Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 04.10.17

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetid: 13:00 - 14:15

Sakliste (rev. 02.10.17) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 87/17 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 88/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 89/17 Møteplan 2018 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 90/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.09.17 utredning vedtak
PS 91/17 Delegeringsreglement for Levanger kommune utredning vedtak
PS 92/17 Økonomirapportering 2. tertial 2017 Levanger kommune - Saken utlagt 02.10.17 utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf -  forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp -  forfall
Bjørg A. Boneng  sp varamedlem ap/sp/krf  Kai Lennert Johansen
Geir Tore Persøy  frp varamedlem v/frp x Karl Meinert Buchholdt 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Unni Storstad kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rigmor Strand Bakkan enhet økonomi budsjett/analyse  

 
Orientering:

  • TOBB v/Torbjørn Sotberg «Utviklingsprosjekter i Levanger» 
            Til toppen av siden

 

 

PS 87/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.10.2017

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Ina Helen Kollerud Pedersen og Børge Lund

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Ina Helen Kollerud Pedersen og Børge Lund
        Til toppen av siden

 

PS 88/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.10.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

PS 89/17 Møteplan 2018 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Møteplan for 2018 vedtas.
        Til toppen av siden

 

PS 90/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.09.17

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer .
        Til toppen av siden

 

PS 91/17 Delegeringsreglement for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Forslag til revidert delegeringsreglement vedtas.
        Til toppen av siden

 

PS 92/17 Økonomirapportering 2. tertial 2017 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.10.2017

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende tilleggsforslag:

Som følge av den økonomiske situasjonen ønsker formannskapet å holdes fortløpende orientert.

Forenklet regnskapsrapportering i hvert formannskap med kommentarer om tiltak fra de enheter som har negativt avvik.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Svarva’s tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Økonomirapport for 2. tertial 2017 tas til etterretning.

2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen, og pålegger alle enheter streng kostnadskontroll med innkjøpsstopp og ansettelsesstopp etter nærmere bestemmelser.

3. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:

a.      Det bevilges kr. 300.000,- til kommunal bostøtte. Finansieres av disposisjonsfond.

b.      Overføringer fra Trønderhallen reduseres med kr. 650.000,-. Redusert inntekt dekkes innenfor Fellesområdet

c.      Kulturenheten tilføres kr. 125.000,- til erstatning for at overføring fra IA-fond tas bort fra enheten. Finansieres ved redusert ramme på området for Finanstransaksjoner.

d.      Institusjonstjenesten tilføres 9,2 mill kroner for «pukkelkostnader» knyttet til store strukturendringer innen helse. Finansieres av disposisjonsfond.

e.      På bakgrunn av mottatte skjønnsmidler økes ramma til Hjemmetjenestene med 1,0 mill kr og Institusjonstjenesten med 0,7 mill kroner og post for rammetilskudd økes tilsvarende.

f.       Det bevilges kr. 900.000,- til innredning av arbeidsplasser Levanger rådhus i forbindelse med tilbakeføring av ansatte fra Innherred samkommune. Finansieres av disposisjonsfond.

g.      kr. 840.000,- omdisponeres fra tilskudd til barnehager til området for spesialpedagogisk hjelp i barnehager.

4.      Levanger kommunes investeringsbudsjett endres slik:

a.      Det bevilges kr. 440.000,- til inventar og utstyr ved Frol barnehage, avd. Leirabekken. Finansieres ved momskompensasjon og mottatt tilskudd til utbygging av Leira mottak i 2016.

b.      Det bevilges kr. 875.000,- til innkjøp av buss ved Staupshaugen verksted. Finansieres ved momskompensasjon og mottatt tilskudd til utbygging av Leira mottak i 2016.

c.      Kr. 2.350.000,- fra salg av bygning på Rinnleiret (gnr 253 bnr 34) avsatt i et vedlikeholdsfond til freda/verna bygninger på Rinnleiret. Overskudd/underskudd av drift av leiren, overføres/belastes dette fond ved hvert års slutt.

Som følge av den økonomiske situasjonen ønsker formannskapet å holdes fortløpende orientert. Forenklet regnskapsrapportering i hvert formannskap med kommentarer om tiltak fra de enheter som har negativt avvik.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 04.10.2017 14:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051