Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 06.03.19

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13.00 - 14.35

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 20/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 21/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 22/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.2.19 utredning vedtak
PS 23/19 Kommunal garanti til Leva-Fro AS, refinansiering lån til kjøp av eiendommen Skoleparken 3 utredning vedtak
PS 24/19 Indre Fosen - Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS utredning vedtak
FO 3/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Kommunedelplan Levanger sentrum og Heir Industriområde tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  

 
Orienteringer:

 Til toppen av siden

 

PS 20/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 06.03.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Børge Lund og Anita Ravlo Sand

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Børge Lund og Anita Ravlo Sand
 Til toppen av siden

 

 

PS 21/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 06.03.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
 Til toppen av siden

 

 

PS 22/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.2.19

Saksprotokoll i Formannskap - 06.03.2019

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det avgis høring:

Høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon

Avgjøres av: Formannskapet

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Det avgis høring:

Høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon

Avgjøres av: Formannskapet

  Til toppen av siden

 

PS 23/19 Kommunal garanti til Leva-Fro AS, refinansiering lån til kjøp av eiendommen Skoleparken 3

Saksprotokoll i Formannskap - 06.03.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt 14,0 mill. kroner.
  2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år, med tillegg på inntil 2 år.
  3. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
  4. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
     Til toppen av siden

 

  

PS 24/19 Indre Fosen - Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS

Saksprotokoll i Formannskap - 06.03.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes.
  2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.
     Til toppen av siden

 

 

FO 3/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Kommunedelplan Levanger sentrum og Heir Industriområde

Saksprotokoll i Formannskap - 06.03.2019

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Bedriften Kjell Lian AS startet for cirka 1,5 år siden opp arbeidet med å få utvidet industriområdet på Heir. Bedriften ønsker å omregulere nabotomtene rundt selskapets eget kontor- og lagerbygg på Heir industriområde for flere aktuelle næringsaktører.

I tillegg til dagens næringsområde er det planlagt en utvidelse på 13 – 16 dekar. Denne utvidelsen skal vurderes i forbindelse med arbeidet med ny kommunedelplan for Levanger sentrum. Det har tidligere blitt antydet at dette reguleringsarbeidet kunne være ferdig i løpet av februar måned.

I egen regi har Levanger kommune lite med tilgjengelige næringsarealer for bedrifter som ønsker å etablere seg her, og området som tilbys på Heir, inneholder mer ledig næringsareal enn det kommunen selv eier. Planene til Kjell Lian AS på Heir industriområde, er derfor et kjærkomment tilskudd til en kommune som mangler tilgjengelige områder som er regulert til næringsformål.

Venstre vil at Levanger kommune skal drive en vekstorientert næringspolitikk og legge til rette for et næringsliv som utvikler eksisterende og skaper nye arbeidsplasser. Da er det er viktig at kommunen har en offensiv tilnærming til opparbeidelse av nye næringsområder og at saksbehandlingen i kommunen er så effektiv som mulig. Kommunedelplanen for Levanger sentrum er i alle tilfeller et veldig sentralt styringsdokument for utviklingen i sentrumsområdet, herunder regulering av næringsarealer, boligområder og andre tiltak.


Spørsmål til ordføreren:

Når kommer kommunedelplan for Levanger sentrum til behandling, og hva er status i forhold til en eventuell utvidelse av Heir industriområde i denne planen?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Arbeidet med kommunedelplan for Levanger sentrum har vært en lang prosess som har dratt ut i tid. Planarbeidet er omfattende og berører mange ulike interesser.

I løpet av prosessen fremmet Statens vegvesen sitt forslag til kommunedelplan for ny E6 på strekningen Åsen nord-Mære. Hvilken løsning som velges i E6 saken har direkte innvirkning på den framtidige utviklingen av Levanger sentrum, og dermed hvilke valg som bør og kan gjøres i kommunedelplanen for Levanger sentrum. Dette gjelder særlig den framtidige utviklingen av næringsområdene på Moan, og framtidige løsninger på lokalvegsystemet inn og ut av Levanger sentrum. Det vil derfor være naturlig å samkjøre disse planprosessene slik at vi får et helhetlig plansystem knyttet til arealbruk og transportsystem i randsonen av Levanger sentrum. Administrasjonen har derfor i den senere tid jobbet for å få til en samtidig sluttbehandling av begge disse planene.

Fylkesmannen har lagt ned innsigelse både til planforslaget for ny kommunedelplan for Levanger sentrum og kommunedelplan ny E6 Åsen nord-Mære. Innsigelsene er begrunnet i hensynet til dyrkajord (jordvern) når det gjelder kryssplasseringene i planforslaget for ny E6 og utvidelse av næringsareal på Moan i sentrumsplanen.

Status nå er at Statens vegvesen jobber med å flytte kryssplassering, i deres foretrukne E6 alternativ med tunell under Høgberget-Momarka, nærmere dagens Moan-kryss. De søker nå vegdirektoratet for å få godkjennelse til dette. En ny kryssplassering som er bedre i forhold til jordverninteressene er nødvendig for at fylkesmannen skal trekke sin innsigelse. En kryssplassering nærmest mulig dagens kryss og Moan vil også gi kommunen bedre argumenter for å videreutvikle framtidig næringsareal i tilknytning til dagens næringsvirksomhet på Moan og opp imot et framtidig E6-kryss. Dermed har dette også betydning for kommunens tilrettelegging for næring i dette området på sikt.

Status i kommunedelplan for Levanger sentrum angående utvidelse av industriområdet på Heir er at denne utvidelsen har vært med på alle høringsrunder og det foreligger ingen innsigelse til foreslåtte utvidelse. Det betyr i realiteten at utvidelsen kan vedtas når planen kommer til sluttbehandling i kommunestyret.

Administrasjonen er klar over at det er mange som venter på ny kommunedelplan for Levanger sentrum, og at de stadige utsettelsene gjør folk utålmodige. Hvis vi ser at avklaringen i vegdirektoratet i forhold til E6 løsningen drar ut i tid må vi derfor vurdere å sluttbehandle sentrumsplanen før E6-plasseringen er avklart. Vi kommer til å avklare dette innen en måneds tid slik at sentrumsplanen kan sluttbehandles i løpet av våren. Det vil si senest i juni-møtet i kommunestyret.
 Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 07.03.2019 13:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051