Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 05.10.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: "Filmfabrikken", Røstad Levanger
Tid: 13:00 - 14:25

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 85/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 86/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 87/16 Møteplan 2017 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 88/16 Lønnsutvalg til gjennomføring av medarbeidersamtale og fastsetting av lønn for rådmannen - Levanger kommune utredning vedtak
PS 89/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.09.16 utredning vedtak
PS 90/16 Grobian Grillhus AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
 PS 91/16 Søknad om virksomhetsoverdragelse - Rema 1000, Røstad utredning vedtak
 PS 92/16 Coop - Søknad om virksomhetsoverdragelse for butikker med bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utredning vedtak
PS 93/16 Salg av kommunale tomter utredning vedtak
PS 94/16 Kjøp av 2 boliger til bosatte flyktninger utredning vedtak
PS 95/16 Svar til oversendelsesforslag fra kommunestyret 21.09.16 vedr. behov for styring og kontroll av omstillingsprosessen i helse/omsorg utredning vedtak
PS 96/16 Svar på høringsnotat vedr. forslag til forskrift om endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter utredning vedtak
PS 97/16 Økonomirapportering 2. tertial 2016 Levanger kommune utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 + 3 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg A. Boneng   sp varamedlem ap/sp/krf   x Kai Lennert Johansen
Olav Strid  ap  varamedlem  ap/sp/krf   x Anita Ravlo Sand 
Asbjørn Brustad sp varamedlem ap/sp/krf x Ina Helen Kollerud Pedersen


 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Øyvind Nybakken

enhetsleder Kommunalteknikk

 

Marit Glæstad Sølvberg

fagansvarlig tomteutvikling

 

Kjersti Nordberg

idrettskonsulent

 

Rigmor Strand Bakkan

økonomi

 


Orienteringer:

  • Etter at møtet ble hevet:: Orientering/befaring Filmfabrikken v/Hans Petter Sundal og Bjørn Tore Hallem
  • Moan – disposisjonsplan v/idrettskonsulent Kjersti Nordberg og enhetsleder kommunalteknikk Øyvind Nybakken - presentasjon PDF
  • Rettssak mellom KLP Skadeforsikring og Grande entreprenør – sak vannlekkasje Trønderhallen v/Rådmannen
  • Oljeutslipp i Levangersundet – status i arbeidet v/kommunalsjef samfunn Unni Storstad

        Til toppen av siden

 

 

PS 85/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
  Til toppen av siden

 

 

PS 86/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 7. september 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 7. september 2016 godkjennes.
  Til toppen av siden

 

 

PS 87/16 Møteplan 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Møteplan for 2017 vedtas.
  Til toppen av siden

 

 

PS 88/16 Lønnsutvalg til gjennomføring av medarbeidersamtale og fastsetting av lønn for rådmannen - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende forslag:

Medlemmer: Robert Svarva, Karl Meinert Buchholdt og Anita Ravlo Sand

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det opprettes ett lønnsutvalg fra arbeidsgiverdelen av administrasjonsutvalget til gjennomføring av medarbeidersamtale og fastsetting av lønn for rådmannen, bestående av følgende medlemmer: Robert Svarva, Karl Meinert Buchholdt og Anita Ravlo Sand
  Til toppen av siden

 

 

PS 89/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.09.16

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Ingrid Olga Hallan (AP) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse:

Høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Formannskapet


Karl Meinert Buchholdt
(V) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse:

Forslag til klimalov - høring

Driftskomiteen


Avstemning:

Forslagene fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse:

Høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Formannskapet

Forslag til klimalov - høring

Driftskomiteen

  Til toppen av siden

 

 

PS 90/16 Grobian Grillhus AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Foretaksnummer 916 933 711, Grobian Grillhus AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for planlagt oppstart av virksomhet i Kirkegata 48 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.

F.nr. 16.11.75, Stein A. Nyeng, og f.nr. 07.04.87, Gaute Sundal, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.

Det forutsettes at påkrevde godkjenninger foreligger før skjenkebevillingen  gjøres operativ.
 Til toppen av siden

 

 

PS 91/16 Søknad om virksomhetsoverdragelse - Rema 1000, Røstad

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 overføres fra foretaksnummer 957 711 529, Rema 1000 Røstad v/ Roar Husby AS, til foretaksnummer 995 517 744, Rema 1000 Røstad v/ Lars Røstad AS, ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.

Lars Røstad (30.05.82) og Laila M. Hallan (06.04.58) godkjennes som salgsbevillingens styrer og stedfortreder.
 Til toppen av siden

 

 

PS 92/16 COOP - Søknad om virksomhetsoverdragelse for butikker med bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 overføres fra foretaksnummer 938 548 005, Coop Inn-Trøndelag, til foretaksnummer 938 786 054 Coop Midt-Norge SA, ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
 Til toppen av siden

 

 

-PS 93/16 Salg av kommunale tomter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:

For å sikre økt framdrift til bygging av nye tomter settes salgspris til selvkost pluss 10 prosent.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Lunds tilleggsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Forslaget til prinsipper for salg av kommunale tomter vedtas.
 Til toppen av siden

 

 

PS 94/16 Kjøp av 2 boliger til bosatte flyktninger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune kjøper Nordengbakkan 23 for en sum av kr. 2.998.800.- inkl. dokumentavgift og tinglysingsgebyr.

Levanger kommune kjøper Engvegen 20 for en sum av kr. 2.200.000.-

Det tas opp lån tilsvarende kjøpesum inkludert omkostninger. Kr 5.300.000,-

Det søkes tilskudd i husbanken i henhold til regler om kommunale utleieboliger.
 Til toppen av siden

 

 

PS 95/16 Svar til oversendelsesforslag fra kommunestyret 21.09.16 vedr. behov for styring og kontroll av omstillingsprosessen i helse/omsorg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet oppfatter at intensjonene bak oversendelsesforslag er oppfylt og tar saken til orientering.
 Til toppen av siden

 

 

PS 96/16 Svar på høringsnotat vedr. forslag til forskrift om endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune har følgende uttalelse til høringsnotat vedrørende endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB:

Møte mellom kommune og spesialisthelsetjenesten når det er behov for å avtale en samlet oppfølgingsplan må avtales og avholdes før pasienten meldes utskrivningsklar.

I høringsnotatet stilles det opp to forslag til når krav om tidlig kontakt skal gjelde. Levanger kommune ønsket at man ikke velger bare et av alternativene, men at begge blir gjort gjeldende eller at punktene reformuleres til å dekke begge alternativer.

Når det gjelder spørsmålet om betalingsplikt skal gjelde folkeregistrert kommune eller oppholdskommune må dette avklares i samhandlingsmøtene som skal avholdes etter nytt punkt i § 9 i spesialisthelsetjenesteloven Denne vurderingen blir spesielt viktig når det er snakk om bostedsløse.

Det er til dels stort avvik mellom det inn-rapporterte antallet utskrivningsklare pasienter, og det antallet man finnes i punkttellinger av pasienter i psykisk helsevern og TSB. Levanger kommune mener derfor at betalingsordningen må utsettes på ubestemt tid, eller til man har et godt grunnlag for å estimere volumet i den enkelte kommune.
 Til toppen av siden

 

 

PS 97/16 Økonomirapportering 2. tertial 2016 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Økonomirapportering 2. tertial 2016 Levanger kommune tas til etterretning.

Enhet Kommunalteknikk, styrkes med 1 million kroner grunnet kommunal egenandel vedr bredbåndsutbygging. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Budsjettjusteringer investering:

Andel av solgt tomt Levanger havn (anleggsbidrag), 2,5 mill kroner, avsettes til bundet investeringsfond.

Økte investeringer med 12,9 millioner kroner jf. vedlagt oversikt.

Momskompensasjon for investeringer reduseres med 2,2 millioner kroner.

Budsjetterte tilskudd og salg reduseres med 25,2 millioner kroner.

Samlet låneopptak økes med 40,4 millioner kroner.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 06.10.2016 07:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051