Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.10.17 - sak 91/17 - Delegeringsreglement for Levanger kommune

Audhild Slapgård - klikk for personkort
Saksbehandler: Audhild Slapgård 
Arkivref. 2016/5200
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.10.17 91/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til revidert delegeringsreglement vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Som følge av at kommunelovens kapittel 5 B Samkommune oppheves, oppløses også Innherred samkommune. Dette innebærer at kommunens delegeringsreglement må revideres. De oppgavene som i samkommune tiden har vært delegert til Innherred samkommune, skal nå behandles av Levanger kommune. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret i sak 7/17 den 01.03.17 og delegeringsreglement vedtatt av samkommunestyret i sak 35/13 den 20.11.2013.

Saksopplysninger:

Levanger kommunes delegeringsreglement ble vedtatt den 30.1.2002 i sak nr. 009/02. Revisjon har etter dette blitt foretatt gjennom vedtak i K-sakene nr. 051/02, nr. 062/03, nr. 038/07, nr. 010/10 og sist i sak nr. 015/11 sak 7/17.

I foreliggende forslag er oppgaven til samkommunestyret foreslått fordelt på formannskap og eksisterende komiteer.

Når det gjelder valgstyre har det ikke vært samsvar mellom gjeldende delegeringsreglement hvor det framgår at formannskapet er valgstyre og valg foretatt i sak 74/15 da det ble valgt et eget valgstyre uavhengig av formannskapet. Dette fordi formannskapets sammensetning i forrige periode ikke tilfredsstilte kommunelovens bestemmelser for kjønnsbalanse. Kommunestyret må ta standpunkt til om valgstyrets sammensetning skal endres i løpet av valgperioden slik at det blir i samsvar med delegeringsreglementet. I inneværende valgperiode er kjønnsfordelingen i formannskapet slik at dette ikke er noe problem. I foreliggende forslag til delegeringsreglement er formannskapet fortsatt valgstyre. For øvrig er det lagt opp til at de fullmakter valgloven åpner for at kommunestyret kan delegere til valgstyret, delegeres.

Forslaget er som følger:


1. Generelt 

Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt i medhold av kommunelovens bestemmelser og i medhold av særlover for kommunal myndighetsutøvelse. Bestemmelsene i særlov nevnes eksplisitt for vedkommende organ.  

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

2. Kommunestyrets myndighetsområde

Kommunestyret er etter kommunelovens § 6 det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Kommunestyret foretar suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder.

Aksjeselskap og foretak som er heleid av kommunen rapporterer til kommunestyret sammen med tertialrapporteringen.

3. Delegering - fellesbestemmelser

I medhold av kommunelovens § 10 nr. 2 delegerer kommunestyret til formannskapet og komitéene å fatte vedtak i de saker som gjelder vedkommende komite sitt arbeidsområde unntatt der avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv eller er lagt til andre organer.

Det delegeres til formannskapet og komitéene i medhold av kommunelovens § 10 nr.5 å opprette utvalg til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Utvalget kan tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Formannskapet og komitéene kan oppnevne underutvalg når de finner det hensiktsmessig. Komitéene kan delegere sin myndighet til underutvalg.

Formannskapet og komitéene kan delegere videre til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller i type saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 23 nr.4.

4. Delegering til formannskapet

4.1  Delegering etter Kommuneloven

Formannskapet skal etter § 8 nr. 3 behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

Formannskapet skal etter behandling i komiteene innstille ovenfor kommunestyret for alle overordnede planer hvor disse berører økonomiplanen.

Formannskapet kan vedta å sende en sak til kommunestyret selv om formannskapet har delegert myndighet i saken.

I medhold av kommuneloven § 8 nr. 3 delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe avgjørelser i alle saker unntatt der avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv eller myndigheten er lagt til andre organer.

Formannskapet skal avgjøre alle saker som krever samordnet behandling for flere komitéer og som ikke avgjøres av kommunestyret selv.

I medhold av § 13 delegeres formannskapet utvidet myndighet i hastesaker.

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak.

Formannskapet er generalforsamling i heleide kommunale selskap. Partier som eventuelt ikke har medlemmer i Formannskapet, tiltrer med en representant når Formannskapet er generalforsamling.

4.2  Delegering etter særlov

Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 

Kommunestyrets myndighet til å gi bevilling, til å fastsette tid for salg – og skjenking og til å foreta inndragning av bevilling etter alkohollovens § 1-8 blir delegert til formannskapet.

Formannskapet delegeres myndighet til å være kommunens kontrollutvalg for kontroll av salg og skjenking av alkoholholdig drikk.

Det vises for øvrig til delegering til Rådmannen.

Lov om erverv av vannfall (industrikonsesjonsloven) av 14.desember 1917 nr.16

Kommunestyrets myndighet etter § 2 tredje ledd nr. 13, sjetteledd vedrørende anvendelse av konsesjonsavgifts fond, blir delegert til formannskapet.  

Serveringsloven av 13.juni 1997 nr.55

Formannskapet delegeres myndighet til å føre tilsyn og fatte vedtak i samsvar med lovens bestemmelser.  Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

Valgloven av 28.juni 2002 nr.57

Formannskapet er valgstyre, jfr valglovens §4-1. Det delegeres til valgstyre å fastsette stemmekretser i henhold til valglovens § 9-3 og oppnevne stemmestyrer i henhold til valglovens § 4-2.

Lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet

Lov av 29. mai 1981 nr. 38 om vilt

Lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold

Lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold

Lov av 19. juni 2009 nr. 97 dyrevelferdsloven

Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag

Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensingsloven)

Lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbruksloven)

Lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Lov av 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova)

Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff (brann og eksplosjonsvernloven)

Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivloven)

5. Administrasjonsutvalget

I henhold til kommunelovens § 25 er administrasjonsutvalget kommunens partssammensatte utvalg og har den myndighet som følger av dette.

I medhold av kommunelovens § 10 nr. 2 og § 25 delegerer kommunestyret til administrasjonsutvalget å fatte vedtak i følgende saker:

 • Myndighet til å vedta reglement som gjelder tilsettings- og arbeidsvilkår
 • Myndighet forøvrig kan videre delegeres til Rådmannen.
 • Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg.

 
6. Delegering til plan- og utviklingskomité

6.1 Generelt

Komitéen skal behandle alle planer relatert til teknisk drift og tillegges videre myndighet etter en rekke særlover m.m. jf. delegeringsreglement/særskilte vedtak. Komiteen er kommunens faste utvalg for plansaker.

6.2 Delegering etter særlov

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni 2008      nr 71.

Plan- og utviklingskomiteen er fast planutvalg for plan-, areal- og byggesaker i kommunen.

Den myndighet og de oppgaver som kommunen har etter plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 skal behandles av Plan- og utviklingskomiteen.

Det administrative ansvar for planleggingsoppgaver i henhold til plan- og bygningsloven legges til Rådmannen.

Delegering i enkeltsaker til rådmannen:

 • Bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10 og 12-11.
 • Fremme innsigelse etter § 5-4
 • Sende på høring og fastsette planprogram etter §§ 11-13 og 12-9. Når det gjelder§ 11-13 og delegering av myndigheten til å fastsette planprogram for kommuneplan, begrenses delegeringen til mindre omfattende revisjoner av kommuneplanen.
 • Vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel etter § 11-17.
 • Vedta mindre reguleringsplaner etter § 12-12.
 • Vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger etter § 12-14.
 • Nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter § 13-1.
 • Myndighet etter kapittel 15 om innløsning og erstatning.
 • Myndighet til å avgjøre søknader om dispensasjon etter kapittel 19.


Lov av 12.mai 1995 nr.23 om jord (Jordlova)

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som er delegert til kommunen etter rundskriv M-6/2003.

Plan- og utviklingskomiteen skal behandle saker av prinsipiell karakter.

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) av 24. November 2000 nr.82

Komitéen tillegges all myndighet etter vannressursloven så langt loven tillater.

Vegloven av 21.juni 1963nr.23

Komitéen skal være kommunens vegstyremakt etter lovens § 9 tredje ledd. Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

Vegtrafikkloven av 18.juni 1965 nr.4

Komitéen tillegges all myndighet etter vegtrafikkloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

Lov av 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova)

Lov av 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting

Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten

Lov av 5. mai 1961 om grannegjerde

7. Delegering til driftskomitéen

7.1 Generelt

Komiteen skal behandle alle planer relatert til oppvekstsektoren, helse- og velferdssektoren og kultursektoren og tillegges videre myndighet etter en rekke særlover m.m. jf. delegeringsreglement /særskilte vedtak.

7.2 Delegering etter særlov

Barnehageloven av 17. juni 2005 nr 64

Komitéen tillegges all myndighet etter barnehageloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.           

Barnelova av 8 april 1981 nr 7

Komiteen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven.               

Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.juni 2011 nr. 30

Komitéen tillegges all myndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven så langt loven tillater.  Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

Opplærlingslova av 17.juli 1998 nr. 61

Komitéen tillegges all myndighet etter opplæringslova så langt loven tillater.  Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

8. Delegering til Rådmannen

Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensingsloven)

Formannskapets myndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning delegeres til Rådmannen.

Lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbruksloven)

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som er delegert til kommunene etter rundskriv M-6/2003.

Lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som er delegert til kommunene etter rundskriv M-6/2003. 

Lov av 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting

Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne forpaktningsavtaler etter

§ 4 og fastsette forpaktningsavgift etter § 6 dersom partene ikke kommer til en frivillig ordning.

Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som er delegert til kommunene etter rundskriv M-6/2003.

Lov av 5. mai 1961 om grannegjerde

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Lov av 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova)

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff (brann og eksplosjonsvernloven)

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivloven)

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Forskrifter og andre lover

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak etter forskrifter når saken ligger innenfor formannskapets ansvarsområde, vedtaket gjelder enkeltsak eller type sak som ikke er av prinsipiell betydning og delegasjon ikke er i strid med lov og forskrift.

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak etter andre lover enn de som er nevnt ovenfor når saken ligger innenfor Formannskapets ansvarsområde, vedtaket gjelder enkeltsak eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning og delegasjon ikke er i strid med lov og forskrift.

8.4 Annen delegering til Rådmannen

Rådmannen gis fullmakt til å overføre beløp mellom artsgruppe 0 til 5, samt til å øke utgifter tilsvarende økte inntekter i artsgruppene 6 til 9 i driftsbudsjettet innen en ansvarsgruppe og mellom de enkelte ansvarsgrupper.

Rådmannen gis fullmakt til å anta anbud (valg av entreprenør) innenfor vedtatte budsjettrammer.

For vedtatte investeringer og hvor finansiering er ordnet, delegeres det til rådmannen å iverksette de planlagte investeringer.

Myndighet til å forhandle med de ansatte og/eller deres representanter om lønns- og arbeidsvilkår.

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre om tidligere bortfestet tomt i Levanger sentrum kan selges. Likeledes får rådmannen fullmakt til å erverve/selge/bortfeste/innfeste areal i forbindelse med justeringer av målebrev som følge av godkjent reguleringsplan/ bebyggelsesplan.

Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste eiendom som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.

Rådmannen får fullmakt til å leie (ut / inn leie) fast eiendom innenfor en ramme på 1 mill. Øvrige leiekontrakter forelegges Formannskapet.

Myndighet til å godkjenne sentrale forhandlingsprotokoller.

9. Delegering til ordføreren

9.1 Delegering etter Kommuneloven

Ordfører er kommunens representant i årsmøter/generalforsamlinger der slik representasjon ikke er spesielt utpekt av kommunestyret. Ordfører kan utpeke evt. stedfortreder med fullmakt.

Ordføreren er i medhold av § 9 nr.3 kommunens rettslige representant i rettssystemet og underskriver på vegne av kommunen når slik myndighet ikke er tildelt andre.

Ordføreren oppnevner kommunens representanter til generalforsamlinger, årsmøter o.l. dersom ikke annet er bestemt.

9.2 Delegering etter særlov

Straffeprosessloven av 22.mai 1981 nr. 25

Myndighet til å begjære offentlig påtale etter § 81 a andre ledd delegeres til ordføreren. Videre gis ordføreren fullmakt til å be om at det nedlegges påstand om at det kreves erstatning for påført tap, skader m.m.

10. Delegering til andre

Viltloven av 29.mai 1981 nr.38

Kommunens myndighet etter lovens § 4, pkt. 5, delegeres til viltnemda.

Havne-og farvannsloven av 17 april 2009 nr.19

Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen til Trondheim Havn IKS. Vedtatt av Levanger kommunestyre 26.9.2012 – sak 48/12. 

Ansettelse av kommunalsjefer

Ansettelse av kommunalsjefer delegeres til et utvalg bestående av ordfører, rådmannen og en fagforeningsrepresentant.

11. Generelle regler om bruk av delegert myndighet – retningslinjer for bruk av fullmakt

All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettrammene og forutsetningene. Det organ som er delegert avgjørelsesmyndighet er underinstans etter Forvaltningslovens § 33. Det samme gjelder også for videredelegering fra rådmannen.

Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker

Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram for seg til avgjørelse en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt.

Rett til å la være å gjøre bruk av delegert myndighet i spesielle forbindelser

Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organet å ta avgjørelser i spesielle saker. 

Omgjøringsrett

Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak i samsvar med § 35 i forvaltningsloven.

Mindretallsanke

I saker der utvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret/formannskapet, kan 3 medlemmer, ordføreren eller rådmannen før møtet er slutt kreve saken lagt fram for kommunestyret/formannskapet.

KLAGE PÅ VEDTAK

Følger de retningslinjer som er vedtatt i k-sak 001/02 Intern klageordning.


Vurdering:

Det er i det reviderte forslaget ikke opprettet noen nye komiteer. Rådmannen har funnet det hensiktsmessig å foreslå at samkommunenstyrets oppgaver delegeres til eksisterende utvalg og formannskapet.

Med bakgrunn i dette tilrår Rådmannen at forslag til revidert delegeringsreglement vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 04.10.2017 14:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051