Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 02.12.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 - 14:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 111/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 112/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 113/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.11.15 utredning vedtak
PS 114/15 Fornyelse av kommunale salgs - og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk for perioden 01.01.2016 - 31.12.2019 utredning vedtak
PS 115/15 Bunnpris Levangernesset v/ foretaksnummer 963 902 719, Håvard Aunan AS - Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utredning vedtak
PS 116/15 Vann og avløpsgebyr 2016 utredning vedtak
PS 117/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf - forfall
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Anni Pedersen Boneng  sp   vara ap/sp/krf   x Ingrid Olga Hallan 
Khalil Obeed  ap  vara  ap/sp/krf   x Robert Svarva 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Øystein Lunnan kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  


Spørsmål:

Bjørg Anni Pedersen Boneng  (sp) stilte spørsmål angående leiepriser i omsorgsboliger.

Rådmannen opplyste at det vil komme egen sak på dette i 2016.
Til toppen av siden

 

 

PS 111/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.12.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 112/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.12.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 25. november 2015 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 25. november 2015 godkjennes.
Til toppen av siden

 

 

PS 113/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.11.15

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.12.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
Til toppen av siden

 

 

PS 114/15 Fornyelse av kommunale salgs - og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk for perioden 01.01.2016 - 31.12.2019

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.12.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Samtlige, allerede innvilgede salgs – og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk med de endringer som fremgår av saksframlegg, fornyes for perioden 01.01.2016 – 31.12.2019.
Til toppen av siden

 

 

PS 115/15 Bunnpris Levangernesset v/ foretaksnummer 963 902 719, Håvard Aunan AS - Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.12.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Bunnpris Levangernesset v/ foretaksnummer 963 902 719, Håvard Aunan AS, innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 for periodene 02.12 – 31.12.2015 og 01.01.2016 – 31.12.2019.
 2. Håvard Aunan (16.04.66) og Håvard Frantzvåg (10.10.79) godkjennes som salgsbevillingens styrer og stedfortreder. 
  Til toppen av siden

 

 

PS 116/15 Vann og avløpsgebyr 2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.12.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2013 – 2017 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2016.
 2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016 – 2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting for gebyrstørrelse i 2016

        Til toppen av siden


 

 

PS 117/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.12.2015

Utdelt i møte:

- Økonomiske oversikter PDF - excel

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP følgende alternative forslag til innstilling:

Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende endringer:  

 1. For å bedre budsjettarbeidet samt sikre raskere implementering av budsjettvedtak skal budsjett for 2017 samt økonomiplan 2017-2020 vedtas innen 1. oktober 2016, med revidering i desember hvor evt. endringer i statsbudsjettet tas inn.
 2. Budsjett for 2017 skal vedtas med en margin på minimum 1,5 %. Denne marginen skal ligge inne allerede ved rådmannens forslag til budsjett.
 3. De tidligere vedtatte årlige tilskuddene til korps og grendehus stadfestes. I tillegg økes det kommunale tilskuddet til korps i tilknytning til spilling 17.mai til kr 5000 pr. korps. Dette dekkes inn over rammen til kulturenheten. 

 4. - Punktet i økonomiplanen som omhandler flytting av ungdomstrinnet på Ytterøy fjernes.
  - Kommunestyret skal involveres i utbygging/rehabilitering av Ytterøy skole og barnehage når kostnader for ulike alternativ foreligger. Sak legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2016.
 5. Det må arbeides for bedre mobildekning på steder uten akseptabel dekning, f. eks langs vegen Ekne-Frosta.


Forslag til endringer i investeringsbudsjettet:

 1.  
  a. Samferdsel/miljøtiltak:
  Veg/parkeringsplasser/gatelys:
  Ramme økes med kr. 2 millioner som skal gå til oppgradering/asfaltering kommunale veger.
  Finansieres med kr.
  Kr. 1 million fra postering næringsareal-regulering/infrastruktur
  Kr. 1 million fra postering Kunst i offentlig rom

  b. I økonomiplanperioden 2017 til 2019 økes rammen til oppgradering/asfaltering kommunale veger med kr. 2 millioner pr. år. Dette er en økning utover foreslått ramme pr. år under posten veg/parkeringsplasser/gatelys.
    
 2. Avlastningsveger sentrum:
  Rammen på kr. 3 millioner skal blant annet brukes til planlegging av følgende avlastningsveger:
  - Ny avlastningsveg fra gamle brufot ved Levanger kirke mot Moan.
  - Ny avlastningsveg ved forlengelse av Sørvegen, over Levangerelva og i retning av der fylkesvei 125 krysser over E6.
  Disse to vegene skal være ferdig regulert innen utgangen av økonomiplanperioden.


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Reduserte investeringer

 

2016

2017

2018

2019

Åsen barnehage

 

1

10

10

Skogn barnehage

 

7

15

 

Sum red. investeringer

 

8

25

10


Begrunnelse

I følge rådmannens kommentarer til budsjett og økonomiplan er det i dag underdekning på barnehageplasser i Skogn. Denne underdekningen håndteres i dag ved å gi tilbud i Levanger sentrum, og det er gitt midlertidige dispensasjoner for utvidelse i noen private barnehager. I stedet for å bygge en kommunal barnehage på Skogn kan denne underdekningen løses ved å gi de private barnehagene i området anledning til en permanent økning i antallet barnehageplasser. En videre utbygging av barnehageplasser i Åsen søkes også løst ved hjelp av private barnehager. 

Avstemning:

Buchholdts endringsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Pedersens sitt alternative forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, med vedtatte endringe/tillegg i møtet, enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende endringer: 
  a. For å bedre budsjettarbeidet samt sikre raskere implementering av budsjettvedtak skal budsjett for 2017 samt økonomiplan 2017-2020 vedtas innen 1. oktober 2016, med revidering i desember hvor evt. endringer i statsbudsjettet tas inn.
  b. Budsjett for 2017 skal vedtas med en margin på minimum 1,5 %. Denne marginen skal ligge inne allerede ved rådmannens forslag til budsjett.
  c. De tidligere vedtatte årlige tilskuddene til korps og grendehus stadfestes. I tillegg økes det kommunale tilskuddet til korps i tilknytning til spilling 17.mai til kr 5000 pr. korps. Dette dekkes inn over rammen til kulturenheten. 
  d.
  - Punktet i økonomiplanen som omhandler flytting av ungdomstrinnet på Ytterøy fjernes.
  - Kommunestyret skal involveres i utbygging/rehabilitering av Ytterøy skole og barnehage når kostnader for ulike alternativ foreligger. Sak legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2016.
  e. Det må arbeides for bedre mobildekning på steder uten akseptabel dekning, f. eks langs vegen Ekne-Frosta.


Forslag til endringer i investeringsbudsjettet:


 1. a. Samferdsel/miljøtiltak:
  Veg/parkeringsplasser/gatelys:
  Ramme økes med kr. 2 millioner som skal gå til oppgradering/asfaltering kommunale veger.
  Finansieres med kr.
  Kr. 1 million fra postering næringsareal-regulering/infrastruktur
  Kr. 1 million fra postering Kunst i offentlig rom

  b. I økonomiplanperioden 2017 til 2019 økes rammen til oppgradering/asfaltering kommunale veger med kr. 2 millioner pr. år. Dette er en økning utover foreslått ramme pr. år under posten veg/parkeringsplasser/gatelys. 
   
  Avlastningsveger sentrum:
  Rammen på kr. 3 millioner skal blant annet brukes til planlegging av følgende avlastningsveger:
  - Ny avlastningsveg fra gamle brufot ved Levanger kirke mot Moan.
  - Ny avlastningsveg ved forlengelse av Sørvegen, over Levangerelva og i retning av der fylkesvei 125 krysser over E6.
  Disse to vegene skal være ferdig regulert innen utgangen av økonomiplanperioden.
 2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2016 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.
 4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

  Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

  For øvrig fritas:
  • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
  • Skogn folkehøgskoles eiendommer
  • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
  • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
  • Levanger videregående skoles eiendommer
  • Trondheim Havn IKSs eiendommer
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Museenes eiendommer
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.
     
 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 6. Det vedtas økonomireglement for 2016 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2016 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 298.500.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 02.12.2015 15:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051