Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 02.03.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13:00 - 15:15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 20/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 21/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.02.16 utredning vedtak
PS 22/16 Cittaslowråd - oppnevning av medlemmer 2016-2017 utredning vedtak
PS 23/16 Økonomisk støtte for 2016 - særskilte sponsorobjekter
- Brev fra Levanger idrettsråd av 29.02.16 PDF
utredning vedtak
PS 24/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning utredning vedtak
PS 25/16 Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høringsuttalelse utredning vedtak
PS 26/16 Høring framtidig eierskap til NTE - Nord-Trøndelag fylkeskommune utredning vedtak
PS 27/16 Høring - forskrift om klageordning i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestruktur i politi - og lensmannsetaten utredning vedtak
PS 28/16 Sommerjobb for ungdom 2016 Levanger Kommune utredning vedtak
PS 29/16 Ytterøy barnehage, ekstra personalressurs utredning vedtak
PS 30/16 Arbeid med sikte på å øke stillingsstørrelser i helse- og omsorg utredning vedtak
PS 31/16 Leiepriser i omsorgsboliger utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf - 25.02.16 
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - 17.02.16 
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng  sp varamedlem sp   x Anita Ravlo Sand
Khalil Obeed  ap varamedlem  ap   x Ina Helen Kollerud Pedersen

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Unni Storstad kommunalsjef  


Orientering

 
Ordføreren refererte fra møter i forhandlingsutvalget for kommunereformen.

 

 

 

PS 20/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 3. februar 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 3. februar 2016 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 21/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.02.16

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
        Til toppen av siden

 

 

PS 22/16 Cittaslowråd - oppnevning av medlemmer 2016-2017

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag:

Som politisk valgte representanter til Cittaslowrådet for perioden 2016-2017 velges:

Fra formannskapet oppnevnes: Ingrid Olga Hallan

Driftskomiteen bes oppnevne en politisk representant.

Plan- og utviklingskomiteen bes oppnevne en politisk representant.

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som politisk valgte representanter til Cittaslowrådet for perioden 2016-2017 velges:

Fra formannskapet oppnevnes: Ingrid Olga Hallan

Driftskomiteen bes oppnevne en politisk representant.

Plan- og utviklingskomiteen bes oppnevne en politisk representant.
        Til toppen av siden

 

 

PS 23/16 Økonomisk støtte for 2016 - særskilte sponsorobjekter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Under definisjonen særskilte sponsorobjekter, innvilges følgende sponsorstøtte fra Levanger kommune for året 2016 :

 • Levanger håndballklubb – Kr. 100.000,-.
 • Levanger fotballklubb – Kr. 125.000,-.
 • Frol i.l., orienteringsavdelingen – Kr. 65.000,-.

Innvilget beløp stort kr. 290.000,- belastes konto nr. 14703 – 1000 – 1000 – overføringer til andre.
        Til toppen av siden

 

 

PS 24/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Rådmannen endret sin innstilling – pkt. 3:

Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg (valglovens § 2-2), dog med at nedre grense for stemmerett settes til 16 år (født i 2000)

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Under forutsetning av at det foreligger intensjonsavtale med andre kommuner om kommunesammenslåing gjennomføres rådgivende folkeavstemming. Hensikten med folkeavstemming er at innbyggernes oppfatning om eksisterende alternativer blir hørt før kommunestyrets beslutningsprosess.

 1. Folkeavstemningen finner sted mandag 23. mai.
 2. Valgstyret tillegges ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkeavstemningen.
 3. Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg (valglovens § 2-2), dog med at nedre grense for stemmerett settes til 16 år (født i 2000)
 4. Skjæringsdato for manntallsføring settes til 1. april 2016 dvs. at de som er manntallsført i Levanger pr 1. april 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemmingen.
 5. Det produseres ikke valgkort til folkeavstemmingen.
 6. Manntallet legges ut til ettersyn på tilsvarende steder som ved ordinære valg (dvs. ved servicekontoret i Levanger rådhus), så snart det er tilgjengelig.
 7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme den endelige utformingen på stemmesedler.
 8. Ordinær forhåndsstemming på servicekontoret i perioden 2. mai til og med 20.mai. Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegivning i tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er relevant.
 9. Det brukes brevstemmegivning i stedet for normal tidligstemming, utenriksstemming og stemmegivning innenriks for de som ikke har mulighet til å avgi ordinære forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen. Brevstemmer mottas fra 2. mai t.o.m. valgdagen kl 21.00. På grunn av manglende legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene tilsvarende regler for mottatte stemmer på valgdagen, d.v.s. etter at avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene
 10. Valgstyret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for forhåndsstemmegivning på institusjon og ambulerende stemmegivning (hjemmestemming).
 11. Valgstyret fastsetter stemmesteder og tidspunkter for stemmegivning.
 12. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om godkjenning av stemmesedler, opptelling og protokollering legges til grunn så langt det er relevant.
 13. Valgstyret utarbeider en prosedyre for å behandle eventuelle klager på avstemmingen, herunder ekstern ankeinstans.
 14. Det gis fullmakt til valgstyrets leder i samarbeid med administrasjonen å ta avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning, herunder oppnevning av valgmedarbeidere, annonsering, frister ol.
 15. Kostnadene for gjennomføring av rådgivende folkeavstemning regnskapsførers som politisk virksomhet og antas finansiert i form av omsøkte skjønnsmidler til formålet.
          Til toppen av siden

 

 

PS 25/16 Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høringsuttalelse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Intensjonen med inntektssystemet for kommunene er å sikre mest mulig lik tilgang på velferdstjenester uavhengig hvor du bor i landet. Forslaget til nytt inntektssystem innebærer betydelige omfordelingsvirkninger til fordel for de største kommunene i landet. Dette kan unngås med å legge evt kompensasjon for «ufrivillige smådriftsulemper» utenom utgiftsutjevningen i likhet med ulike regionalpolitiske tilskudd.
 2. Følgende bes sett nærmere på:
  - Kommunen tilstreber en så god økonomiplanlegging som mulig. En årlig oppdatering av kostnadsnøklene støttes slik at en i større grad tar hensyn til at utgiftsveksten i de ulike sektorene er forskjellig over tid.
  - Kommunenes omsorgsoppgaver blir stadig mer krevende. Det er derfor svært uheldig at kriteriene knyttet psykisk utviklingshemmede 16 år og over svekkes.
  - Kommunale veger bør tas inn som nytt kriterium innenfor utgiftsutjevningen.
 3. Strukturkriteriet som foreslås gir betydelige negative økonomiske konsekvenser for svært mange kommuner. Modellen må bearbeides videre for å bli mer "treffsikker" og for å fjerne åpenbart urimelige og utilsiktede utslag. Strukturkriteriet inneholder valg både med hensyn til hvor mange personer det skal måles reiselengde til og hvilken grenseverdi for reiselengde som skal kvalifiserer til fullt basiskriterium. Disse valgene vil i stor grad baseres på skjønn. Det taler for at det nye strukturkriteriet bør holdes utenom kostnadsnøkkelen, som skal være basert på objektive størrelser.
 4. Dagens skatteandel og skatteutjevning må videreføres slik at skattesvake kommuner også i fremtiden har mulighet til å levere likeverdige tjenester.
          Til toppen av siden


 

 

PS 26/16 Høring framtidig eierskap til NTE - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Robert Svarva fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende alternative forslag til vedtak:

Levanger kommune kommer med følgende innspill til på de tema fylkeskommunen ønsker uttalelse til:

1. Eiermodell.

 100% kommunalt eierskap støttes.

2. Føringer for fremtidig eierselskap.

Begrenset omsetning for aksjene. For å sikre selskapet kapital og utviklingskraft tilrås en periode hvor det ikke utbetales utbytte til eierne. Når denne periodene er over må selskapets generalforsamling stå fritt i å disponere utbytte slik reglene for dette er beskrevet i Aksjelovens bestemmelser.

3. Fordeling av eierposter.

Selskapet er i dag eid av alle innbyggerne i fellesskap gjennom fylkeskommunen der hver innbygger er like mye verdt og har en stemme hver. Slik bør det også være i fremtiden. Aksjene bør derfor fordeles på kommunene etter folketall pr. 1.1.2018, evt 1.1.2016 dersom det er viktig å ha fordelingen nøyaktig våren 2016.

4. Forhold som krever nærmere utredning.

Det bør utformes avtaledokumenter som begrenser omsetning av aksjene og mulige aksjonæravtaler.

5. Utviklingstiltak som kan skje i regi av fellesskapet knyttet til eierskapet.

Det er viktig at kommunene opptrer som gode eiere av NTE og at en er forsiktig med å legge inn andre formål inn i eierskap og eiermøter. Med bakgrunn i dette frarådes det at det etableres noen form utviklingsselskap som skal basere sin virksomhet fra utbytte fra NTE.

6. Prosess fram mot overdragelse.

Aksjeloven sikrer ryddighet rundt selskap uavhengig av hvem som til enhver tid eier aksjene. Fylkeskommunen må være tydelig eier fram til kommunene tar over eierskapet 1.1.2018, men det er klart at en allerede i 2016 kan samle de nye eierne slik at de kan få koordinert arbeidet med å forberede overtakelse av aksjene.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og Svarvas forslag til innstilling, ble Svarvas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune kommer med følgende innspill til på de tema fylkeskommunen ønsker uttalelse til:

1. Eiermodell.

 100% kommunalt eierskap støttes.

2. Føringer for fremtidig eierselskap.

Begrenset omsetning for aksjene. For å sikre selskapet kapital og utviklingskraft tilrås en periode hvor det ikke utbetales utbytte til eierne. Når denne periodene er over må selskapets generalforsamling stå fritt i å disponere utbytte slik reglene for dette er beskrevet i Aksjelovens bestemmelser.

3. Fordeling av eierposter.

Selskapet er i dag eid av alle innbyggerne i fellesskap gjennom fylkeskommunen der hver innbygger er like mye verdt og har en stemme hver. Slik bør det også være i fremtiden. Aksjene bør derfor fordeles på kommunene etter folketall pr. 1.1.2018, evt 1.1.2016 dersom det er viktig å ha fordelingen nøyaktig våren 2016.

4. Forhold som krever nærmere utredning.

Det bør utformes avtaledokumenter som begrenser omsetning av aksjene og mulige aksjonæravtaler.

5. Utviklingstiltak som kan skje i regi av fellesskapet knyttet til eierskapet.

Det er viktig at kommunene opptrer som gode eiere av NTE og at en er forsiktig med å legge inn andre formål inn i eierskap og eiermøter. Med bakgrunn i dette frarådes det at det etableres noen form utviklingsselskap som skal basere sin virksomhet fra utbytte fra NTE.

6. Prosess fram mot overdragelse.

Aksjeloven sikrer ryddighet rundt selskap uavhengig av hvem som til enhver tid eier aksjene. Fylkeskommunen må være tydelig eier fram til kommunene tar over eierskapet 1.1.2018, men det er klart at en allerede i 2016 kan samle de nye eierne slik at de kan få koordinert arbeidet med å forberede overtakelse av aksjene.
        Til toppen av siden

 

 

PS 27/16 Høring - forskrift om klageordning i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestruktur i politi - og lensmannsetaten

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Bjørg Annie Pedersen Boneng (SP) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

Forskriften berører mange kommuner i Norge, deriblant Levanger.  Kommunens lensmannskontor ble i 2014 midlertidig samlokalisert med Verdal lensmannskontor. Denne samlokaliseringen er i utgangspunktet ment å gjelde frem til ny strukturreform er gjennomført.

Levanger kommune mener det er uheldig at kommunenes mulighet til å påvirke utformingen av tjenestestedsstrukturen er svekket gjennom forskriften. Det bes om at den enkelte kommunes kjennskap til lokalsamfunnet og dets behov vurderes som så avgjørende at kommunene gis adgang til å klage på alle sider av vedtaket – også det som kan sies å blant annet omfatte politifaglige vurderinger.  Videre bes det om at Justis-og beredskapsdepartementet gis kompetanse til å prøve alle sider av Politidirektoratets vedtak ved klagebehandlingen.

Levanger kommune mener videre at den foreslåtte klagefristen i §2 på 6 uker er for kort, tatt i betraktning at det er kommunestyret som er kompetent klageorgan. Klagefristen bør utvides betydelig hvis kommunene skal ha en reell mulighet til å gjennomføre en hensiktsmessig saksbehandling før en eventuell klage inngis.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Bonengs forslag til vedtak, ble Bonengs forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Forskriften berører mange kommuner i Norge, deriblant Levanger.  Kommunens lensmannskontor ble i 2014 midlertidig samlokalisert med Verdal lensmannskontor. Denne samlokaliseringen er i utgangspunktet ment å gjelde frem til ny strukturreform er gjennomført.

Levanger kommune mener det er uheldig at kommunenes mulighet til å påvirke utformingen av tjenestestedsstrukturen er svekket gjennom forskriften. Det bes om at den enkelte kommunes kjennskap til lokalsamfunnet og dets behov vurderes som så avgjørende at kommunene gis adgang til å klage på alle sider av vedtaket – også det som kan sies å blant annet omfatte politifaglige vurderinger.  Videre bes det om at Justis-og beredskapsdepartementet gis kompetanse til å prøve alle sider av Politidirektoratets vedtak ved klagebehandlingen.

Levanger kommune mener videre at den foreslåtte klagefristen i §2 på 6 uker er for kort, tatt i betraktning at det er kommunestyret som er kompetent klageorgan. Klagefristen bør utvides betydelig hvis kommunene skal ha en reell mulighet til å gjennomføre en hensiktsmessig saksbehandling før en eventuell klage inngis.
        Til toppen av siden

 

 

PS 28/16 Sommerjobb for ungdom 2016 Levanger Kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger Kommune oppretter en ordning for 2016 med sommerjobb for ungdom som beskrevet i saksframlegget. LevaFro administrerer ordningen. Målgruppen er 16-18 år.
        Til toppen av siden

 

 

PS 29/16 Ytterøy barnehage, ekstra personalressurs

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken oversendes driftskomiteen for videre behandling.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak. 

VEDTAK:

Spørsmål om ekstra personalressurs ved Ytterøy barnehage vurderes i forbindelse med budsjett for 2017.
        Til toppen av siden

 

 

PS 30/16 Arbeid med sikte på å øke stillingsstørrelser i helse- og omsorg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake for ny utredning som oppfyller kommunestyrets vedtak om å øke andelen heltidsstillinger i helse og omsorgstjenesten i kommunen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak. 

INNSTILLING:

Kommunestyret tar saken til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 31/16 Leiepriser i omsorgsboliger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 04.03.2016 10:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051