Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 03.10.18

Sted: Skogn folkehøgskole
11.30 Oppmøte Skogn folkehøgskole for omvisning/orientering
13.00 - 15.45 Formannskapets møte Skogn folkehøgskole

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (flere)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 83/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 84/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 85/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Synnøve Fløttum utredning vedtak
PS 86/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Linn Beate Tromsdal utredning vedtak
PS 87/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.9.18 utredning vedtak
PS 88/18 Budsjettjustering investeringsbudsjett 2018 utredning vedtak
PS 89/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune utredning  vedtak
PS 90/18 Helse og velferd, ubudsjetterte utgifter - B-sak! Saksframlegget delt ut i møtet u.off. vedtak

     
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed   ap vara  ap/sp/krf  Anita Ravlo Sand  

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Unni Storstad kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Rigmor Strand Bakkan økonomikonsulent  
Marit Berg Ness økonomikonsulent  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Lars Kverkild kommunalsjef  

  
Før møtet ble satt:

 
Orienteringer i møtet:

 
Sak 90/18 ble behandlet i lukket møte – offentlighetslovens §13

 

 

PS 83/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 03.10.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Robert Svarva og Alf Magnar Reberg

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Robert Svarva og Alf Magnar Reberg
 Til toppen av siden


 

PS 84/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 03.10.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
 Til toppen av siden

 

 

PS 85/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Synnøve Fløttum

Saksprotokoll i Formannskap - 03.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Synnøve Fløttum innvilges permisjon fra sine verv som varamedlem til kommunestyret og varamedlem til driftskomiteen fram til 1.8.19.
 Til toppen av siden

 

 

PS 86/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Linn Beate Tromsdal

Saksprotokoll i Formannskap - 03.10.2018

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Som varamedlem til styret i "Stiftelsen Levanger Fotomuseum» velges: Ina Helen Kollerud Pedersen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Linn Beate Tromsdal innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Arild Børseth rykker opp som fast medlem av kommunestyret.

Som varamedlem til styret i "Stiftelsen Levanger Fotomuseum» velges: Ina Helen Kollerud Pedersen
 Til toppen av siden

 

 

PS 87/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.9.18

Saksprotokoll i Formannskap - 03.10.2018

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det avgis høring:

Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven Leirskole og skolebytte i videregående opplæring

 

Avgjøres av: Driftskomiteen


Avstemning:

Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det avgis høring:

Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven Leirskole og skolebytte i videregående opplæring

 

Avgjøres av: Driftskomiteen

  Til toppen av siden

 

PS 88/18 Budsjettjustering investeringsbudsjett 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 03.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. Bruk av lån foreslås redusert med 60,763 millioner kroner, momskompensasjon foreslås økt med 0,817 mill. kroner, inntekter fra salg forslås redusert med 6,0 mill. kroner og tilskudd foreslås økt med 18,146 mill. kroner.
   Til toppen av siden

 


PS 89/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 03.10.2018

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP alternativt forslag til innstilling.

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:

Investering:

 • Halsteinborgen – kuttes
 • Opprustning Skånestangen – kuttes
 • Friområde sentrum, Munkeby tursti – kuttes
 • Avlastningsveier sentrum – kuttes. 2 mill overføres til opprustning og asfaltering av veier
 • Snarveiprosjekt – kuttes
 • Sentralkjøkken utsettes til 2020

 
Driftsbudsjett:

 • Opprettholde svømmehallen på Skogn.
 • Reduksjon i Rådmannens stab og Service- og digitaliseringssenteret på kr. 1,5 mill. Brukes til å opprettholde svømmehallen på Skogn.
 • Det forventes reduksjon i drift pga mindre investering


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet alternativt forslag til innstilling.

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:

Endringsforslag til punkt 1:

Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Punktet «Nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg» endres til «Institusjonsplasser og nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg». Årlige bevilgninger endres til:

2019

2020

2021

2022

3

20

65

65

Begrunnelse:

Forslaget innebærer en økning til utbygging innen pleie- og omsorg på 61 millioner kroner utover rådmannens forslag. For Venstre er det viktig å øke andelen institusjons-/ sykeheimsplasser. De omleggingene som foregår innen omsorgssektoren i dag, innebærer at antallet institusjonsplasser med døgnbemanning ved Staup helsehus, reduseres fra dagens 44 plasser. Dette til tross for at budsjettdokumentet tydeliggjør at sykehjem / flere institusjonsplasser kan være en løsning på kapasitetsproblemene innen omsorgssektoren.

Nytt punkt 4 k:

Studentboliger eid av studentsamskipnaden (Studentinord)

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og Vordals forslag, ble Vordals forslag tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

Buchholdts endringsforslag, pkt. 1, avvist med 8 mot 1 stemme.

Buchholdts tilleggsforslag, nytt punkt 4, avvist med 5 mot 4 stemmer.

INNSTILLING:

1. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022, herunder budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas med følgende endringer:

Investering:

 • Halsteinborgen – kuttes
 • Opprustning Skånestangen – kuttes
 • Friområde sentrum, Munkeby tursti – kuttes
 • Avlastningsveier sentrum – kuttes. 2 mill overføres til opprustning og asfaltering av veier
 • Snarveiprosjekt – kuttes
 • Sentralkjøkken utsettes til 2020

 
Driftsbudsjett:

 • Opprettholde svømmehallen på Skogn.
 • Reduksjon i Rådmannens stab og Service- og digitaliseringssenteret på kr. 1,5 mill. Brukes til å opprettholde svømmehallen på Skogn.
 • Det forventes reduksjon i drift pga mindre investering

 

2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2019 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:

a)      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer

b)     Skogn folkehøgskoles eiendommer

c)      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer

d)     Markabygda Montessoriskoles eiendommer

e)      Levanger videregående skoles eiendommer

f)      Trondheim Havn IKSs eiendommer

g)     Innherred Renovasjons eiendommer

h)     Museenes eiendommer

i)       Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver

j)       Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     

 1. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 2. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 3. Nye gebyr- og betalingssatser for 2019 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten 2018.
 4. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 40.000.000,-.
 5. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 184.730.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
   

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.
 Til toppen av siden

 

 

PS 90/18 Helse og velferd, ubudsjetterte utgifter (B-sak)

Saksprotokoll i Formannskap - 03.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering. 

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 04.10.2018 16:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051