Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.11.12 - sak 109/12 - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2- Mikkelhaug Gård ved Einar Skjetnemark

Finn Christiansen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2012/1647 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 28.11.12 109/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 985 928 827, Mikkelhaug Gård ved Einar Skjetnemark, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015.
  2. F.nr. 30.06.41, Einar Skjetnemark, og f.nr. 27.09.64, Ivar Andreas Skjetnemark, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Foretaksnummer 985 928 827, Mikkelhaug Gård ved Einar Skjetnemark, har søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015, jfr. F-sak nr. 73/12 av den 27.06.2012. Virksomheten er en betydelig fruktprodusent i regional målestokk og denne type næring er ment å bli en viktig del av gårdens satsingsområde.

Det skal etter hvert også søkes om en tilvirkerbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og da med et alkoholinnhold på inntil 4,7 volumprosent. Denne type alkoholbevilling styres for øvrig av statsforvaltningen ved Sosial og helsedirektoratet.

F.nr. 30.06.41, Einar Skjetnemark, og f.nr. 27.09.64, Ivar Andreas Skjetnemark, søkes godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. Søkerne har gjennomført og bestått kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. ledd, vært forelagt politiet v/ lensmannen i Levanger og skattemyndighetene v/ kemner ISK til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:
Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 985 928 827, Mikkelhaug Gård ved Einar Skjetnemark, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015. 

Einar Skjetnemark (f.nr. 30.06.41) og Ivar Andreas Skjetnemark (f.nr. 27.09.64) tilrås videre godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.11.2012 15:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051