Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.10.17 - sak 90/17 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.09.17

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.10.17 90/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt

Høyring

Departement

Frist

Høring Forslag om nye endringer i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet

04.12.2017

Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon

Justis- og beredskapsdepartementet

10.11.2017

Høring - Behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

15.01.2018

Høring om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Arbeids- og sosialdepartementet

20.12.2017

Høringsbrev – forslag til endringer i utlendingsloven (innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet

06.12.2017

Høring endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy

Nærings- og fiskeridepartementet

08.11.2017

Høring - Tilskudd til utleieboliger - utkast til ny forskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

12.11.2017

Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet

10.12.2017

Høring - forslag om endring i straffelovens regler om forvaring

Justis- og beredskapsdepartementet

01.12.2017

Høring - Forslag til ny forskrift om å gi lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 delvis anvendelse for Forsvarets høgskole

Forsvarsdepartementet

08.11.2017

Høring om endring av forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret – akvakultur med vannlevende planter

Nærings- og fiskeridepartementet

01.12.2017

Høring - forslag til lovendring og forskriftsendring om folkehøyskolelovens anvendelse på Svalbard

Kunnskapsdepartementet

07.12.2017

Høring - ny finansavtalelov

Justis- og beredskapsdepartementet

15.12.2017

Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Helse- og omsorgsdepartementet

09.11.2017

Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.11.2017

Høring - endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester

Helse- og omsorgsdepartementet

06.11.2017

Høring - Forslag til endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven

Justis- og beredskapsdepartementet

17.10.2017

Høring om forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler - Krav til regnskap mv.

Kunnskapsdepartementet

03.11.2017

Høring om forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialdepartementet

31.10.2017

Høring – NOU 2017: 15 – Revisorloven

Finansdepartementet

04.12.2017

Høring av rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Helse- og omsorgsdepartementet

01.12.2017

Høring - Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

Arbeids- og sosialdepartementet

01.11.2017

Høring – York-Antwerpen-reglene 2016

Justis- og beredskapsdepartementet

30.11.2017

 
Vurdering:

Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 04.10.2017 14:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051