Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.03.16 - sak 21/16 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.02.16

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.03.16 21/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høring

Departement

Frist

Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Finansdepartementet

05.04.2016

Høring - lovforslag om endring i eierseksjonsloven og borettslagsloven - regelen om legalpanterett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11.04.2016

Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet

01.07.2016

Høring – forslag til endringer i legemiddelforskriften § 14-14

Helse- og omsorgsdepartementet

18.05.2016

Høring - Delutredning 1 fra Hvitvaskingslovutvalget

Finansdepartementet

01.05.2016

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

20.05.2016

Høringsutkast – Lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter

Samferdselsdepartementet

24.03.2016

Høring - Alminnelig høring - forslag til endringer i lov 21. juni 1963 nr. 23 veglova med forskrifter og lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med forskrifter

Samferdselsdepartementet

21.03.2016

Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser

Landbruks- og matdepartementet

21.03.2016

Høring av EU-kommisjonens forslag til forordning om langsiktig kapasitetstildeling (FCA)

Olje- og energidepartementet

28.04.2016

Høring - Forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven

Nærings- og fiskeridepartementet

05.04.2016

Høring - forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift

Samferdselsdepartementet

11.03.2016

Høring - NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder

Klima- og miljødepartementet

03.05.2016

Høring – endringer i straffeprosessloven og politiloven – utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten

Justis- og beredskapsdepartementet

01.05.2016

Høring - Forenkling av prisutjevningordningen for melk

Landbruks- og matdepartementet

11.03.2016


Vurdering:

Rådmannen foreslår ikke at det legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.03.2016 07:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051