Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 02.10.19

Sted/tid: Formannskapssalen, Levanger rådhus
12:00 Skogn helsetun for befaring, befaring Levanger bo- og aktivitetssenter
13.30 - 14.30 Formannskapets møte, formannskapssalen

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 96/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 97/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 98/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.09.19 utredning vedtak
PS 99/19 Nytt sentralkjøkken i Levanger utredning vedtak
 PS 100/19 Høring av forskrift for håndtering av gummigranulat utredning vedtak
 PS 101/19 Omdisponering av budsjett 2019 utredning vedtak
PS 102/19 TV-aksjonen 2019 - kommunekomite - søknad om støtte utredning vedtak
PS 103/19 Partssammensatte utvalg - vurdering opp mot ny kommunelov utredning vedtak
PS 104/19 Søknad om etterlønn som varaordfører utredning vedtak
PS 105/19 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune utredning vedtak
PS 106/19 Kommunens delegeringsreglement - tilpasning til ny kommunelov utredning vedtak 
PS 107/19 Reglement folkevalgte organer - tilpasning til ny kommunelov utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  

 

Orienteringer:

Ulv i saueflokkene i Levanger v/enhetsleder Øystein Lunnan og rådgiver Rune Sørholt - presentasjon PDF

    Til toppen av siden

 

PS 96/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Kai Lennert Johansen og Anita Ravlo Sand.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Kai Lennert Johansen og Anita Ravlo Sand.
    Til toppen av siden

 

 

PS 97/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

PS 98/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.09.19

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
    Til toppen av siden

 

PS 99/19 Nytt sentralkjøkken i Levanger

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes. Saken innarbeides i behandlingen av kommende budsjett og økonomiplan. Alternativene med lokale kjøkken og eventuell renovering av kjøkken på Skogn tallfestes nærmere.

Avstemning:

Lunds forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken utsettes. Saken innarbeides i behandlingen av kommende budsjett og økonomiplan. Alternativene med lokale kjøkken og eventuell renovering av kjøkken på Skogn tallfestes nærmere.
    Til toppen av siden

 

PS 100/19 Høring av forskrift for håndtering av gummigranulat

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Levanger kommune støtter utarbeidelse av forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale.
  2. Levanger kommune støtter alternativ 1 i overgangsbestemmelser, § 23A-12.
  3. Levanger kommune ønsker et punkt i forskriften som hindrer gjenbruk av brukt kunstgress.
        Til toppen av siden

 

PS 101/19 Omdisponering av budsjett 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Rådmannen innstiller at 500 000,- overføres fra investeringsprosjekt «Kjønstadmarka 3» til investeringsprosjekt «Gottås lekeplass».
    Til toppen av siden

 

PS 102/19 TV-aksjonen 2019 - kommunekomite - søknad om støtte

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Leder: Gerd Haugberg

Nestleder: Ordfører

Avstemning:

Rådmannens forslag, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2019 til CAREs arbeid oppnevnes: Gerd Haugberg

Som nestleder oppnevnes: Ordfører

Ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen. 

TV-aksjonen 2019 innvilges et tilskudd på kr. 20.000. Beløpet dekkes over 14700-1000-1000.
    Til toppen av siden

 

PS 103/19 Partssammensatte utvalg - vurdering opp mot ny kommunelov

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

PS 104/19 Søknad om etterlønn som varaordfører

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Habilitet:

Alf Magnar Reberg ble av et enstemmig formannskap erklært inhabil. Han fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Søknad om etterlønn som varaordfører innvilges ikke.

Avstemning:

Johansens forslag til vedtatt med 5 mot 3 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak.

VEDTAK:

Søknad om etterlønn som varaordfører innvilges ikke.
    Til toppen av siden

 

PS 105/19 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 «Forskrift for folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune» vedtas. Forskriften trer i kraft ved det konstituerende kommunestyremøtet for perioden 2019-2023.

Formannskap 2019-2023 setter ned et utvalg for revidering av forskrift om godtgjøring i løpet av 2020.
    Til toppen av siden

 

PS 106/19 Kommunens delegeringsreglement - tilpasning til ny kommunelov

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Vedlagte forslag til oppdatert delegeringsreglement vedtas.
    Til toppen av siden

 

PS 107/19 Reglement folkevalgte organer - tilpasning til ny kommunelov

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til reglement for kommunestyret, formannskapet, plan- og utviklingsutvalg, driftsutvalg, administrasjonsutvalg, eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet, vedtas og gjøres gjeldende fra konstituerende kommunestyremøte.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 02.10.2019 16:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051