Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.03.16 - sak 30/16 - Arbeid med sikte på å øke stillingsstørrelser i helse- og omsorg

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven 
Arkivref. 2016/793
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.03.16 30/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I forbindelse med sak 79/15 Budsjett og økonomiplan den 16.12.2015 vedtok kommunestyret etter forslag fra Gunnar Løvås (SV) følgende:

I Levanger kommune er det ca. 545 ansatt i helse- og omsorgstjenesten. Av disse er ca. 110 ansatt i 100 % stilling, resten som er 80 % har stillingsstørrelser på 15 % og oppover. I tillegg brukte kommunen 52 millioner kroner til vikarbruk i 2014. Kommunestyret ber derfor rådmannen legge fram en sak som har til hensikt å øke antall heltidsstillinger i helse og omsorgstjenesten i kommunen. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av første halvår 2016. 

I Levanger kommune er det pr. dato og i f.h.t. til en oversikt utarbeidet av personal og organisasjonsenheten ca. 415 årsverk innenfor helseområdet inkludert NAV-kommune, fordelt på 620 ansatte. Av totalt antall ansatte er det 124 personer som har hele stillinger (100%). Antallet som har stillingsstørrelse over 70 % er 312.

119 ansatte har en stillingsstørrelse under 50 % og 76 ansatte har stillingsstørrelse lik eller under 30%. Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen vil da bli 67 % for helse og omsorg.

Når det gjelder vikarbehovet så er dette sammensatt av en rekke hendelser hvor egen sykdom og er den største faktoren. Men i denne gruppa finnes også fravær som følge av lov- eller avtalefestede permisjoner. Det betyr at alle pengene som settes av til denne typen utgifter i driftsbudsjettene ikke kan fases over til større stillinger. Helse og omsorg sin estimerte andel av kommunens totale vikarutgifter ligger nokk mellom 20 – 25 mill. Som enhet er det fortsatt et mål å komme lavere på sykefravær for på den måten å redusere bruken av vikarer.

På bakgrunn av dette og det faktum at vi trenger større stabilitet i arbeidsmiljøene som skal drifte morgendagens kommunale helse- og omsorgstilbud, startet enhetene på slutten av 2015 et arbeid med å legge grunnlaget for å kunne bygge opp en arbeidsplan/turnus i de nevnte tjenestestedene (Staup og Åsen). Drøftingene foregår fortsatt med et mål om at kompetansebehov og bemanningsplaner skal underbygge behovet for hele stillinger (100 %). I tråd med avtaleverket ble det derfor lagt opp en drøfting av en ny rammeavtale som grunnlag for gjennomsnittsberegning og utarbeiding av års-turnus med rammer for søn- og helligdagsbelastning. Fra arbeidsgiver er det en målsetting at alle ansatte som ønsker det skal få hel stilling.

Det er imidlertid viktig å kjenne til de faktorer som utfordrer med tanke på å få etablert en arbeidsplan med bare hele stillinger. Gjeldende lov- og avtaleverk gir ansatte rettigheter i f.h.t. erstatningsfridager for arbeid på sønn- og/eller helligdager i tillegg til at halvparten av røde dager skal være fridager. Det er også et prinsipp i Norge at mer «ubekvem» arbeidstid ( som nattvakter, søn- og helligdager) gir lavere uketimetall.

Dette er noe av grunnlaget for at 1 person på jobb til alle døgnets tider (24 timer) krever en turnus med 4,7 årsverk. To personer døgnet rundt krever nesten 10 årsverk o.s.v

For at vi skal komme nærmere en tilstand hvor alle som ønsker det skal få tilbud om hele stillinger så må vi gjennom drøftinger med tillitsvalgte komme fram til enighet om en gjennomsnittsberegning for et helt år av gangen (to halvårsperioder). Dette gjør det mulig å beregne og fordele arbeid og fritid slik at vi ikke får opphopning av ansatte i ukedagene.   

Dette bygger på det faktum at arbeidsuka til ansatte i turnus med to skift er 35,5 timer. Uka består av syv dager total 168 timer hvor alle timer og alle dager skal bemannes.  

Vurdering:

Aktivitetsplanen for helsehuset på Staup tilsier at det blir mindre forskjeller på helg- og ukedager, men større forskjeller i bemanningen på natt- og dagtid. Dette vil sammen med en års-turnus og muligheter for de som ønsker det å gå flere helger, mot godtgjøring, gi et godt utgangspunkt for å kunne tilby de som ønsker det hel stilling.

I Adresseavisen fra 01.12.2015 kan vi lese om et heltidsprosjekt som ikke lyktes og debatten rundt hvorfor dette ikke lyktes er viktig grunnlag for det arbeidet videre med nå. Grunnbemanning som er robust nok og ikke trenger vikarer og innleie ved korttids sykefravær. God ledelse og teamstruktur hvor kompetanseoverføring er satt i system kan lette arbeidet med å skape et arbeidsmiljø hvor ansatte kjenner et ansvar for resultatene.

Det mest overraskende for arbeidsgiver i denne saken er vel diskusjonen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte om at 100 % stillinger ikke uten videre er noe ansatte ønsker eller makter å stå i over tid innen helse og omsorg.

Uansett vil arbeidet gå videre, og vi håper å kunne starte Staup Helsehus og Omsorgssenteret i Åsen med års-turnus og mange heltids ansatte. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.03.2016 07:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051