Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.10.14 - sak 90/14 - Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - Levanger kommune

Randi Venås Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Randi Venås Eriksen
Arkivref. 2013/2879 - /F30
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.10.14 90/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Med bakgrunn i gjeldende samarbeidsavtale med IMDI er Levanger kommune positiv til å bosette 45 flyktninger i 2015. Av disse kan 5 være enslige mindreårige. Familiegjenforente kommer i tillegg. 

Ny sak fremmes i 2015 etter at det er gjort en evaluering av samarbeidsavtalen og evt. ny avtale inngått. Det forutsettes også en frivillig bosettingsmodell og at IMDI kommer med en rammeanmodning.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting av flyktninger i 2015 

Vedlegg:

Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) av 04.06.2014 PDF
     
  2. Brev av 29.04.2014 fra KS om økt behov for bosetting PDF
     
  3. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrer (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012  
  4. Gjeldene samarbeidsavtale av 08.08.2012 mellom Levanger Kommune og IMDI Midt Norge om bosetting av flyktninger, kvalifisering og integrering for perioden 2012 – 2014
  5. Analysegrunnlag og handlingsprogram for bosetting og integrering 2014


Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok 25.01.2012 et langsiktig samarbeid mellom Levanger Kommune og IMDI (Integrerings- og mangfoldsdepartementet) gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger. Kommunen stilte seg positivt til å bosette mellom 30 - 50 flyktninger hvert år i perioden 2012 – 2014.

Kommunen mottar kvartalsvise presentasjoner fra IMDI og kan med dette planlegge bosettingen jevnt utover året. Samarbeidsavtalen som ble inngått 08.08.2012 skal evalueres i løpet av utgangen av 2014.

Levanger Kommune har mottatt en anmodning fra IMDI om å bosette 45 flyktninger i 2015, hvorav 5 enslige mindreårige. Dette er samme antall som kommunen tok imot i 2013 og 2014. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.

Det er nå rekordhøyt tall av asylsøkere som venter i asylmottak, og det er stort behov for få bosatt flere flyktninger og mange kommuner er derfor anmodet om å bosette et høyere antall enn tidligere.

Vurdering:

Kommunen har vært en bosettingskommune helt siden 1987 og bosettingstallet har variert fra år til år. De to siste årene har antallet økt til 45 med familiegjenforente i tillegg. Gode samarbeidsformer har utviklet seg i tjenesten og på tvers mot andre tjenester. Det er også over tid bygd opp et tjenesteapparat som har kapasitet og kompetanse til å håndtere bosetting av det antallet flyktninger som IMDI ønsker at kommunen skal ta imot.

Det ble inngått en samarbeidsavtale med IMDI om jevn og kvartalsvis bosetting, noe som har ført til mer forutsigbarhet i mottaket av flyktningene. Med en økende tilgang på boliger så har vi nådd målet om jevn og kvartalsvis bosetting i 2014.

Resultatene i introduksjonsordningen er også gode, langt over landsgjennomsnittet.

Behovet for bosettingskommuner er økende og kommunene må ta et samfunnsansvar ved å ta imot flyktninger. Anmodningen er tatt opp i fagteam og det er stor enighet om at kommunen bør imøtekomme IMDIs anmodning for 2015.

Saken er også drøftet i møte med politiet som støtter anmodningen.

Ut fra en helhetsvurdering tilrår rådmannen at kommunen kan imøtekomme IMDI sin henstilling om å ta imot 45 flyktninger i 2015. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.10.2014 14:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051