Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.10.14 - sak 94/14 - Skjenkerapporter fra Nokas AS vedrørende foretaksnummer 992 455 675 - Banken v/ Catena Trading AS

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2014/7341 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.10.14 94/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Foretaksnummer 992 455 675, Banken v/ Catena Trading AS, gis med dette en skriftlig advarsel for brudd på alkohollovens bestemmelser vedr overskjenking, jfr alkohollovens § 8-11, forskriftenes § 4-1og 4-2, samt kommunale retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres, § 2, punkt nr. 2. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Skjenkerapporter fra Nokas AS av den 05.07, - 02.08 og 29.08.2014.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Foretaksnummer 992 455 675, Banken v/ Catena Trading AS, er innehaver av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 01.07.2015.  

På bakgrunn av merknader i skjenkerapporter fra kontrollselskapet Nokas AS datert den 05.07. – 02.08 – og 29.08.2014 fremmes det nå en sak for kontrollutvalget (formannskapet) i medhold av gjeldende retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres, jfr. F-sak nr. 146/02 av den 04.12.2002.

Det er avholdt et møte med Banken v/ Catena Trading AS den 03.09.2014 der  kontrollselskapet Nokas AS, kommunen og bevillingsinnehaver deltok. Kontrollrapportene ble gjennomgått i sin helhet og hovedavviket er at det ved kontroll den 05.07.2014 ble avdekket skjenking til to personer som var definert til å være overstadig beruset. Bevillingsinnehaver tok til etterretning de uregelmessigheter som ble meddelt i møtet og skulle etterkomme dette på best mulig måte i fremtiden. Nokas AS utarbeidet etter møtet et referat som deretter ble oversendt til de respektive møtedeltakere.

Av retningslinjenes § nr. 2, punkt nr. 2, fremgår det at første gangs overtredelse av overskjenking kan føre til skriftlig advarsel og/eller at bevillingen inndras fra 1 dag til 3 uker. 

Med hjemmel i alkohollovens og dens forskrifter, samt de kommunale retningslinjer når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres, er virksomheten i brev av den 03.10.2014 gitt forhåndsvarsel om at det vil bli fremmet en sak for formannskapet (kontrollutvalget) med forslag om at det gis en skriftlig advarsel på bakgrunn av de observasjoner som forelå på bakgrunn av de gjennomførte skjenkekontroller.  

Bevillingsinnehaver har i tilsvar av den 09.10.2014 beklaget overskjenkingen.

Virksomheten har i lys av denne saken skjerpet vaktholdet, bedret internkontrollen og også endret/forbedret andre rutiner.

Ettersom formannskapet etter delegeringsreglementet er kommunens kontrollutvalg for kontroll av salg og skjenking av alkoholholdig drikk behandles saken her.

Vurdering:

Virksomheten har drevet uteplass i en årrekke i de samme lokaler på en tilfredsstillende måte. Det vises også vilje til forbedringer, noe som fremkommer i kontrollselskapets møtereferat av den 03.09.2014 og tilsvaret fra Banken v/ Catena Trading AS av den 09.10.2014. 

Rådmannen vil ut i fra en totalvurdering og under henvisning til saksframlegget, tilrå at virksomheten gis en skriftlig advarsel på bakgrunn av den overskjenking som fant sted den 05.07.2014, jfr. kontrollrapportene, alkoholloven med forskrifter og de kommunale retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.10.2014 14:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051