Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 01.06.16 - sak 52/16 - Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden 2017-2020

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2016/1394 - /X40
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 01.06.16 52/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Meddommere til Tingretten: (oppnevnes for perioden 01.01.2017-31.12.2020)

Anna Marie M.

Laugsand

Annbjørg

Grevskott

Ann-Mari

Aabakken

Bodil Bjøraas

Rønning

Eva

Borge

Haldis

Østerås

Hege Selnes

Haugdal

Hilde

Løvås

Ingebjørg Grunnan

Fostad

Ingebjørg

Mikalsen

Ingvild Berg

Fordal

Kari

Øfsti

Kathrine

Skjesol

Nina Bakken

Bye

Ragnhild Torun

Skjerve

Randi

Furunes

Randi

Dørum

Tove R.

Bergdal

Torny Meisingseth

Trøite

Unni

Larsen

Wenche Westrum

Sundal

Marit Kristine Wang

Eriksen

Marit Elisabeth

Aksnes

Eva Høyem

Anderssen

Helle Røstad

Aunan

Janne Kathrine Jøstad

Larsen

Sissel

Rehaug

Else

Sirum

Therese

Fossum

Siv Skjerve

Lello

Gro

Røkke

Marit

Røkkum

Vigdis Helene Braathen

Løvås

Heidi Gretasdatter

Skaanes

Nina

Berget

Hege

Ovesen

Sigmund

Vinje

Ahmed Rønning

Radwan

Bjarte

Skarstein

Edvard

Øfsti

Eimund

Aamot

Eivind

Hagen

Eystein

Sundal

Harry

Gilberg

Håvard

Fjerdingen

Jann

Karlsen

Ketil

Aas

Knut Sigurd

Hjelmstad

Leif Ketil

Lorentsen

Magne

Nydal

Magne

Rudi

Nils

Vestrum

Steinar

Mikalsen

Atle

Busch

Stig Ove

Flekstad

Stig Atle

Aas

Svein Helge

Falstad

Ole Håkon

Wanderås

Inge Arild

Arntsen

Bjørn Tore

Jørgensen

Anders

Ramberg

Jo Vegar

Dahlen

Bernt Marius T.

Leonhardsen

Olav

Hallset

Kjærand

Iversen

Jan

Rønning

Kjell Otto

Haugan

Bjarne

Berre

Asbjørn Sverre

Løvås

Sindre

Nonstad

Vegard

Austmo

Meier Einar

Hallan


Meddommere til Lagretten: (oppnevnes for perioden 01.01.17-31.12.20)

Sund

Jon Arvid

Guddingsmo

Stein

Lysberg

Hallstein

Eriksen

Per Dagfinn

Eriksen

Per Jarle

Grøneng

Tore

Karlsen

Olav A

Sagmo

Ivar

Dullum

Reidar

Skei

Øystein

Toldnes

Bård

Johansen

Kai Lennert

Hynne

Torgeir

Troset

Svein

Obeed

Khalil

Elvbakken

Rolf Inge

Lund

Børge

Solvang

Bjørn Inge

Eliasson

Hartvik Mård

Lie

Arne Mads

Kjeldsen

Arnstein

Aune

Roger

Johansen                   

Mette

Solli

Inger Bjørndal

Kolaas

Liv Salthammer

Dalen

Marta Helene

Skavhaug

Åse

Buchholdt

Sissel Karin

Ertzaas

Kristin

Rennan

Marian Brekke

Aspås

Anette Lian

Anderssen

Aud Høyem

Ness

Ingjerd

Østerås

Anita  Nordis

Sæther

Sølvi Helene

Nyvik

Gunn Elin

Toldnes

Hanne Ihler

Hynne

Jorun Oddny

Skogmo

Anne Katrine

Høyby

Rita Lande

Brandtzæg

Wenche Langåssve

Bjøru

Anna Maria Dyrstad

Sundal

Kine Høyem

Pedersborg

Linn Christin

 

 


Jordskiftemeddommere: (oppnevnes for perioden 01.01.17-31.12.20)

Dullum

Reidar

Skei

Øystein

Vestrum

Nils

Fjerdingen

Håvard

Hagen

Eivind

Trøite

Torny Meisingseth

Haraldsen

Annikken Kjær

Fenne

Heidi Munkeby

Bjørås

Randi Sandnes

Fostad

Ingebjørg Grunnan


Skjønnsmenn (forslag sendes fylkeskommunen):

Grøneng

Tore

Hynne

Torgeir

Karlsen

Olav A.

Skarstein

Bjarte

Troset

Svein

Sagmo

Ivar

Nøst

Ingvar

Fossum

Therese

Johansen

Mette

Toldnes

Hanne E Hansen Ihler

Sjåstad

May-Lis Oddbjørg

Dørum

Randi

Solli

Inger Bjørndal

Wennes

Solveig


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Brev fra Domstoladministrasjonen, datert 17.11.15 PDF
 2. Notat fra Domstoladministrasjonen – Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere.
 3. Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, datert 21.12.15.
 4. Brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 08.02.16.
 5. Brev fra Inntrøndelag tingrett, datert 18.02.16
 6. Brev fra Frostating lagmannsrett, datert 19.02.16
 7. Brev fra Nord-Trøndelag jordskifterett, datert 16.03.16
 8. Annonse
 9. Brev fra Levanger kommune til lagrettemedlemmer og lekdommere for inneværende periode, datert 3.3.16.
 10. Brev fra Levanger kommune til aktuelle kandidater


Saksopplysninger:

Kommunene skal etter kommunevalget høsten 2015 velge følgende grupper av meddommere/lagrettemedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020:

 • Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten
 • Meddommere til tingretten
 • Jordskiftemeddommere til jordskifteretten.


Kommunene skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2016, jfr. domsstollovens § 66 første ledd. 

Den som kan velges til meddommer må i henhold til Domstollovens § 70 ha:

- Tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.

I tillegg må vedkommende:

 1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
 2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
 3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
 4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
 5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.


Utelukket fra valg på grunn av vandel er i henhold til Domstolloven § 72:

 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65,
 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig,
 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,
 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.


De som i henhold til Domstollovens § 74 kan kreve seg fritatt fra valg er personer hvor helsetilstanden eller andre særlige grunner tilsier det, eller hvor vedkommende har vært medlem av et utvalg av meddommere i to perioder tidligere. 

Nedenfor følger oversikt over antallet meddommere som for Levanger kommune må velges for perioden 2017 – 2020:

 

Antall for perioden 2013-2016

Antall for perioden
2017-2020

Meddommere til Inntrøndelag tingrett:

36 kvinner og 36 menn

(perioden 01.01.13 – 31.12.16)

36 kvinner og 36 menn

(Oppnevnes for perioden 01.01.17 – 31.12.20)

Meddommere og lagrettemedlemmer til Frostating lagmannsrett:

21 kvinner og 21 menn

(perioden 01.01.13 – 31.12.16)

22 kvinner og 22 menn

(Oppnevnes for perioden 01.01.17 – 31.12.20)

Jordskiftemeddommere til Nord-Trøndelag Jordskifterett:

20 personer

(perioden 01.01.13 – 31.12.16)

10 personer

(Oppnevnes for perioden 01.01.17 – 31.12.20)

Skjønnsmenn til Inntrøndelag tingrett (foreslås av LK og velges av fylkestinget):

18 (22 foreslås)

11 (+20%?? foreslås)

Valg av meddommere til Tingretten skjer i henhold til domstollovens § 65.

Valg av meddommer og lagrettemedlemmer til Lagmannsretten skjer i henhold til domstollovens § 64.

Utvalget av meddommere skal ha en allsidig sammensetning (§ 67). Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget (§ 67). Forslaget på meddommere skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker (§ 68). Ingen kan velges til mer enn 1 utvalg, dvs. at ingen kan velges som meddommer til både Tingretten og Lagmannsretten (§ 68). Personer som velges til

lagmannsretten eller tingretten er imidlertid valgbare som meddommere til jordskifteretten, jordskifteloven § 2-5. De kan også brukes som skjønnsmenn, skjønnsprosessloven § 14. 

Valg av jordskiftemeddommere skjer i henhold til ny jordskiftelov § 2-5, og vi har ved skriv av 16.3.16 fått opplyst at Levanger kommune skal oppnevne et utvalg på 10 personer. Ny jordskiftelov § 2-5 bestemmer at hver kommune skal velge et like antall menn og kvinner som jordskiftemeddommere.

I henhold til skjønnsprosesslovens § 14 skal fylkestinget etter forslag fra kommunene oppnevne et utvalg av skjønnsmedlemmer. For Levanger kommunes del er antallet satt til 11. Fylkeskommunen ønsker i brev av 8.2.16 at kommunene kommer med forslag på det fastsatte antall + ca 20 % flere navn enn det oppgitte antall.

Alle lagrettemedlemmer og lekdommere for inneværende periode ble i skriv datert 3.3.16 gjort kjent med at den perioden de er valgt for går ut 31.12.2016, og at de kan være aktuelle for gjenvalg. Frist for tilbakemelding med personopplysninger fra de som ønsker gjenvalg ble satt til 10.4.16.

Det ble i februar lagt ut på kommunens internettside en oppfordring til våre innbyggere om å komme med forslag på kandidater.  Utvidet frist for å komme med forslag ble satt til 5.5.16. Det kom inn forslag på 53 kandidater.

Det er i eget skriv til hver enkelt, innhentet opplysninger om hver enkelt kandidat.

Det er foretatt vandelskontroll på de foreslåtte kandidater via Levanger lensmannskontor.

Vurderinger:

Det foreliggende forslag er satt opp med sikte på å ivareta både kontinuitet og fornying. Det har vært et mål å få inn personer med ulik alder og erfaring. Ut fra de opplysninger rådmannen har innhentet har de personer som foreslås de kvalifikasjoner som kreves, og at lovens krav ellers også innfris.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.06.2016 15:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051