Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 04.05.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13:00 - 14:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 44/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 45/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 46/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.04.16 utredning vedtak
PS 47/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 - Levanger kommune utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed  ap varamedlem  ap x Kai Lennert Johansen 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  


Spørsmål:

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående sak i Trønderavisa vedrørende manglende gjennomføring av nasjonale prøver ved Åsen barne- og ungdomsskole.

Rådmannen besvarte spørsmålet


Orienteringer:

 • Kommunereform v/ordfører
  -   Folkeavstemningsdag blir 6. juni 2016 – forhåndsstemming fra 19. mai til og med 3. juni 2016. Disse datoene med forbehold om at Verdal kommune velger samme datoer.
  -   Formannskapets møter i juni blir slik: 1. juni og 15. juni
  -   Kommunestyrets møte blir flyttet til 22. juni 2016. 
  Formannskapet sluttet seg til denne framdriftsplanen.
 • Økonomiplanarbeidet – status v/rådmannen
 • Dialogseminar – rapport v/rådmannen

 

 

 

PS 44/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.05.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 45/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.05.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 27. april 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 27. april 2016 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 46/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.04.16

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.05.2016

Forslag i møte:

Avgjøres av: Driftskomiteen 

Avstemning:

Rådmannens forslag, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse til følgende høringer:

Høring Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

Avgjøres av: Driftskomiteen

        Til toppen av siden

 

PS 47/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.05.2016

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende verbalforslag:

Levanger kommune tar kontakt med private barnehager i Skogn med henblikk på å bygge ut full barnehagekapasitet i området innen utgangen av 2016. All utbygging av barnehager i Skogn skal skje i privat regi. Planene om kommunal barnehage i Skogn skrinlegges.

Begrunnelse

Det er i dag underdekning på barnehageplasser i Skogn. Denne underdekningen håndteres i dag ved å gi tilbud i Levanger sentrum, og det er gitt midlertidige dispensasjoner for utvidelse i noen private barnehager. I stedet for å bygge en kommunal barnehage på Skogn kan denne underdekningen løses ved å gi de private barnehagene i området anledning til en permanent økning i antallet barnehageplasser. Dette vil gi en bedre ressursutnyttelse og en raskere utbygging av et tilstrekkelig barnehagetilbud i Skogn enn en langsom utbygging av en kommunal barnehage.

Avstemning:

Buchholdts verbalforslag avvist med 7 mot 2 stemmer.

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2015 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 14.466.314,12.
 2. Rådmannens årsberetning for 2015 vedtas.
 3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 avsettes til disposisjonsfond.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 04.05.2016 15:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051