Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.10.19 - sak 104/19 - Søknad om etterlønn som varaordfører

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/5876
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.10.19 104/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Varaordfører Alf Magnar Reberg tilstås godtgjøring som varaordfører 1 mnd etter konstituering av nytt kommunestyre 16.10.2019. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Alf Magnar Reberg søker om etterlønn som varaordfører etter at hans funksjon som varaordfører er slutt den 16. oktober 2019.  

Situasjonen er slik at han ikke har noe arbeid å gå til etter denne datoen. Han har søkt og søker fortsatt på aktuelle jobber som utlyses. Han søker derfor om 3 mnd. etterlønn som varaordfører da varaordførervervet har vært hans hovedinntektskilde siden 2015. Varordførervervet er satt til 50% av ordførers verv som tilsvarer 100% stilling.

Levanger kommunes godtgjøringsreglement har denne bestemmelsen angående etterlønn, pkt. 1.6: Ordfører gis ved avslutning av vervet etterlønn i inntil 3 måneder. Etterlønn utover 1,5 måned bortfaller ved inntreden i ny stilling. Vi har derfor ingen bestemmelse angående etterlønn for varaordfører. Problemstillingen var ikke aktuell for fire år siden da daværende varaordfører gikk ut i pensjon.

Vurdering:

Ettersom det vedtatte godtgjøringsreglementet ikke har noen bestemmelse om etterlønn for varaordfører må det legges til grunn at kommunestyret har sett for seg at godtgjøringen opphører fra det konstituerende møtet i det nye kommunestyret der det velges ny varaordfører som får godtgjøring fra denne dato. 

Rådmannen har vurdert det slik som at administrasjonen må legge opp til at godtgjøringen opphører 16.10. Jeg oppfatter at formannskapet bør kunne behandle søknaden om etterlønn og foreta en skjønnsmessig vurdering.

Selv om ny kommunelov ikke trår i kraft før etter det konstituerende møtet kan nevnes at det i dennes § 8-6 er tatt inn en presisering om at «Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet».  

Etter en samlet vurdering har rådmannen kommet fram til at det kan være naturlig å tilrå at det gis en viss etterlønn i dette tilfelle. Rådmannen tilrår at det gis en måned etterlønn, som er tilsvarende oppsigelsestid for vikariater og engasjement. Det er ikke urimelig at en varaordfører som har hatt sitt verv som hovedinntektskilde får tilvarende behandling. Det vil i så fall bli dobbel godtgjøring for varaordfører i oktober. Det er ikke budsjettert med dette, og kan føre til et merforbruk på i overkant av 50.000 på dette ansvarsområdet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 02.10.2019 16:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051