Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.10.14 - sak 93/14 - Høring - enklere regler - bedre anskaffelser forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Knut Langdal - klikk for personkort
Saksbehandler: Knut Langdal
Arkivref. 2014/4843
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.10.14 93/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune slutter seg til KS sin uttalelse/høringssvar om forenklingsutvalget vedr. forenkling av det norske anskaffelsesregelverket, som er utsendt av Nærings- og Fiskeridepartementet. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Formannskapet ønsket at kommunen avga høringsuttalelse til forslaget om endringer i anskaffelsesregelverket da de behandlet pågående høringssaker i møtet 3.9. Samtidig har KS behandlet spørsmålet og avgitt en høringsuttalelse der de ønsker Forenklingsutvalgets forslag til et nytt og forenklet norsk regelverk for offentlig anskaffelser velkommen. 

Rådmannen støtter seg i høringsuttalelsen på KS sitt arbeid med saken.

Vurdering:

Dagens anskaffelsesregelverk er blitt et regelverk for jurister, der regelverksoverholdelse er blitt et mål i seg selv, uten at det stilles spørsmål ved de økonomiske konsekvensene av de ulike reglene. Det er en stadig økende frustrasjon blant både oppdragsgivere og leverandører om at regelverket for offentlige anskaffelser har blitt for detaljert, komplisert, og formalistisk.  

KS har ved gjentatte anledninger tatt til orde for at det er behov for reelle forenklinger i regelverket for offentlige anskaffelser, både i EU-reglene og i det nasjonale regelverket. Det er behov for en regelverksforenkling som sikrer at innkjøperne kan gjøre et godt profesjonelt innkjøpsarbeid, samtidig som mindre feil fra oppdragsgiver eller tilbyder ikke skal medføre uforholdsmessige konsekvenser. Regelverket må bygges opp for å ivareta det gode innkjøp. I tillegg må regelverket, i større grad enn i dag, baseres på tillitt til den enkelte innkjøper.

Det er derfor positivt at Forenklingsutvalget går inn for å gi staten, fylkeskommunene og kommunene økt handlefrihet når de anskaffer varer, tjenester, bygg og anlegg innenfor det nasjonale regelverket.

I høringssvaret mener KS bl.a. følgende:

  • KS støtter flertallets forslag om å unnta kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kroner fra anskaffelsesregelverket og å fjerne forhandlingsforbudet og gjøre forhandlinger til en mulig og valgfri del av alle konkurranser.
  • KS mener at regelverket må gjøre det mulig for kommunene å ta ulike samfunnsmessige hensyn ut fra hva som er viktig i den enkelte kommune og i den enkelte anskaffelse. KS mener at fremme av ulike samfunnsmessige hensyn som hovedregel fremmes best gjennom bedre informasjon og konkret veiledning framfor pålegg i regelverket. 
  • KS mener at den nasjonale terskelverdien bør heves til 600 000 kroner for vare- og tjenestekontrakter, til 3 millioner kroner for bygge- og anleggskontrakter og til 3 millioner kroner for kontrakter om særlige tjenester (herunder helse- og sosialtjenester), og støtter mindretallet i utvalget på dette punkt.


Rådmannen deler KS sitt syn på dette og tilrår at Levanger kommune slutter seg til KS sin uttalelse.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.10.2014 14:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051