Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 03.02.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13:00 - 15:40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 12/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 13/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 14/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.01.16 utredning vedtak
PS 15/16 Høring – endringer i valgloven utredning vedtak
PS 16/16 Trøndelagsutredningen - høringsuttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 17/16 Bosetting av flyktninger i 2016 utredning vedtak
PS 18/16 Levanger kommunes lokale retningslinjer for likeverdig behandling mellom kommunale og ikke kommunale barnehager utredning vedtak
PS 19/16 Budsjett for SMISO - senter mot incest og seksuelle overgrep utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Øyvind Nybakken enhetsleder kommunalteknikk  
John Helge Holmen kommunalteknikk  

 
Orienteringer:

        Til toppen av siden

 

 

 

PS 12/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 13. januar 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 13. januar 2016 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 13/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 14/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.01.16Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2016

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse til følgende høring:

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Avstemning:

Sands forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse til følgende høring:

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

        Til toppen av siden

 

 

PS 15/16 Høring – endringer i valgloven

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om å gjøre følgende lovendringer i valgloven:

 1. Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen og forenklet fremgangsmåte for mottak av fremmede stemmer innføres som en frivilling ordning for kommunene.
 2. Presisering og forenkling av lovteksten i valgloven § 3-4, slik at det fremkommer at den som unnlater å kreve seg fritatt innen den fristen valgstyret setter, ikke kan nekte å motta valg.


Levanger kommune mener det er alternativet om avtale med posten som peker seg ut som den beste løsningen for håndtering av sent innkomne forhåndsstemmer. 

Uavhengig av høringsnotatet vil Levanger kommune bemerke:
Ved bruk av ordinær postgang vil det uansett være forhåndsstemmer som kommer for sent fram. Departementet har valgt å ikke videreføre forsøk med forhåndsstemmegivning over internett. Vi vil foreslå at en kan la valgstyrene tillate elektronisk forhåndsstemmegivning i kontrollerte omgivelser. Ved å la velgeren få avgi forhåndsstemme på pc i valglokalet vil en unngå forsinkelse med postforsending av stemmene.
        Til toppen av siden

 

 

PS 16/16 Trøndelagsutredningen - høringsuttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2016

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

 1. Så lenge det i Trøndelagsutredningen mangler avklaringer på oppgavefordelingen mellom kommuner, fylker og stat, foreligger det etter Levanger kommune sin oppfatning et for dårlig grunnlag til å slå sammen fylkeskommunene. I utredningen savnes også en nærmere drøftelse av mulige negative konsekvenser av en eventuell sammenslåing.
 2. For at avgjørelsen skal ha legitimitet og oppslutning i den nordtrønderske befolkningen, krever Levanger kommune at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming før fylkestinget tar endelig stilling til saken.
 3. Hvis fylkestingene velger å slå sammen fylkene må intensjonsavtalen fremheve viktigheten av å ha fokus på en balansert og bærekraftig utvikling av Trøndelag. Regional utvikling må ivaretas minst like godt som i de nåværende fylkeskommuner slik at det skapes balanse mellom Trondheimsregionen og distriktene. Dette er nødvendig for å oppnå vekst i hele Trøndelag.
 4. Det må fremgå av intensjonsavtalen at arbeidsplasser og kompetanse i Levanger som er tilknyttet nære samarbeidsaktører av fylkeskommunen sikres, for eksempel Levanger videregående skole og Levanger sykehus.
 5. Som et ledd i å oppnå balanse mellom en sterk Trondheimsregion og de øvrige deler av Trøndelag, bør både politisk og administrativ ledelse av det nye fylket plasseres på Steinkjer.


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Alternativt forslag, punkt 3:

Levanger kommune går inn for at den nye regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjoner og ordførerfunksjoner, samt fylkesmannsembetet i en ny region legges til Steinkjer.

Nytt punkt 4:

Levanger kommune ser det som unødvendig å avholde en folkeavstemning om sammenslåing av fylkene.

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Punkt 3 i rådmannens innstilling strykes.

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

For at avgjørelsen skal ha legitimitet og oppslutning i den nordtrønderske befolkningen, krever Levanger kommune at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming før fylkestinget tar endelig stilling til saken.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Sands forslag til vedtak, ble rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Pedersens endringsforslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 2, vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Buchholdts forslag, angående administrasjonssenter, avvist med 5 mot 4 stemmer.

Rebergs forslag, angående folkeavstemning, avvist med 6 mot 3 stemmer.

Buchholdts forslag, angående folkeavstemning, avvist med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune vurderer Trøndelagsutredningen som et meget godt grunnlag for beslutning om samling av de to Trøndelagsfylkene.
 2. Levanger kommune støtter forslaget om samling av dagens to fylker i Trøndelag til et nytt Trøndelagsfylke med tilhørende forslag til intensjonsplan.
          Til toppen av siden

 

 

PS 17/16 Bosetting av flyktninger i 2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2016

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Levanger kommune legger til grunn at dagens system med at staten dekker de ekstra kostnadene dette medfører videreføres.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Svarvas tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune imøtekommer anmodningen om å bosette inntil 71 flyktninger i 2016
  - herav 12 enslige mindreårige over 16 år i bofellesskap/hybel med oppfølging og 5 under 15 år som skal bo i fosterheim
 2. Levanger kommune forbereder for en bosetting av 85 flyktninger i 2017
   - antall enslige mindreårige vil bli fastsatt etter erfaring/vurdering av årets bosetting
 3. Levanger kommune legger til grunn at dagens system med at staten dekker de ekstra kostnadene dette medfører videreføres.
          Til toppen av siden

 

 

PS 18/16 Levanger kommunes lokale retningslinjer for likeverdig behandling mellom kommunale og ikke kommunale barnehager

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2016

Saken trukket i møtet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 19/16 Budsjett for SMISO - senter mot incest og seksuelle overgrep

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2016

Habilitet:

Astrid Juberg Vordal (SP) ba om formannskapets vurdering av sin habilitet. Hun fratrådte møtet. Vordal ble av et enstemmig formannskap erklært inhabil. Vordal fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Budsjett for SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) 2016 godkjennes.
    Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 11.02.2016 14:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051