Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.10.14 - sak 91/14 - Økonomisk støtte og sponsoravtaler - forslag til oppdaterte kriterier

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2014/7219
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.10.14 91/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtatte retningslinjer for sponsoravtaler og for tilskudd fra formannskapet videreføres.

Før behandling av sponsoravtaler for 2015 innhentes uttalelse fra idrettsrådet. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Drøfting i formannskapet 8.10.2014 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

På grunnlag av vedtak i formannskapet den 2.4.2014 var det lagt opp til en presentasjon av de idrettslagene som har sponsoravtale med Levanger kommune den 8.10. Presentasjonene ligger her:


Kriteriene for slike samarbeidsavtaler er slik:

  • Sportslige ambisjoner og resultater må være på et nasjonalt-/regionalt høyt nivå
  • Verdigrunnlag og holdninger i forhold til MOT
  • Organisering og økonomisk ryddighet
  • Balanse mellom ytelse og motytelse i forhold til profilering av kommunen, deltakelse i kommunale interne og eksterne satsinger, erfaringsutveksling, kulturaktiviteter og veiledning av barn og unge. 
  • Positiv, samlende og respektert
  • Legger vekt på å utvikle lokale talenter


I møtet ble det drøftet om det er behov for justering av kriteriene. 

Vurdering:

Etter rådmannens vurdering viste presentasjonene i møtet at de fire idrettslagene kommunens har samarbeidsavtale/sponsoravtale med i 2014 leverer i forhold til kriteriene som er vedtatt. 

Kommunen får mye positiv profilering og omtale gjennom mediadekningen av prestasjonene til utøverne i alle klubbene. Skulle en ha betalt for slik profilering i media ville kostandene blitt svært høye.

Samtidig opplyser lagene at bidragene fra kommunen er viktige forutsetninger for å oppnå prestasjonene.  

God idrettsprestasjoner gir stolthet og bolyst som det er vanskelig å måle i kroner, men det synes som om en får mye tilbake i forhold til beløpenes størrelse.

Rådmannen vil derfor tilrå at en fortsetter med slike avtaler med et fåtalls lag som kan gi en spisset profil og med beløp som er såpass store at de betyr noe for laget som får avtalen.

Ulempen med en slik spissing er selvsagt at andre lag og organisasjoner kan kjenne seg urettferdig behandlet. Det er derfor viktig å vise til at kommunen både har tilskuddsmidler over kulturbudsjettet og i en egen pott som formannskapet tildeler etter søknad på konkrete aktiviteter/anlegg. En har også prioritering av spillemidler og betydelige tilskudd som subsidierer hall- og baneleie.

Av drøftingene om behov for justering av kriteriene noterte rådmannen seg at det var noe ulikt syn på om en skal ha slik spisset satsing eller om en skulle «spre det tynnere utover», men de fleste som hadde ordet argumenterte for å spisse det som i dag. Det kom ingen konkrete forslag til endring av kriteriene, men det ble tatt til orde for at en gjerne må høre idrettsrådet når midlene skal fordeles.

Rådmannen tilrår at en bruker samme kriterier for 2015 som inneværende år.

Når det gjelder kriteriene for de ordinære tilskuddene fra formannskapet var det ingen som kom inn på disse. Jeg tilrår også at disse beholdes.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.10.2014 14:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051