Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 30.11.11

Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 12:00-14:10

Sakliste som PDFword  -  ODT  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 90/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16.11.2011 protokoll vedtak
PS 91/11 Referatsaker utredning vedtak
PS 92/11 Formannskapets valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. 2011-2015 utredning vedtak
PS 93/11 Frol oppvekstsenter - Byggeregnskap for nybygg, rehabilitering og trafikksikkerhetstiltak utredning vedtak
PS 94/11 Skogn Idrettslag søker om forskuttering av spillemidler til kunstgressbane på Remyra, Skogn utredning vedtak
PS 95/11 Endring av selskapsavtale - Innherred Renovasjon utredning vedtak
PS 96/11 Overføring av Levanger Boligforvaltning KF og Levanger rådhus AS til Levanger kommune utredning vedtak
PS 97/11 Vann og Avløpsgebyr 2012 utredning vedtak
PS 98/11 Trønderhallen KF - budsjett 2012 utredning vedtak
PS 99/11 Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2012 utredning vedtak
PS 100/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseh ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x

   

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Asbjørn Eriksen daglig leder Levanger Boligforvaltning KF
Sturla Lorås daglig leder Trønderhallen KF
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur
Annette Bartnes Dalheim idrettskonsulent


Orienteringer:
Hvor står kino i Norge i dag – og fremtidens kinolandskap v/ Jørgen Stensland fra ”Film og Kino”.
    Til toppen av siden

 

 

PS 90/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16.11.2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 16. november 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 16. november 2011 godkjennes.
    Til toppen av siden

 

 

PS 91/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tatt til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 92/11 Formannskapets valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. 2011-2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Valgnemndas forslag:
Medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 – 2015:

Utvalg:

Medlem:

Vara:

Einar Borgsøs stiftelse

1.    Martin Stavrum

2.    Gunnhild Ø Nesgård

3.    Tore Sæter

4.    Einar Vandvik

1.    Kjell Vang

2.    Eli Grevskott

3.    Olav Veie

 

Fjellvegen venås-vulusjøen-heståsdalen

Per Jarle Eriksen

Svein Erik Musum

Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning

Ordfører

Varaordfører

Politiråd

ordfører, rådmann og lensmann

 

Prostistyret for søndre innherred

Hans Heieraas

Anne-Grete Hojem

Aasen sparebank – forstanderskap

Alf Magnar Reberg
Astrid Juberg Vordal

Jon Hiberg


Avstemning:
Valgnemndas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 – 2015:

Utvalg:

Medlem:

Vara:

Einar Borgsøs stiftelse

1.    Martin Stavrum

2.    Gunnhild Ø Nesgård

3.    Tore Sæter

4.    Einar Vandvik

1.    Kjell Vang

2.    Eli Grevskott

3.    Olav Veie

 

Fjellvegen venås-vulusjøen-heståsdalen

Per Jarle Eriksen

Svein Erik Musum

Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning

Ordfører

Varaordfører

Politiråd

ordfører, rådmann og lensmann

 

Prostistyret for søndre innherred

Hans Heieraas

Anne-Grete Hojem

Aasen sparebank – forstanderskap

Alf Magnar Reberg
Astrid Juberg Vordal

Jon Hiberg

    Til toppen av siden

 

 

PS 93/11 Frol oppvekstsenter - Byggeregnskap for nybygg, rehabilitering og trafikksikkerhetstiltak

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Byggeregnskapet for byggearbeidene på Frol oppvekstsenter er gjennomført med et samlet forbruk på kr.65.245.557,- og godkjennes. Godkjent budsjett og godkjent spillemiddelsøknad ble til sammen 66,4 mill kroner.
 2. Tilgodebeløp på kr.1.154.443,- overføres investeringsfondet.
      Til toppen av siden


 

 

PS 94/11 Skogn Idrettslag søker om forskuttering av spillemidler til kunstgressbane på Remyra, Skogn

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til vedtak:
1. Skogn Idrettslag innvilges et lån på 1 775 000 til 3 % rente, som forskudd på spillemidler. Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler mottas.
2. Beløpet dekkes ved bruk av investeringsfondet.

Avstemning:
Heieraas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Skogn Idrettslag innvilges et lån på 1 775 000 til 3 % rente, som forskudd på spillemidler. Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler mottas.
 2. Beløpet dekkes ved bruk av investeringsfondet. 
      Til toppen av siden


 

 

PS 95/11 Endring av selskapsavtale - Innherred Renovasjon

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Arild Børseh (DNA) fremmet  på vegne av DNA, SP og KRF følgende endringsforslag:
§14 Siste avsnitt endres til:
Representantskapets og styrets møter er åpne og kan kun lukkes på bakgrunn av særskilt vedtak.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med endringsforslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Med forbehold om endelig vedtak i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS godkjenner Levanger kommune selskapsavtale for Innherred Renovasjon med endringer i § 1, § 6, § 8 og § 14.
§14 Siste avsnitt endres til:
Representantskapets og styrets møter er åpne og kan kun lukkes på bakgrunn av særskilt vedtak.
    Til toppen av siden

 

 

PS 96/11 Overføring av Levanger Boligforvaltning KF og Levanger rådhus AS til Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Levanger Boligforvaltning videreføres som eget foretak.
 2. Levanger Rådhus legges til enheten Bygg og eiendom.


Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag til innstilling.

INNSTILLING:
Levanger Boligforvaltning KF og Levanger Rådhus AS avvikles som egne foretak. Drift av virksomhetene/selskapene legges til enheten Bygg og Eiendom.
    Til toppen av siden

 

 

PS 97/11 Vann og Avløpsgebyr 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. De vedlagte beregninger for avløp for årene 2008 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2012.
 2. De vedlagte beregninger for vann for årene 2008 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2012.
      Til toppen av siden


 

 

PS 98/11 Trønderhallen KF - budsjett 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Budsjett 2012 for Trønderhallen KF vedtas.
Det settes av totalt 7,63 MNOK i kommuneregnskapet 2012 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen.
    Til toppen av siden

 

 

PS 99/11 Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Styrets innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Budsjett 2012 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas.
    Til toppen av siden

 

 

PS 100/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Utlagt i møte:


Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til innstilling:
Rådmannens forslag til innstilling vedtas med følgende endringer:

Økte utgifter:

2012

2013

2014

2015

Svømmehall Skogn (Det forventes at hallen holdes åpen hele året, evt. med noe redusert åpningstid)

600 000

 

 

 

Tilskudd grendehus

200 000

 

 

 

Vedlikehold veier

500 000

 

 

 

Skilting veinavn / nr

200 000

 

 

 

”Renhold” i sentrum

80 000

 

 

 

Reduserte inntekter:

 

 

 

 

Eiendomsskatt

 

7 000000

13 000000

13 000000

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

Lønnsoppgjør

300 000

1 500000

2 000 000

2 000 000

Barn - familie

1 200 000

2 000000

2 500 000

2 500 000

Helse  - rehab

80 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Drift nye lokaler

 

500 000

500 000

500 000

Kapitalkostnader

 

 

1 500 000

1 500 000

Effektiviseringstiltak – alle enheter

 

500 000

3 500 000

3 500 000

Innsparing gjennom videreutvikling av ISK

 

 

2 000 000

2 000 000

Redusert driftsmargin

 

2 000000

 

 

Sum

0

0

0

0


Avstemning:
Hojems forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling.

INNSTILLING:

Foreløpig forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas i henhold til vedlagt plan og KOSTRA-oversikter, med følgende endringer:

Økte utgifter:

2012

2013

2014

2015

Svømmehall Skogn (Det forventes at hallen holdes åpen hele året, evt. med noe redusert åpningstid)

600 000

 

 

 

Tilskudd grendehus

200 000

 

 

 

Vedlikehold veier

500 000

 

 

 

Skilting veinavn / nr

200 000

 

 

 

”Renhold” i sentrum

80 000

 

 

 

Reduserte inntekter:

 

 

 

 

Eiendomsskatt

 

7 000000

13 000000

13 000000

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

Lønnsoppgjør

300 000

1 500000

2 000 000

2 000 000

Barn - familie

1 200 000

2 000000

2 500 000

2 500 000

Helse  - rehab

80 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Drift nye lokaler

 

500 000

500 000

500 000

Kapitalkostnader

 

 

1 500 000

1 500 000

Effektiviseringstiltak – alle enheter

 

500 000

3 500 000

3 500 000

Innsparing gjennom videreutvikling av ISK

 

 

2 000 000

2 000 000

Redusert driftsmargin

 

2 000000

 

 

Sum

0

0

0

0


2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
3. Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
4. Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 88.615.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 21.12.2011 16:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051