Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.04.16 - sak 33/16 - AS Vinmonopolet - søknad om godkjenning av beliggenheten for butikk i Levanger - flytting av butikk

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2016/2158
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.04.16 33/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune godkjenner ikke at AS Vinmonopolets butikk flyttes fra Jernbanegata 4 – 10 til lokaler ved Magneten Kjøpesenter på Moan. Dette ut i fra alkoholpolitiske hensyn, næringspolitiske hensyn og hensynet til utviklingen av bysentrumet som handelsområde.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Formannskapet godkjente gjennom vedtak av den 15.08.2001 i sak nr. 088/01 en flytting av butikken til AS Vinmonopolet fra Halsanvegen 2 A til Jernbanegata 4 – 10. Geografisk medførte dette at beliggenheten i praksis ble den samme som tidligere dvs. i Levanger sentrum. 

AS Vinmonopolet søkte den 19.03.2010 om å flytte salgslokalet fra den forannevnte adresse i sentrum til Magneten Kjøpesenter på Moan, men formannskapet avslo søknaden gjennom vedtak i sak nr. 24/10 av den 14.04.2010 med begrunnelse relatert til alkoholpolitiske hensyn, næringspolitiske hensyn og hensynet av utviklingen av bysentrumet som handelsområde.

AS Vinmonopolet har på nytt søkt om godkjenning av ny beliggenhet for butikken i Levanger i brev av den 18.03.2016 i henhold til alkohollovens § 3-3. Også denne gang er ønsket å flytte butikken fra dagens beliggenhet i Jernbanegata til Magneten Kjøpesenter på Moan.

Det anføres at det stedlige monopol har opplevd en nedgang i salget i flere år og at nåværende lokale ikke er helt sentralt i forhold til hovedtyngden av annen handel i Levanger kommune. Vinmonopolet Levanger hadde i 2015 et litersalg pr. innbygger på 11 mot et landsgjennomsnitt på 16. AS Vinmonopolet antyder i sitt brev at plasseringen kan ha innvirkning på det lave salget og at det ønskes en lokalisering nærmere etablerte handelsmønstre i kommunen. 

Magneten Kjøpesenter er trukket frem som hovedhandelsområdet i kommunen og det er her AS Vinmonopolet ønsker å etablere sin nye butikk fra høsten 2016 etter en totalvurdering av saken. Vinmonopolet mener også at en flytting til Magneten vil bidra til å begrense handelslekkasje ut av kommunen, samt å kunne trekke flere handlende kunder til kommunen. Dette vil trolig være med på å sikre arbeidsplasser innen detaljhandelsnæringen i følge argumentasjonen i Vinmonopolets brev. 

Det er oppnådd intern enighet om leie av lokaler som oppfyller Vinmonopolets krav til å oppnå effektiv og kundevennlig butikkdrift.

I medhold av alkohollovens § 3-3 er det en kommunal oppgave og evt. godkjenne beliggenheten for den planlagte butikk i Magneten Kjøpesenter. Vurderinger som kan foretas er i henhold til føringer fra Rusmiddeldirektoratet bl.a. følgende :

«Utgangspunktet ved flytting av et vinmonopolutsalg er at dette skal behandles som ved flytting av andre kommunale salgs – og skjenkebevillinger. Ved godkjenning  av ny beliggenhet/ny lokale må kommunene, ved en skjønnsmessig vurdering, kunne legge til grunn de hensyn som er nevnt i § 1-7 a i alkoholloven, hvilket innebærer at man også kan legge næringspolitiske hensyn til grunn i en slik vurdering. Det er ingenting i regelverket som tilsier at kommunene er avskåret fra å legge til grunn slike hensyn.

Forutsetningen er at avgjørelsen treffes på saklig grunnlag.»

I henhold til alkohollovens § 1-7 a, kan det leges vekt på antallet salgs – og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk – og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 

Vurdering:

Det kan ikke sies at det har vært problemer med AS Vinmonopolets beliggenhet slik den nå har vært i nærmere 15 år. Virksomhetens skikkethet og vandel er også av alle aktører vurdert til å være 100 % i orden.  Ønske om flytting skyldes i stor grad økonomiske motiver, dvs. ønsket om økt omsetning. Dette vil da igjen føre til økt forbruk, noe som ikke er i overenstemmelse med hovedintensjonene i alkoholloven.

Det er grunn til å anta at en eventuell flytting av Vinmonopolet fra bysentrumet vil ha negative effekter på viljen til å satse på utvikling av handels – og servicenæring i sentrum. Med den positive utviklingen som har skjedd på Moan de siste årene er det rådmannens vurdering at Vinmonopolet vil være av større næringspolitisk betydning for bysentrum enn for Moan.

Rådmannen vil på bakgrunn av en totalvurdering ikke tilrå at AS Vinmonopolets butikk i Jernbanegt. 4-10 flyttes til Magneten Kjøpesenter på Moan ut fra alkoholpolitiske hensyn, næringspolitiske hensyn og hensynet til utviklingen av bysentrumet som handelsområde og at vurderingene gjort av formannskapet 14.04.2010 er like aktuelle i dag.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.04.2016 15:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051