 

 

PS 82/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.8.17

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.09.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 83/17 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanna Ellisiv Johansen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.09.2017

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag:

Som medlem til driftskomiteen velges: Magne Nydal

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barne- og ungdomsskole: Erik Undlien

Representant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage: Arne Robert Groven

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Hanna Ellisiv Johansen innvilges permisjon fra sine politiske verv i perioden 1.9.17-30.6.18.

Magne Nydal rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Magne Nydal

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barne- og ungdomsskole: Erik Undlien

Representant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage: Arne Robert Groven
        Til toppen av siden

 

 

PS 84/17 Søknad om kommunal garanti - Nordbygda vasslag SA

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.09.2017

Habilitet:

Karl Meinert Buchholdt (V) ba om vurdering av sin habilitet. Buchholdt ble av et enstemmig formannskap erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 7.500.000,- for Nordbygda vasslag SA
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
 3. Saken går til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig godkjenning 
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 85/17 Fremtidig utvikling av idretts- og aktivitetsanlegg på nye Levanger stadion

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.09.2017

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag til innstilling:

Alternativ 1 utredes videre. Utredningen danner grunnlaget for ny sak og endelig avgjørelse. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Lunds forslag til innstilling.

INNSTILLING:

Alternativ 3 utredes videre. Utredningen danner grunnlaget for ny sak og endelig avgjørelse.  
        Til toppen av siden

 

 

PS 86/17 Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021, Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.09.2017

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende endringsforslag på vegne AP, SP og KRF:

Pkt.1   Kr. 5,875 mill som er tatt fra disposisjonsfond og lagt til drift tilbakeføres til disposisjonsfond. Driftsmargin reduseres tilsvarende.

Pkt. 2  Stadionparken, prosjekt videreutvikling på kr. 1 mill resduseres til kr. 500 000. Kr. 500 000 settes av til tiltak i grendene utenfor sentrum, som f. eks den planlagte trimtrappa på Mule.

Pkt. 3   Åsveien 5 legges ikke ned før et nytt alternativ er utredet og gjort kjent for ansatte, brukere og pårørende.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Beløpene på kroner 3 millioner (2019) og 1 million (2020) i posten avsetning til/bruk av fond tas ut i forbindelse med behandlingen av budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022.

Avstemning:

Vordals forslag pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Vordals forslag pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

Vordals forslag pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

Buchholdts forslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, med vedtatte endringer, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 vedtas med følgende endringer:

 • Kr. 5,875 mill som er tatt fra disposisjonsfond og lagt til drift tilbakeføres til disposisjonsfond. Driftsmargin reduseres tilsvarende.
 • Stadionparken, prosjekt videreutvikling på kr. 1 mill resduseres til kr. 500 000. Kr. 500 000 settes av til tiltak i grendene utenfor sentrum, som f. eks den planlagte trimtrappa på Mule.
 • Åsveien 5 legges ikke ned før et nytt alternativ er utredet og gjort kjent for ansatte, brukere og pårørende.
 • Beløpene på kroner 3 millioner (2019) og 1 million (2020) i posten avsetning til/bruk av fond tas ut i forbindelse med behandlingen av budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022.

2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2018 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:

 • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 • Skogn folkehøgskoles eiendommer
 • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
 • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 • Levanger videregående skoles eiendommer
 • Trondheim Havn IKSs eiendommer
 • Innherred Renovasjons eiendommer
 • Museenes eiendommer
 • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
 • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.


Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2018 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2018 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten 2017.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2018 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 200.660.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 06.09.2017 19:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051