Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 01.06.16 - sak 50/16 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 25.05.16

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 01.06.16 50/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høring

Departement

Frist

Høring - Ny forskrift om tilsynsorgan og sanksjoner (båtpassasjerrettigheter)

Nærings- og fiskeridepartementet

15.06.2016

Høring - endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene

Helse- og omsorgsdepartementet

07.07.2016

Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Helse- og omsorgsdepartementet

16.09.2016

Høring – Forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

06.07.2016

Høring – Forslag til endring i rettshjelploven, rettshjelpforskriften og stykkprisforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet

06.07.2016

Høring - Utkast til forskrift om krav til fysisk sikring av lokale i krisesentertilbudet

Barne- og likestillingsdepartementet

22.08.2016

Høring – Endring av forskrift om hold av storfe, utsettelse av løsdriftskrav

Landbruks- og matdepartementet

08.06.2016

Høring - Europakommisjonens forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser. (Tilgjengelighetsdirektivet) - Vurdering av konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett.

Barne- og likestillingsdepartementet

12.06.2016

Høring - forskrift om endring av forskrift 3. februar 1995 nr. 96 om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard

Justis- og beredskapsdepartementet

23.06.2016

Høring - forslag til nye reguleringer for private høyskoler og fagskoler

Kunnskapsdepartementet

09.09.2016

Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften mv

Finansdepartementet

10.08.2016

Høyring om endring i forskrift om stadnamn

Kulturdepartementet

19.08.2016

Høring - forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - kortsiktige låneopptak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01.09.2016

Høring – gjennomføring av EUs finanstilsynssystem og shortsalgforordningen, EMIR, AIFM-direktivet og endringer i forordningen om kredittvurderingsbyråer

Finansdepartementet

01.08.2016

Forslag om endring i lov om bostøtte - utvidet adgang til å gi bostøtte til personer i bokollektiv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

25.05.2016

Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen

Finansdepartementet

05.08.2016

Registrering av offentlig støtte i nasjonalt register

Nærings- og fiskeridepartementet

17.06.2016

Høring - utkast til endringer i forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør

Arbeids- og sosialdepartementet

14.06.2016

Høring - Vegtrafikkloven ny § 43 b - Rett til å behandle personopplysninger – politiets tilgang til personopplysninger i Statens vegvesens registre

Samferdselsdepartementet

01.07.2016

Høring – forslag om ny forskrift om tvangsmulkt

Nærings- og fiskeridepartementet

15.08.2016


Vurdering:

Rådmannen foreslår ikke at det legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.06.2016 15:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051