Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 06.02.19

Sted: Stokkbakken omsorgssenter, Åsen
Tid: 12.00 Befaring Åsenhallen
13.00 - 14.20 Formannskapets møte, Storstua på Stokkbakken omsorgssenter

Sakliste (revi. 01.02.19) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 13/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 14/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 15/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.1.19 utredning vedtak
PS 16/19 Vedtekter for eiendomsskattetaksering i Levanger kommune - revidert utredning vedtak
PS 17/19 Endring i Eiendomsskatteloven - justering av ordlyd i budsjettvedtak utredning vedtak
 PS 18/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner utredning vedtak
PS 19/19 Utbedringer ved Staup barnehage - utlagt 1.2.19 utredning vedtak 
FO 2/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Krav om bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf - Forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed   ap vara  ap/sp/krf  Møter for: Ina Helen Kollerud Pedersen 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Berit Hakkebo rådgiver, rådmannens stab  
Håvard Heistad enhetsleder Bygg- og eiendom  

 
Orienteringer:

 

Khalil Obeed  (AP) stilte spørsmål angående statsbudsjett og «Frie midler» til kommunalt rusarbeid.

Rådmannen besvarte spørsmålet. Utdypende svar vil bli gitt senere. 

Khalil Obeed  (AP) stilte spørsmål angående biblioteket og eventuelle planer for utbedring av bygget.

Rådmannen og økonomisjefen besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående dokumentinnsyn og møteoffentlighet i foretak og AS.

Ordføreren besvarte spørsmålet. En nærmere orientering vil bli gitt i formannskapets møte 6.3.19.
  Til toppen av siden

 

 

PS 13/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Anita Ravlo Sand og Karl Meinert Buchholdt

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Anita Ravlo Sand og Karl Meinert Buchholdt
  Til toppen av siden

 

 

PS 14/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
  Til toppen av siden

 

 

PS 15/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.1.19

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.  
  Til toppen av siden

 

 

PS 16/19 Vedtekter for eiendomsskattetaksering i Levanger kommune - revidert

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas gjeldende fra 1. januar 2019.
  Til toppen av siden

 

 

PS 17/19 Endring i Eiendomsskatteloven - justering av ordlyd i budsjettvedtak

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Punkt 3 og 4 i gjeldende budsjettvedtak erstattes med følgende: 

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Levanger kommune.
 
Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 3,5 promille.
 
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 3,5 promille.
 
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
 
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
 
For øvrig fritas:

a)      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer

b)     Skogn folkehøgskoles eiendommer

c)      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer

d)     Markabygda Montessoriskoles eiendommer

e)      Levanger videregående skoles eiendommer

f)      Trondheim Havn IKSs eiendommer

g)     Innherred Renovasjons eiendommer

h)     Museenes eiendommer

i)       Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver

j)       Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. 

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg. 

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     
  Til toppen av siden

 

 

PS 18/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Som følge av høringsuttalelser vedtas forslag til «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner», vedtatt i formannskapets sak 124/2018, med følgende endringer: 

Tillegg til kap. 1 Innledning:

Arbeidet med ny Planstrategi 2020-2023 for Levanger kommune samordnes med øvrige planprosesser i 2019 og 2020. Det legges opp til at Planstrategien behandles politisk i forkant av at kommuneplanene sluttbehandles, og til at nytt kommunestyre har en tydelig rolle i utarbeidelsen av Planstrategien.

Som en viktig del av planprosessene skal det utformes ny visjon og verdier for Levanger kommune.

Tillegg til kap. 3.3.3 Gjeldende kommunedelplaner:

Gjeldende Kommunedelplan næring omhandler både Levanger kommune og Verdal kommune.

Gjennom revideringsprosessen skal det utarbeides egen plan for Levanger kommune.

Endringer til kap. 4.3 Utrednings- og analysebehov:

Der det er mulig og hensiktsmessig benyttes analyser som allerede er utarbeidet av andre.

«Det legges opp til at følgende tema skal utredes eller analyseres i planprosessene» endres til «En rekket tema skal utredes eller analyseres i planprosessene, jfr. eksempler vist under. Eksemplene er ikke endelige, da det som følge av planprosessene kan være hensiktsmessig både å legge til tema og la noen utgå.»

Punktet «Visjon og verdier for Levanger» flyttes til kap. 1 og beskrives der.

Punktet utfasing av gamle planer utgår.

Tillegg til kap. 5 Planprosess og opplegg for medvirkning:

Eksterne myndigheter som Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR og Statsnett blir direkte kontaktet for deltakelse og orientering underveis i planarbeidet.

Endring i kap. 6 Framdriftsplan:

Planstrategiprosessen innarbeides i framdriftsplanen. Dette innebærer at den samlede planperioden forlenges til juni 2020.

---

Høringsinnspill som ikke er vurdert å gi endringsbehov i planprogrammet, anses å være viktig kunnskapsgrunnlag for de ulike planprosessene. Innspillene skal derfor videreformidles til aktuelle planprosessledere.
  Til toppen av siden

 

 

PS 19/19 Utbedringer ved Staup barnehage

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

  1. Det settes av inntil 2 millioner kroner i investeringsbudsjett til foreslåtte utbedringer ved Staup barnehage.
  2. Investeringen finansieres med ubrukte lånemidler.
      Til toppen av siden

 


 

FO 2/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Krav om bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet spørsmål til ordføreren:

Det offentlig skal være fremst i rekken for å bruke bedrifter som har lærlinger i offentlige innkjøp. Fra 1. januar 2017 skal offentlige myndigheter kreve bruk av lærlinger ved offentlige kontrakter.

Ved kommunale innkjøp skal kommunen benytte bedrifter som har lærlingeordning. Det er en stor fordel for bedriftene og samfunnet for øvrig. Det gir bedriftene mulighet til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, sikrer konkurranseevne og det gir ungdommene en mulighet til å få en utdanning.

Spørsmål til ordføreren

Stiller Levanger krav om at bedriftene skal ha lærlinger i alle offentlige innkjøp og på hvilken måte kvalitetssikres dette?

*****

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Stiller Levanger krav om at bedriftene skal ha lærlinger i alle offentlige innkjøp og på hvilken måte kvalitetssikres dette?

Lov om offentlige anskaffelser har følgende bestemmelser om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger:

§6.Plikt til å stille krav om bruk av lærlinger

Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten.

Plikten gjelder når kontraktens hovedelement omfatter arbeider der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev.

Plikten gjelder ikke når kravet må anses som uforholdsmessig etter kontraktens innhold, omfanget av arbeidet der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev eller andre forhold.

Oppdragsgiver skal i kontrakten forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kravene som er stilt etter første ledd. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle vilkårene.

🔗

§ 7.Særlig behov for læreplasser

Plikten etter § 6 gjelder bare dersom det er særlig behov for læreplasser innenfor bransjen. 

Rådmannen har forelagt spørsmålet for daglig leder av innherred innkjøp som etter 1.1.2019 er vår innkjøpsorganisasjon. Daglig leder Hilde Melhus skriver at Innherred Innkjøp vil følge LOA og FOA (Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser) i alle sine anskaffelser.

Hun gjør oppmerksom på at kravet gjelder i bransjer hvor departementet i forskrift har definert at det er særlig behov for læreplasser. Det gjelder ikke i alle anskaffelser, men spesielt i bygge – og anleggsbransjen, servicebransjen og i helsebransjen.

Ved bruk av elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy er dette kravet integrert i systemet, og det er ikke mulig å omgå et slikt krav. Leverandør må dokumentere sin deltakelse i en offentlig godkjent lærlingeordning. Så blir det opp til hver enkelt kontraktseier å følge opp de enkelte kontraktene.

Kravet om lærlinger i anskaffelser vil også bli gjenstand for behandling når den nye anskaffelsesstrategien skal utarbeides og behandles politisk.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 29.03.2019 12:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051