Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.04.16 - sak 35/16 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.03.16

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.04.16 35/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høring

Departement

Frist

Høring - forslag om fritak for merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag

Finansdepartementet

15.04.2016

Høring - Forslag til endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak

Finansdepartementet

01.06.2016

Opphentingsprogram for HPV-vaksinen - Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og SYSVAK-registerforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet

06.05.2016

Høring - Endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet - Dagpenger under utdanning

Arbeids- og sosialdepartementet

18.04.2016

Høring - globalisering og øket konkurranse i sivil luftfart

Samferdselsdepartementet

15.06.2016

Høring endring i introduksjonsloven Innføring av forsøkshjemmel

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

20.04.2016

Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

10.06.2016

Høring - forslag til ny åndsverklov

Kulturdepartementet

08.08.2016

Høring – forslag om lovfesting av en omgåelsesregel i skatteretten

Finansdepartementet

15.06.2016

Høring - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder

Landbruks- og matdepartementet

12.04.2016

Høring - presisering av utlendingsforskriften § 1-1 om luftfart

Arbeids- og sosialdepartementet

02.05.2016

Høring - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet

Landbruks- og matdepartementet

11.04.2016

Høring - forslag om unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene

Finansdepartementet

17.06.2016

Høring - forslag om unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene

Finansdepartementet

17.06.2016

Høring vedr forslag til endringer i forskrift 4.10.2001 nr. 1179 om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander

Kulturdepartementet

01.06.2016

Høring Forskrift til lov om Haagkonvensjonen 1996 om sentralmyndigheten mv.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

25.04.2016

Høring – statens finansiering av Svalbard kirke etter utskilling av Den norske kirke fra staten

Kulturdepartementet

10.05.2016

Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma

Samferdselsdepartementet

19.04.2016

Høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig veg

Samferdselsdepartementet

22.04.2016

Høring - endringer i landbruksbeskatningen

Finansdepartementet

04.06.2016

Høring NOU 2016:2 Endringer i verdipapirhandelloven- flagging og periodisk rapportering-Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet

Finansdepartementet

02.06.2016

Høring - ny forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Kulturdepartementet

01.06.2016

Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029

Samferdselsdepartementet

01.07.2016

Forslag om opphevelse av lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) - høring

Nærings- og fiskeridepartementet

26.05.2016

Høring - Forslag til ny tivolilov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

08.04.2016

Forslag til nye årsavgifter og gebyrer for tilsyn med park- og tivoliinnretninger mv. 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

08.04.2016

Høyring - Evalueringen av offentleglova

Justis- og beredskapsdepartementet

25.05.2016


Vurdering:

Rådmannen foreslår ikke at det legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.04.2016 15:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051